Wijzigingswet Waarborgwet 1986

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 01-08-1993 t/m 31-03-2008

Wet van 10 juni 1993, houdende wijziging van de Waarborgwet 1986 in verband met de toetreding van Nederland tot het Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat Nederland toetreedt tot het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken (Trb. 1991, 16) en dat in verband daarmee de Waarborgwet 1986 (Stb. 1987, 39) moet worden gewijzigd, en dat het voorts wenselijk is nog enkele andere wijzigingen in de Waarborgwet 1986 aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Vervallen per 01-04-2008]

Het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetalen werken met bijlagen, waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 1991, 16, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel III

[Vervallen per 01-04-2008]

  • 1 Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

  • 2 Artikel II treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 juni 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooij

De Minister van Buitenlandse Zaken,

P. H. Kooijmans

Uitgegeven de dertigste juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina