Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993

[Regeling vervallen per 24-12-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 23-12-2005

Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gehoord het Produktschap voor Vee en Vlees, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, het Produktschap voor Veevoeder, het Produktschap voor Zuivel en het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. VWA:

Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij het Besluit organisatie VWA;

c. werkzaamheden:

werkzaamheden die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de VWA worden verricht ter zake van het onderzoek van voor uitvoer bestemde produkten van dierlijke oorsprong en andere goederen, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land;

d. openingstijd:

periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

e. werkdag:

dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

f. algemeen erkende feestdag:

de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

g. kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

h. starttarief:

toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;

i. aanbieder:

degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten;

j. betalingsplichtige:

degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde vergoeding dan wel vast te stellen vergoeding;

k. goederen:

vlees, produkten of overige voorwerpen ter zake waarvan werkzaamheden worden verricht;

l. geleidebiljet:

door de VWA opgemaakt document waarin wordt verklaard dat een product voldoet aan de voorwaarden die het land van import stelt;

m. dierenarts:

bevoegde, door de VWA met de werkzaamheden belaste dierenarts;

n. assistent:

door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor werkzaamheden binnen openingstijd is de aanbieder een vergoeding verschuldigd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt € 20,48 per onderzoek van een voor een bepaald land bestemde partij.

 • 3 Voor zover voor de behandeling van het verzoek inzet van een keuringsdierenarts of assistent nodig is, wordt de in het tweede lid bedoelde vergoeding verhoogd met een starttarief van € 34,97 en een bedrag van € 26,74 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed en € 21,54 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

 • 4 Indien certificaten of geleide biljetten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoedingen bedoeld in het tweede en derde lid een vergoeding verschuldigd van € 18,89 per certificaat of geleidebiljet.

 • 5 In afwijking van het vierde lid is de aanbieder voor afgifte van certificaten en of geleidebiljetten, die worden afgegeven op grond van een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, boven de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat of geleidebiljet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor zover het bepaalde in artikel 2, vierde en vijfde lid, niet van toepassing is, is voor de afgifte vanwege de VWA van één origineel exemplaar dan wel één voor origineel gewaarmerkt afschrift van een certificaat en de daarbij behorende bijlagen een vergoeding verschuldigd van telkens € 18,89 respectievelijk € 2,15.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 2, vierde lid, is voor het afgeven op verzoek van belanghebbende van verklaringen ten behoeve van de export van diergeneesmiddelen of registratie daarvan in het buitenland een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 31,19 voor elke door de VWA af te geven verklaring.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor zover voor de werkzaamheden op verzoek dan wel voor het afgeven van certificaten laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, is boven de ingevolge de artikelen 2 of 3 verschuldigde vergoedingen, een extra vergoeding van de kosten van laboratoriumonderzoek verschuldigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge de artikelen 2, 3 en 4 verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

 • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

 • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

 • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

 • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

 • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 26,74 voor iedere met de werkzaamheden belaste dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel duurt, en

  • b. € 21,54 voor iedere met de werkzaamheden belaste assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel duurt.

 • 2 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen van de VWA, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 26,74 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 7, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 21,54 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 7, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 3 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de in het eerste en tweede lid verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder meldt werkzaamheden die hij door de VWA wenst te laten verrichten schriftelijk bij de VWA.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • -

   de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • -

   de soorten en de hoeveelheden van de goederen;

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het tweede lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan in kennis gesteld.

 • 4 Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de VWA te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht schriftelijk aan de VWA te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Betalingsplichtigen zijn verplicht om aan ambtenaren van de VWA en de departementale accountantsdienst. van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen te verstrekken die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan ter verzekering van de voldoening van de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zekerheid laten stellen. Hij kan per geval het beloop en de vorm van de zekerheid bepalen.

 • 2 De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan bepalen dat niet eerder werkzaamheden van de VWA worden aangevangen dan nadat de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zijn betaald.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

De Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991 (Stcrt. 1990, 247) wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1993.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven