Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993

[Regeling vervallen per 24-12-2005.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 07-10-2005 t/m 23-12-2005

Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 73 van de Veewet, artikel 26a, eerste lid, van de Vleeskeuringswet en de artikelen 13, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Gehoord het Produktschap voor Vee en Vlees, Bedrijfschap voor de Handel in Vee, het Bedrijfschap Slagersbedrijf, de Centrale Organisatie voor de Vleesgroothandel, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie, het Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

b. VWA:

Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij het Besluit organisatie VWA;

c. werkzaamheden:
d. herkeuring:

herkeuring als bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet;

e. goederen:

dieren, vlees, vleesprodukten of overige voorwerpen ter zake waarvan werkzaamheden worden verricht;

f. slachterij:

slachterij als bedoeld in artikel 19 van de Vleeskeuringswet dan wel op grond van artikel 68 van de Veewet erkende slachterij;

g. slachtdieren:

runderen, varkens, schapen, geiten, eenhoevigen, buffels, rendieren, kangoeroes, in gedomesticeerde staat gehouden edelherten en damherten, alsmede, voor zover niet reeds vallend onder de hiervoor genoemde categorieën, gekweekt wild als bedoeld in artikel 12a, tweede lid, van de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985;

h. [Red: vervallen;]
i. [Red: vervallen;]
j. [Red: vervallen;]
k. [Red: vervallen;]
l. [Red: vervallen;]
m. [Red: vervallen;]
n. vlees:

vlees van slachtdieren, dat geen behandeling heeft ondergaan ter bevordering van de houdbaarheid tenzij het betreft een koelbehandeling;

o. openingstijd:

periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

p. werkdag:

dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

q. algemeen erkende feestdag:

de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

r. kwartier:

spanne tijd van één vierde deel van een uur, of enkel gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

s. starttarief:

toeslag op het tarief voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;

t. aanbieder:

degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten;

u. planperiode:

aaneengesloten periode van 4 weken, waarvan jaarlijks de eerste aanvangt op de eerste maandag van het jaar, iedere volgende aansluit op de vorige en de laatste wordt verlengd tot en met de dag voor de eerste maandag van het volgend jaar;

v. betalingsplichtige:

degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen vergoeding;

w. SKV-certificaat:

SKV-certificaat dat door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is afgegeven nadat door deze stichting een onderzoek is verricht op de aanwezigheid van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking alsmede van beta-agonisten in kalveren, waarop de datum is vermeld waarop dit onderzoek laatstelijk door de stichting heeft plaatsgevonden;

x. certificaat:

schriftelijke door of vanwege de VWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de onder c bedoelde werkzaamheden;

y. dierenarts:

bevoegde, door de VWA met de werkzaamheden belaste dierenarts;

z. assistent:

door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een dierenarts;

aa. verordening (EG) Nr.999/2001:

Verordening (EG) Nr.999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

bb. Richtlijn 85/73/EEG:

Richtlijn nr. 85/73/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees en van vlees van pluimvee;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 2 Het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door één of meer met de werkzaamheden belast persoon werkzaam bij de VWA aan keuring en onderzoek in verband met het slachten is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, vermenigvuldigen met de in het derde lid en voor zover van toepassing het vierde lid genoemde bedrag per diersoort, en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde soort, dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht.

 • 3 Voor de werkzaamheden verricht door één of meer dierenartsen gelden per diersoort de volgende bedragen:

  • a. voor runderen: € 22,80;

  • b. voor kalveren: € 21,28;

  • c. voor varkens: € 24,16;

  • d. voor schapen, geiten en damherten: € 25,27;

  • e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 30,31.

 • 4 Indien de in het derde lid bedoelde dierenarts of dierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan gelden onverminderd de in dat lid bedoelde bedragen de volgende bedragen per diersoort:

  • a. voor runderen: € 14,15;

  • b. voor kalveren: € 13,17;

  • c. voor varkens: € 14,94;

  • d. voor schapen, geiten en damherten: € 15,63;

  • e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 18,74.

 • 5 Het tarief per dier, bedoeld in het eerste lid, bedraagt tenminste:

  • a. voor runderen: € 2,02;

  • b. voor kalveren: € 1,12;

  • c. voor varkens: € 0,58;

  • d. voor schapen, geiten en damherten: € 0,22;

  • e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 1,98.

 • 6 Onverminderd het tarief per dier, is de aanbieder een vergoeding verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn 85/73/EEG.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 In geval de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, op verzoek van de aanbieder worden verricht in een aaneengesloten periode van maximaal 10 uur, wordt de vergoeding, bedoeld in artikel 2, derde of vierde lid, voor de werkzaamheden verricht in het tiende uur, verhoogd met 30%.

