Selectiecommissie Periodieke Opsporingsberichtgeving per Televisie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 26-06-1993 t/m 01-01-2005

Selectiecommissie Periodieke Opsporingsberichtgeving per Televisie

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat:

  • de door de minister van Justitie bij besluit van 12 augustus 1982, nr. 1010/582, Directie Politie, ingestelde ‘Selectiecommissie Periodieke Opsporingsberichtgeving per Televisie’, in de loop der jaren waar het de samenstelling betreft aan veranderingen onderhevig is geweest;

  • het wenselijk is dat een ter zake deskundige selectiecommissie de opsporings- en privacybelangen met betrekking tot de landelijke, periodieke opsporingsberichtgeving per televisie blijft bewaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Er is een Selectiecommissie Periodieke Opsporingsberichtgeving per Televisie (hierna te noemen de selectiecommissie).

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De selectiecommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een door de voorzitter te bepalen aantal overige leden. De overige leden bestaan uit ambtenaren van politie uit de politieregio's en een door het hoofd van de Directie Politie van het ministerie van Justitie aangewezen vertegenwoordiger van genoemde directie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De voorzitter van de selectiecommissie is afkomstig uit het Openbaar ministerie en wordt door de minister van Justitie benoemd op voordracht van de vergadering van Procureurs-generaal.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

De secretaris van de selectiecommissie is een ambtenaar, werkzaam bij de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten in oprichting. Deze wordt door de minister van Justitie benoemd op voordracht van het hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten in oprichting, gehoord de voorzitter van de selectiecommissie.

Artikel 5

[Vervallen per 02-01-2005]

De overige leden van de selectiecommissie worden benoemd door de voorzitter van de selectiecommissie. Bij de benoeming van deze leden wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de politieregio's.

Artikel 6

[Vervallen per 02-01-2005]

De selectiecommissie heeft de volgende taken:

  • a. na te gaan welke zaken voor een periodiek c.q. incidenteel opsporingsprogramma via de landelijke televisie in aanmerking komen;

  • b. aan de hand van de in de circulaire van de procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie, genaamd ‘Opsporingsberichtgeving via de openbare media’, nummer 180372/92/Pol., d.d. 1 juli 1993, aangegeven richtlijnen, uit de beschikbare zaken een selectie te maken;

  • c. erop toe te zien dat vorm en inhoud van de programma's voldoen aan algemene politiële en recherche-taktische normen, zoals neergelegd in bovengenoemde circulaire, alsmede aan de regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  • d. het desgevraagd geven van advies aan de persofficieren van justitie inzake lokale en regionale, uitgebreide opsporingsberichtgeving per televisie.

Artikel 7

[Vervallen per 02-01-2005]

Het besluit van de minister van Justitie, d.d. 12 augustus 1982, nr. 1010/582, Directie Politie, tot instelling van de ‘Selectiecommissie Periodieke Opsporingsberichtgeving per Televisie’ wordt ingetrokken, onder gelijktijdige herbenoeming van de zittende voorzitter, de secretaris en de overige leden van de selectiecommissie.

Artikel 8

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 juni 1993

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,

J. J. H. Suyver

Terug naar begin van de pagina