Regeling aanwijzing autoriteit belast met de registratie van handelaren die zich vlees [...] laten toezenden afkomstig uit andere lid-staten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 15-11-2000 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing autoriteit belast met de registratie van handelaren die zich vlees of vleesprodukten laten toezenden afkomstig uit andere lid-staten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1965, houdende uitvoering van artikel 30a van de Vleeskeuringswet (Stb. 345) en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1985, houdende regelen met betrekking tot de invoer van vleesprodukten verzonden uit de lid-staten van de EG (Stb. 175);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de registratie van natuurlijke personen en van rechtspersonen die zich vlees of vleesprodukten laten toezenden als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1965 (Stb. 345), onderscheidenlijk artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1985 (Stb. 175), voor zover het natuurlijke personen dan wel rechtspersonen betreft die beschikken over een door de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees verleende erkenning ten behoeve van de produktie van vlees, onderscheidenlijk vleesprodukten in de zin van genoemde besluiten, bestemd voor andere lid-staten van de Europese Gemeenschap.

  • 2 De Veterinaire Hoofdinspecteur van de Keuringsdienst van Waren is belast met de registratie van natuurlijke personen en van rechtspersonen die zich vlees laten toezenden als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1965 (Stb. 345), voor zover het natuurlijke personen dan wel rechtspersonen betreft die niet beschikken over een erkenning als bedoeld in het eerste lid.

  • 3 De Algemeen Directeur van de Keuringsdienst van Waren is belast met de registratie van natuurlijke personen en van rechtspersonen die zich vleesprodukten laten toezenden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1985 (Stb. 175), voor zover het natuurlijke personen dan wel rechtspersonen betreft die niet beschikken over een erkenning als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees is belast met het bijhouden van het register van de natuurlijke personen en van de rechtspersonen, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Zij wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing autoriteit belast met de registratie van handelaren die zich vlees of vleesprodukten laten toezenden afkomstig uit andere lid-staten.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

Staatssecretaris

:
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Naar boven