 • 2 In geval de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, op verzoek van de aanbieder worden verricht in een aaneengesloten periode van langer dan 10 uur, is de aanbieder boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een extra vergoeding verschuldigd ten bedrage van:

  • a. € 3,00 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed;

  • b. € 1,84 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van de uitvoering van de snelle testen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder y en z, van de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985, is de aanbieder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 35,84 en een bedrag van € 19,28 per kwartier dat aan het uitvoeren van de snelle testen door een medewerker van de VWA, dan wel een door de VWA daarmee belaste persoon, is besteed.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een krachtens artikel 9, tweede lid, van de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985 aan een erkenning onderworpen uitsnijderij, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van de uitsnijderij een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 29,95 en een bedrag van:

 • a. € 19,69 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 12,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een krachtens artikel 9, derde lid, van de Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985 aan een erkenning onderworpen koel- of vrieshuis, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van het koel- of vrieshuis een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 29,95 en een bedrag van:

 • a. € 19,69 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 12,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Voor de werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een krachtens artikel 13 van de Regeling keuring en handelsverkeer vleesproducten 1993 aan het vereiste van een erkenning of vergunning onderworpen inrichting, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 29,95 en een bedrag van

  • a. € 19,69 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

  • b. € 12,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

 • 2 Voor werkzaamheden binnen openingstijd ter zake van een krachtens artikel 31 van de Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 aan het vereiste van een erkenning of vergunning onderworpen inrichting, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 31,67 en een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een dierenarts is besteed, en

  • b. € 16,40 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een assistent is besteed.

 • 3 Onverminderd de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, is de eigenaar, het hoofd of de bestuurder, bedoeld in het tweede lid, een heffing verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in Bijlage B van richtlijn 85/73/EEG.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Indien certificaten worden afgegeven, is de aanbieder boven de vergoedingen, bedoeld in de artikel 2 tot en met 6, een vergoeding verschuldigd van € 2,15 per certificaat.

Artikel 6b

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Degene die een aanvraag indient voor een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling erkenning laboratoria snelle BSE-testen, is voor de behandeling van de aanvraag een vergoeding verschuldigd.

 • 2 Degene die reeds over een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling erkenning laboratoria snelle BSE-testen beschikt en een nieuwe aanvraag indient voor een erkenning is voor de behandeling van de aanvraag een vergoeding verschuldigd.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt per aanvraag € 10.710,00. De in het tweede lid bedoelde vergoeding bedraagt per aanvraag € 5.355,00.

Artikel 6c

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De houder van een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling erkenning laboratoria snelle BSE-testen, is een vergoeding verschuldigd voor inspecties die ten behoeve van de instandhouding van de erkenning zijn verricht, alsmede voor de taken die het referentielaboratorium, bedoeld in bijlage X, hoofdstukken A en C, van Verordening (EG) nr. 999/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 (PbEG L147/1), in dat kader heeft verricht.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat uit een bedrag van:

  • a € 577,00 per inspectie per erkende inrichting voor de in het eerste lid bedoelde uitgevoerde periodieke inspecties, vermeerderd met

  • b € 0,54 per door de erkende inrichting uitgevoerde BSE-test voor de in het eerste lid bedoelde taken van het referentielaboratorium.

Artikel 6d

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt € 56,32 per aanvraag.

 • 3 Voor zover voor de behandeling van de aanvraag inzet van een keuringsdierenarts of assistent nodig is, wordt de in het tweede lid bedoelde vergoeding per aanvraag verhoogd met een starttarief van € 46,08 en een bedrag van:

  • a. € 20,48 per kwartier dat aan de behandeling door een keuringsdierenarts is besteed, en

  • b. € 15,36 per kwartier dat aan de behandeling door een assistent is besteed.

Artikel 6e

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Voor de periodieke inspecties ten behoeve van de instandhouding van de in artikel 6d bedoelde vergunning, erkenning of registratie, is de houder van de vergunning, erkenning of registratie, een vergoeding verschuldigd bestaande uit een starttarief van € 30,72 vermeerderd met een bedrag van:

 • a. € 20,48 per kwartier dat aan de inspecties door een dierenarts is besteed, en

 • b. € 15,36 per kwartier dat aan de inspecties door een assistent is besteed.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge artikel 2 verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel b en c van toepassing is.

 • 2 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge de artikelen 4, 5 en 6 verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden;

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

 • 3 Het eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, is niet van toepassing indien de werkzaamheden zijn verricht op maandag tot en met vrijdag, voor zover het geen algemeen erkende feestdag betreft, tussen 06.00 uur en 07.00 uur of tussen 18.00 uur en 23.00 uur, en de werkzaamheden, gelet op artikel 2a, langer duren dan 9 uur aaneengesloten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 3 De aanbieder is boven de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, eerste lid, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 19,69 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 12,68 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 4 De aanbieder is boven de vergoedingen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 16,40 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd.

 • 5 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 2 een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,51 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 15,16 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in , zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 6 [Red: Vervallen.]

 • 7 [Red: Vervallen.]

 • 8 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, eerste lid, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 19,69 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 12,68 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 9 De aanbieder is boven de vergoeding, bedoeld in artikel 6, tweede lid, een extra vergoeding verschuldigd voorzover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 24,68 voor iedere dierenarts die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd, en

  • b. € 16,40 voor iedere assistent die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, zou zijn belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd.

 • 10 De aanvrager is boven de vergoedingen, bedoeld in artikel 6d en artikel 6e, een extra vergoeding verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld dan wel in het geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 20,48 per kwartier voor iedere dierenarts voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd, en

  • b. € 15,36 per kwartier voor iedere assistent voor elk kwartier dat de onderbreking of het uitstel heeft geduurd geduurd.

 • 11 De aanbieder is een extra vergoeding verschuldigd boven de ingevolge het eerste tot en met achtste lid verschuldigde vergoedingen, bestaande uit een bedrag van

  • a. € 5,71 per kwartier per voor de VWA met de werkzaamheden belaste persoon indien de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 4, 5 en 6 later zijn aangemeld dan 14.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de werkzaamheden zouden plaatsvinden

  • b. € 8,17 per kwartier dat door een dierenarts aan de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 4, 5 en 6 is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • c. € 5,71 per kwartier dat door een assistent aan de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 2, 4, 5 en 6 is besteed ingeval deze plaatsvinden buiten openingstijd;

  • d. € 13,88 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als b van toepassing is;

  • e. € 11,42 ingeval zowel de situatie, bedoeld in onderdeel a als c van toepassing is.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De aanbieder meldt werkzaamheden die hij door de RVV wenst te laten verrichten schriftelijk bij de VWA.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste:

  • -

   de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • -

   de soorten en de hoeveelheden van de goederen;

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen, en

  • -

   de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen.

 • 3 Indien de datum of het tijdstip van aanvang of beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid, afwijkt van de datum of het tijdstip volgens de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt degene die de melding heeft verricht, hiervan in kennis gesteld.

 • 4 Indien gemelde bedrijfsactiviteiten niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of overigens wijziging ondergaan, als gevolg van niet aan de RVV te wijten oorzaken of omstandigheden, dient dit door degene die de melding heeft verricht schriftelijk aan de VWA te worden bericht, uiterlijk om 14.00 uur van de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

In afwijking van de artikelen 7 en 8 is de aanbieder, indien de werkzaamheden een bijzondere keuring betreffen, de vergoedingen genoemd in de artikelen 7, eerste lid, onderdelen a en c, en tweede lid, onderdelen a en c, en 8, vijfde lid, onderdelen a en c, niet verschuldigd.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 Betalingsplichtigen zijn verplicht om aan ambtenaren van de VWA en de departementale accountantsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen te verstrekken die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

 • 2 De eigenaar, het hoofd of de bestuurder van een uitsnijderij is verplicht:

  • a. op zodanige wijze aantekening te houden dat daaruit te allen tijde per dag per partij de ontvangen hoeveelheid in kilogrammen en de herkomst van het uit te benen vlees met been kunnen worden gekend;

  • b. binnen twee weken na afloop van elke planperiode aan de VWA opgave te doen van de gegevens, bedoeld in onderdeel a, bij gebreke waarvan de minister de hoeveelheden vlees, bedoeld in onderdeel a, over de betreffende planperiode overeenkomstig zijn raming vaststelt.

 • 3 De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan nadere regels stellen omtrent de wijze waarop aantekening dient te worden gehouden van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, alsmede omtrent de periodieke opgave, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

 • 1 De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan ter verzekering van de voldoening van de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zekerheid laten stellen. Hij kan per geval het beloop en de vorm van de zekerheid bepalen.

 • 2 De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan bepalen dat niet eerder werkzaamheden van de VWA worden aangevangen dan nadat de ingevolge deze regeling verschuldigde vergoedingen zijn betaald.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

De Regeling tarieven keuring vlees 1991 wordt ingetrokken.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1993.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 24-12-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling tarieven keuring vlees en vleesproducten 1993. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Namens deze,
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Bijlage als bedoeld in artikel 1, onderdeel ia

[Vervallen per 01-01-2005]

Naar boven