Regeling zekerheidsstelling en betaling van NVWA-keurlonen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-03-2014 t/m 31-12-2016

Regeling zekerheidsstelling en betaling van VWA-keurlonen

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 14 van de Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993, artikel 40 van de Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, artikel 9 van de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993 en artikel 6 van de Regeling tarieven uitvoer 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Economische Zaken;

 • b. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling is van toepassing op retributies, verschuldigd aan de NVWA ingevolge de Regeling NVWA-tarieven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een betalingsplichtige moet, indien hij ingevolge één der in artikel 2 bedoelde regelingen vergoedingen is verschuldigd welke worden geraamd op meer dan € 182,- over een tijdvak van 4 weken, ter verzekering van de voldoening van die vergoedingen zekerheid stellen.

 • 2 Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de betalingsplichtige die de vergoedingen ingevolge de betrokken regeling voldoet voorafgaand aan de tot die vergoedingen verplichtende werkzaamheden.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde raming geschiedt door de minister aan de hand van de verschuldigde vergoedingen over een of enkele tijdvakken kort voorafgaande aan het tijdvak waarop de raming betrekking heeft en aan de hand van de door de betalingsplichtige verstrekte gegevens. Wanneer het naar het oordeel van de minister aannemelijk is dat de omvang van de tot vergoeding verplichtende werkzaamheden ten behoeve van de betrokken betalingsplichtige zich aanzienlijk zal wijzigen, wordt een nieuwe raming opgesteld. Indien de nieuwe raming meer dan 25% afwijkt van de bestaande raming, vervangt deze de laatstbedoelde raming.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het beloop van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde zekerheidsstelling komt overeen met de geraamde vergoedingen, verschuldigd door de betrokken betalingsplichtige over een tijdvlak van 8 weken.

 • 2 Het beloop van de zekerheidsstelling, bedoeld in het eerste lid, wordt verminderd indien:

  • a. de vergoedingen, die de betrokken betalingsplichtige gedurende de twee aan de raming voorafgaande jaren verschuldigd was in verband met werkzaamheden van de NVWA zonder ingebrekestelling zijn betaald, en

  • b. de Staat overigens geen vordering tot betaling van vergoedingen wegens werkzaamheden, als bedoeld in één of meer der in artikel 2 bedoelde regelingen, op de betrokken betalingsplichtige heeft.

 • 3 De vermindering, bedoeld in het tweede lid, komt overeen met de hoogte van de vergoedingen die de betrokken betalingsplichtige in de in het tweede lid bedoelde periode van 2 jaar gemiddeld over een tijdvak van 8 weken verschuldigd is geweest wegens werkzaamheden als bedoeld in de betrokken regeling.

 • 4 De zekerheidsstelling kan dienen ter voldoening van enige vergoeding, met inbegrip van de vergoeding van invorderingskosten en wettelijke rente, welke na de inwerkingtreding van deze bepaling verschuldigd werd op grond van de in artikel 2 bedoelde regelingen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

De zekerheidsstelling geschiedt door middel van een ten genoegen van de Staat afgegeven bankgarantie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Indien een betalingsplichtige ingevolge deze regeling zekerheid moet stellen in verband met vergoedingen, verschuldigd ingevolge één der in artikel 2 bedoelde regelingen, verricht de NVWA ten behoeve van die betalingsplichtige de tot die vergoedingen verplichtende werkzaamheden slechts nadat de zekerheid overeenkomstig deze regeling is gesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Indien de vergoedingen, die een betalingsplichtige ingevolge één der in artikel 2 bedoelde regelingen is verschuldigd, niet binnen een termijn van 30 dagen na datering van de factuur zijn betaald, verricht de NVWA geen werkzaamheden ter zake waarvan die betalingsplichtige ingevolge de eerder bedoelde regeling vergoedingen verschuldigd zal zijn.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verricht de NVWA de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden ten behoeve van de in die bepaling bedoelde betalingsplichtige eerst nadat de achterstallige betalingen zijn voldaan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In bijzondere omstandigheden kan de minister ontheffing van het in deze regeling bepaalde geven. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 8a

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Op een zekerheid, die op grond van artikel 3, eerste lid, ter voldoening van een retributie als bedoeld in de Regeling VWA retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden, de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden, de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I en hoofdstuk 5 van de Regeling diervoeders 2012 werd gesteld voor 1 maart 2014, is met ingang van 1 maart 2014 deze regeling van toepassing.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1993.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zekerheidsstelling en betaling van NVWA-keurlonen.

's-Gravenhage, 27 mei 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven