Besluit gegevensverstrekking jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 23-08-2000 t/m 31-12-2004

Besluit van 4 juni 1993, houdende regels omtrent de verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 56, tweede lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 juni 1992, DJB/AJB-92.1577, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 56, tweede lid, van de Wet op de Jeugdhulpverlening;

De Raad van State gehoord (advies van 2 september 1992, nr. W13.92.0262);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 mei 1993, nr. DJB/JHV-93.1477, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet op de jeugdhulpverlening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De gegevens, bedoeld in de artikelen 3 en 4, worden ter beschikking gesteld ten behoeve van:

 • a. de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid door Onze ministers en de provinciale besturen op het terrein van de jeugdhulpverlening, alsmede de evaluatie daarvan;

 • b. de uitvoering van beleid en de bedrijfsvoering door uitvoerders;

 • c. de samenwerkingsverbanden met het oog op de informatie met betrekking tot de in hun regio aanwezige voorzieningen van jeugdhulpverlening.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Plaatsende instanties en uitvoerders, deze laatsten tevens over de door hen in stand gehouden voorzieningen, verstrekken aan Onze ministers door toezending aan een door hen aan te wijzen rechtspersoon de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, telefoonnummer;

  • b. bestuurssamenstelling;

  • c. de aard van de uit te oefenen functies en werkzaamheden;

  • d. leeftijdsgrenzen, geslacht en specifieke kenmerken van de doelgroep;

  • e. de regio of de regio's waarin de werkzaamheden worden verricht;

  • f. de werkgeversorganisaties waarbij de uitvoerder is aangesloten.

 • 2 Uitvoerders verstrekken over de door hen in stand gehouden voorzieningen bovendien de volgende gegevens:

  • a. de categorie waartoe de voorziening behoort;

  • b. de capaciteit;

  • c. bijzondere faciliteiten in de educatieve en recreatieve sfeer.

 • 3 Wijzigingen in de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens worden verstrekt binnen een week na afloop van de maand waarin de wijziging zich heeft voorgedaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Plaatsende instanties verstrekken aan Onze ministers door toezending aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3, eerste lid, over iedere jeugdige tenminste de volgende gegevens:

  • a. datum van aanmelding;

  • b. datum van aanvang van de hulpverlening en datum van beëindiging van de hulpverlening;

  • c. gemeente van vestiging van de (semi-)residentiële instelling waarin de jongere wordt geplaatst, of, indien sprake is van pleegzorg, de gemeente waarin het pleeggezin woonachtig is;

  • d. geslacht, geboordedatum, geboorteplaats en geboorteland van de jeugdige, geboortedatum van de moeder alsmede geboorteland van de ouders;

  • e. woonplaats van de jeugdige en zijn ouders, alsmede woonsituatie van de jeugdige voorafgaand aan de hulpverlening;

  • f. aan de aanmelding voorafgaande hulpverleningsvorm en de periode gedurende welke deze hulpverlening is geboden;

  • g. dagbesteding bij de aanvang van de hulpverlening;

  • h. indicatie van de problematiek en het hulpverleningsaanbod;

  • i. verandering van hulpverleningsvorm binnen de voorziening, dan wel, bij beëindiging van de hulpverlening, de voorziening die daarop aansluitend hulp zal verlenen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen daarvan worden verstrekt binnen een week na afloop van het kwartaal waarin de aanmelding is geschied, dan wel de hulpverlening is aangevangen of beëindigd of de wijziging zich heeft voorgedaan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Na verwerking van de verstrekte gegevens worden aan de uitvoerders en de plaatsende instanties en, op verzoek, aan de hen vertegenwoordigende organisaties de door hen verstrekte gegevens ter beschikking gesteld.

 • 2 Aan samenwerkingsverbanden en provincies worden de in het eerste lid bedoelde gegevens ter beschikking gesteld, voor zover betrekking hebbend op in hun regio of regio's functionerende uitvoerders en plaatsende instanties, en op jeugdigen die uit hun provincie afkomstig zijn.

 • 3 Aan de in het eerste en tweede lid bedoelde instanties worden de gegevens eenmaal per kwartaal ter beschikking gesteld, uiterlijk zes maanden na afloop van het kwartaal, waar de gegevens betrekking op hebben.

 • 4 Aan de Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming worden op haar verzoek de in het eerste lid bedoelde gegevens ter beschikking gesteld.

 • 5 Op een desbetreffend verzoek kunnen de in het eerste lid bedoelde gegevens worden verstrekt aan instanties die in opdracht van Onze ministers of van één van beide onderzoek op het terrein van de jeugdhulpverlening doen dan wel aan instanties die van Onze ministers of van één van beide subsidie ontvangen op basis van de Wet op de jeugdhulpverlening ten behoeve van onderzoek op het terrein van de jeugdhulpverlening.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Tot 1 januari 1998 verstrekken de uitvoerders van voorzieningen, niet zijnde voorzieningen van ambulante jeugdhulpverlening, gegevens als bedoeld in artikel 4, voor zover de plaatsende instanties buiten staat zijn deze gegevens te verstrekken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking jeugdhulpverlening.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juni 1993

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de dertigste juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven