Commissie Advisering Thema-aanbieding voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 12-06-1993 t/m 30-12-2004

Actualisering instellingsbeschikking Commissie Advisering Thema-aanbieding Centraal Examen v.w.o. voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat het wenselijk is de instellingsbeschikking voor de Commissie Advisering Thema-aanbieding Centraal Examen v.w.o. voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen te vervangen in verband met actualisering en vereenvoudiging;

Besluit:

Artikel 1. Instelling commissie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een Commissie Advisering Thema-aanbieding Centraal Examen v.w.o. voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2. Taak

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • a. de minister van onderwijs en wetenschappen, verder te noemen: de minister, jaarlijks te adviseren ter zake van het thema voor het centraal examen v.w.o. voor de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen;

 • b. te zorgen voor een nauwkeurige omschrijving van dat thema in een vorm die voor publikatie gereed is.

Artikel 3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het advies, bedoeld in artikel 2, wordt opgesteld volgens de Richtlijnen voor de thema-aanbieding, kenmerk 83/538/BV.

 • 2 De kopij voor de thema-aanbieding wordt jaarlijks in de maand april van het kalenderjaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het betreffende eindexamen zal plaatsvinden, aan de minister aangeboden en is alsdan voor publikatie gereed.

 • 3 De kopij, bedoeld in het tweede lid, wordt ten minste 12 maanden voor de aanbiedingsdatum bij de voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) ingediend.

Artikel 4. Samenstelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie wordt als volgt samengesteld:

  • a. drie leden, zijnde leraren met voldoende ervaring op het onderwijsterrein waarvoor het thema bedoeld is, te weten:

   • één, voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs (tekenen),

   • één, voorgedragen door de Vereniging Leraren Beeldende Vakken (handenarbeid), en

   • één, voorgedragen door de Vereniging Leraren Beeldende Vakken (textiele werkvormen);

  • b. één lid, voor te dragen door één van de vakverenigingen, bedoeld onder a, zijnde een leraar met voldoende ervaring op het onderwijsterrein waarvoor het thema bedoeld is en die afkomstig is uit dezelfde vakdiscipline als de voorzitter van de commissie; dit lid wordt door de betreffende vakvereniging voorgedragen nadat de commisie een voorzitter heeft gekozen;

  • c. één lid als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke instituten, zijnde een kunsthistoricus met didactische scholing;

  • d. één lid als vertegenwoordiger van de eerstegraads opleidingen tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen, zijnde vakdidacticus of docent kunstgeschiedenis;

  • e. één lid, tevens secretaris, zijnde een medewerker van het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming te Utrecht;

  • f. één waarnemer, zijnde de voorzitter van de Adviescommissie Docenten van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)-vaksectie, dan wel een ander lid van de Adviescommissie Docenten.

 • 2 De voorzitter, tevens lid van de commissie, wordt door de leden van de commissie aangewezen uit de leden, bedoeld in het eerste lid, onder a.

Artikel 5. Benoeming

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister benoemt op voordracht als bedoeld in artikel 4 de leden van de commissie.

Artikel 6. Zittingsduur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De leden van de commissie worden benoemd voor een door de minister te bepalen periode.

Artikel 7. Verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie is verantwoording schuldig aan de vakcoördinator(en) v.w.o. tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO).

 • 2 Bij herbenoeming van de leden van de commissie wordt de vakcoördinator, bedoeld in het eerste lid, gehoord.

Artikel 8. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van de instelling waaraan de leden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b en d werkzaam zijn, ontvangen in verband met de door deze leden te verrichten werkzaamheden voor de commissie een bestemmingsbedrag gelijk aan de verzilveringswaarde van 18 formatierekeneenheden.

 • 2 Het lid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, ontvangt voor de te verrichten werkzaamheden voor de commissie een geldelijke beloning, die niet hoger zal zijn dan de verzilveringswaarde van 20 formatierekeneenheden.

 • 3 Het bevoegd gezag van de instelling, waaraan de voorzitter van de commissie werkzaam is, ontvangt naast het bestemmingsbedrag, bedoeld in het eerste lid, tevens voor de als voorzitter van de commissie te verrichten werkzaamheden een bestemmingsbedrag, gelijk aan de verzilveringswaarde van 19 formatierekeneenheden.

 • 4 De secretaris van de commissie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder e, ontvangt voor de te verrichten werkzaamheden van de commissie, een vergoeding gelijk aan de verzilveringswaarde van 40 formatierekeneenheden. Met het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming wordt hiervoor een regeling getroffen.

 • 5 De verzilveringswaarde per formatierekeneenheid als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid is gelijk aan de geldswaarde die de scholen, anders dan voor uitbesteding van werkzaamheden aan extern personeel, voor niet gebruikte formatierekeneenheden ontvangen.

 • 6 Het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming ontvangt op basis van een in te dienen begroting een nader door de minister vast te stellen bedrag voor vergoeding bureaukosten en dergelijke voor zover er sprake is van administratieve ondersteuning van de commissie.

Artikel 9. Intrekking beschikking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De beschikking van 11 april 1985, VO/AV/J-827306, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 24 juni 1991, VO/AVV/VO-II-9104413, wordt ingetrokken.

Artikel 10. Voortzetting benoeming

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De benoeming van de leden van de commissie ingevolge de in artikel 9 genoemde beschikking blijft van kracht.

Bij herbenoeming van deze leden is het bepaalde in de artikelen 6 en 7, tweede lid, van toepassing.

Artikel 11. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze beschikking is bekendgemaakt.

Artikel 13. Afschriften

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,
namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur voortgezet onderwijs

Naar boven