Wijziging van de Regeling Rijksvoorkeurswoningen 1989

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 24-06-1993 t/m heden

De Regeling tot wijziging van de Regeling Rijksvoorkeurswoningen 1989 behoort bij de circulaire aan het College van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 1993, nr. MG93-21, Regeling rijksvoorkeurswoningen 1989

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel II

  • 1 Op rijksambtenaren die voor de inwerkingtreding van deze regeling door burgemeester en wethouders op voet van artikel 6 van de Regeling rijksvoorkeurswoningen 1989 op de speciale lijst zijn geplaatst, blijft genoemde regeling van toepassing zoals zij onmiddellijk voor de inwerkingtreding luidde.

  • 2 Woningen die op voet van de Regeling rijksvoorkeurswoningen 1989 zijn aangewezen als rijksvoorkeurswoningen en bestemd zijn voor het huisvesten van rijksambtenaren, worden, met inachtneming van het eerste lid, aangewend voor het huisvesten van personen met een vergunning tot verblijf en vluchtelingen.

  • 3 Op vluchtelingen die voor de inwerkingtreding van deze regeling op voet van artikel 11 van de Regeling rijksvoorkeurswoningen 1989 zijn voorgedragen, blijft genoemde regeling van toepassing zoals zij onmiddellijk voor de inwerkingtreding luidde.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 juni 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven