Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geldend van 01-07-2020 t/m 28-02-2021

Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Plantenziektenwet en op artikel 14, aanhef en onderdeel d, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen 1991;

Gelet op richtlijn 77/93/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen(PbEG 1977, L 26) en de daarop gebaseerde richtlijnen;

Gezien de adviezen van het Landbouwschap, het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Siergewassen en het Produktschap voor Groenten en Fruit;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene Bepalingen

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • richtlijn 2000/29/EG : richtlijn van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169);

 • richtlijn 92/90/EEG: richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten of andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie(PbEG L 344);

 • richtlijn 92/105/EEG: richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige produkten of andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan(PbEG L 4);

 • verordening 690/2008: Verordening (EG) Nr. 690/2008 van de Commissie van 4 juli 2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico’s bestaan (PbEU L 193);

 • richtlijn 2008/61/EG: Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (PbEU L 158);

 • richtlijn 2004/103/EG : richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles van de in deel B van bijlage V bij richtlijn nr. 2000/29/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen die kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles (PbEU L 313);

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • Douanewetboek van de Unie: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

 • zending: hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document ten behoeve van douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of merkteken; een zending kan uit één of meer partijen bestaan;

 • in het verkeer brengen: verkopen, te koop aanbieden of afleveren, alsmede in- en uitvoeren van en naar Lid-Staten;

 • vrijmaken: op grond van douanebepalingen ter beschikking stellen van een zending aan degene die de zending bij de ambtenaar der invoerrechten en accijnzen heeft aangegeven;

 • importeur: persoon of rechtspersoon die een zending invoert of doet invoeren, doorvoer uitgezonderd, danwel handelingen verricht waaruit blijkt dat de ingevoerde zending voor de eerste maal wordt geaccepteerd;

 • doorvoer: vervoer van een zending tussen derde landen over het grondgebied van een of meer Lid-Staten;

 • producent: natuurlijke persoon of rechtspersoon die planten teelt, danwel plantaardige produkten vervaardigt met het oogmerk deze in het verkeer te brengen;

 • handelaar: persoon of rechtspersoon die beroepshalve een partij planten of plantaardige produkten splitst in meerdere partijen of partijen planten of plantaardige produkten samenvoegt, danwel op andere wijze handelingen verricht, waardoor het gezondheidsniveau van de planten of plantaardige produkten kan wijzigen;

 • commercieel koper: natuurlijk persoon of rechtspersoon die planten of plantaardige produkten verhandelt of levert aan de consument;

 • beschermd gebied: gebied in de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van richtlijn 2000/29/EG en genoemd in verordening 690/2008;

 • Lid-Staat: tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen alsmede de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

 • derde land: niet tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, alsmede de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

 • andere materialen: zaken, niet zijnde planten of plantaardige produkten, die drager kunnen zijn van schadelijke organismen;

 • plantenpaspoort: label, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van richtlijn 2000/29/EG;

 • fytosanitair certificaat: certificaat overeenkomstig het in bijlage VII A bij richtlijn 2000/29/EG opgenomen model;

 • fytosanitair certificaat voor wederuitvoer: certificaat overeenkomstig het in bijlage VII B bij richtlijn 2000/29/EG opgenomen model;

 • officiële constatering of verklaring: constatering gedaan door een vertegenwoordiger van de officiële dienst voor plantenbescherming of door een vertegenwoordiger van een onder verantwoordelijkheid van die dienst functionerende instelling;

 • voor opplant bestemde planten: planten die reeds zijn geplant en die bestemd zijn om geplant te blijven of opnieuw te worden geplant nadat zij zijn binnengebracht, of planten die nog niet zijn geplant op het ogenblik van binnenbrengen, maar die bestemd zijn om daarna te worden geplant;

 • plaats van binnenkomst: plaats waar planten, plantaardige producten of andere materialen voor het eerst in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht: de luchthaven in het geval van luchtvervoer, de haven in het geval van zee- of binnenvaartvervoer, het station in het geval van railvervoer en in alle andere gevallen de plaats waar het douanekantoor is gevestigd dat verantwoordelijk is voor het gebied waar de op land gelegen buitengrens van de Gemeenschap is overschreden;

 • Commissie: Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is verboden planten, plantaardige produkten of andere materialen in het verkeer te brengen of in te voeren uit derde landen, tenzij is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 13 en 16.

 • 2 de Minister kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Zij kan onder beperkingen worden verleend.

 • 3 de Minister kan, op aanvraag, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van proefnemingen, wetenschappelijke doeleinden of selectiewerkzaamheden. Een ontheffing wordt alleen verleend indien is voldaan aan het bepaalde in richtlijn 2008/61/EG.

Artikel 2 bis

[Vervallen per 01-03-2021]

Op kleine hoeveelheden planten, plantaardige producten, voedingsmiddelen of diervoeders, voor zover verband houdende met planten of plantaardige producten, en andere materialen, bestemd voor gebruik door de eigenaar of ontvanger voor niet-industriële en niet commerciële doeleinden of voor verbruik tijdens het vervoer, zijn, mits er geen gevaar bestaat voor verspreiding van schadelijke organisme in de Europese Unie, niet van toepassing de artikelen 4, eerste lid, onderdeel d, 4, tweede lid, 5, tweede lid, onderdeel c, 5, derde lid, 9, 10, eerste lid, onderdeel b, 11, eerste lid, voor zover wordt verwezen naar de artikelen 5, onderdeel c, 12 en 13.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2021]

De artikelen 4 tot en met 20 gelden, voor zover niet anders is bepaald, voor hout:

 • a. slechts indien dit, geheel of gedeeltelijk, zijn natuurlijke ronde oppervlak, met of zonder schors, heeft behouden, dan wel de vorm heeft van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, restanten en afval van hout,

 • b. in de vorm van een stuwmateriaal, tussenschotten, laadborden of verpakkingsmateriaal die worden gebruikt bij het vervoer van voorwerpen van allerlei aard, voor zover het hout vanuit plantenziektenkundig oogpunt een gevaar inhoudt.

Paragraaf 2. Regelen betreffende het in het verkeer brengen van planten.

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Planten, plantaardige produkten of andere materialen, die in het verkeer worden gebracht moeten:

  • a. vrij zijn van schadelijke organismen, genoemd in bijlage I, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG;

  • b. voor zover genoemd in bijlage II, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG vrij zijn van de daarbij in dat deel van die bijlage genoemde schadelijke organismen;

  • c. vrij zijn van schadelijke organismen, voor zover deze een acuut gevaar voor planten of plantaardige produkten opleveren;

  • d. voldoen aan de bijzondere eisen, genoemd in bijlage IV, deel A, rubriek II, bij richtlijn 2000/29/EG, die daarbij in dat deel van die bijlage worden genoemd.

 • 2 Op planten, plantaardige producten of andere materialen, genoemd in bijlage V, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG, en zaad, genoemd in bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG dan wel op de verpakkingen waarin of de vervoermiddelen waarmee zij worden vervoerd, die beroepshalve in het verkeer worden gebracht, het plaatselijk verkeer uitgezonderd, is een plantenpaspoort aangebracht.

 • 3 Onder plaatselijk verkeer als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan het verkeer door degene, die niet uit hoofde van zijn beroep of bedrijf bij de produktie van planten is betrokken, van hout van Castanea Mill en hout, ook wanneer het hout zijn natuurlijke ronde oppervlak niet heeft behouden, van Platanus L naar de eindverbruiker, die uit hoofde van zijn beroep of bedrijf evenmin bij de produktie van planten is betrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het is verboden planten, plantaardige produkten of andere materialen genoemd in bijlage III, deel B, bij richtlijn 2000/29/EG in de daarbij in die bijlage genoemde beschermde gebieden te brengen, indien deze van oorsprong zijn uit de daarbij genoemde landen.

 • 2 Onverminderd de eisen, genoemd in artikel 4 worden in beschermde gebieden uitsluitend die planten, plantaardige producten of andere materialen in het verkeer gebracht die:

 • 3 Op de planten, plantaardige producten of andere materialen, genoemd in bijlage V, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG, en zaad, genoemd in bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG, die beroepshalve in het verkeer worden gebracht in een beschermd gebied, dan wel op de verpakkingen waarin of de vervoermiddelen waarmee zij worden vervoerd, is een plantenpaspoort aangebracht.

 • 4 In afwijking van het derde lid kunnen planten, plantaardige produkten of andere materialen via een beschermd gebied naar een eindbestemming buiten dat gebied worden vervoerd zonder een plantenpaspoort voor het betreffende beschermde gebied, indien is voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. de gebruikte verpakking, dan wel het voertuig waarin deze planten, plantaardige produkten of andere materialen worden vervoerd, moet schoon zijn en vrij van schadelijke organismen, genoemd bij het betreffende beschermde gebied in richtlijn 92/76/EEG, en moet van zodanige aard zijn dat er geen gevaar bestaat voor verspreiding van deze schadelijke organismen;

  • b. zodra deze planten, plantaardige produkten of andere materialen zijn verpakt, moet de verpakking, dan wel het voertuig waarin zij worden vervoerd, overeenkomstig strenge fytosanitaire normen en ten genoegen van de Minister zo worden gesloten en tijdens het vervoer door het betrokken beschermd gebied gesloten blijven, dat er geen gevaar bestaat voor de verspreiding van schadelijke organismen in het betrokken beschermde gebied en dat hun identiteit gegarandeerd is en

  • c. de planten, plantaardige produkten of andere materialen moeten vergezeld gaan van een in het handelsverkeer normaal gebruikt document waarin is aangegeven dat de produkten niet van oorsprong zijn uit het betrokken beschermde gebied en een bestemming hebben buiten dat beschermde gebied.

Artikel 5bis

[Vervallen per 01-03-2021]

Bacterievuurwaardplanten voldoen uitsluitend aan de bijzondere eisen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel c, indien zij zijn aangewezen door de Minister en worden geteeld in door hem aangewezen gebieden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een plantenpaspoort wordt door de minister afgegeven, indien na grondig onderzoek van planten, plantaardige producten of andere materialen, genoemd in bijlage V, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG, en zaad, genoemd in bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG, alsmede van de verpakking daarvan geheel of gedeeltelijk aan de hand van een representatief monster en zonodig aan de gebruikte vervoermiddelen is gebleken dat de planten, plantaardige producten of andere materialen, genoemd in bijlage V, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG, en zaad, genoemd in bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG:

  • a. niet zijn aangetast door de in bijlage I, deel A, rubriek II, bij richtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen;

  • b. voor zover genoemd in bijlage II, deel A, rubriek II, bij richtlijn 2000/29/EG niet zijn aangetast door de schadelijke organismen, die daarbij in dat deel van die bijlage worden genoemd;

  • c. voldoen aan de bijzondere eisen gesteld in bijlage IV, deel A, rubriek II bij richtlijn 2000/29/EG, die daarbij in dat deel van die bijlage worden genoemd.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan van afgifte van een plantenpaspoort voor zaad worden afgezien overeenkomstig een door de Commissie genomen besluit.

 • 3 Een plantenpaspoort wordt niet verstrekt indien uit het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de planten, plantaardige produkten of andere materialen:

  • a. zijn aangetast door de in bijlage I, deel A, rubriek I, bij richtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen, of

  • b. voor zover genoemd in bijlage II, deel A, rubriek I, bij richtlijn 2000/29/EG, zijn aangetast door de schadelijke organismen, die daarbij in dat deel van die bijlage worden genoemd.

 • 4 Met betrekking tot beschermde gebieden zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat uit het onderzoek tevens moet zijn gebleken, dat de planten en plantaardige produkten of ander materialen voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 5, tweede lid.

 • 5 Wanneer uit onderzoek van de planten, plantaardige produkten of andere materialen blijkt, dat een deel van de planten of plantaardige produkten, die door de producent worden geteeld, geproduceerd of gebruikt, of die anderszins op zijn bedrijf aanwezig zijn danwel een deel van het op het bedrijf gebruikte groeimedium, geen gevaar voor verspreiding van schadelijke organismen kunnen opleveren wordt, in afwijking van het eerste en tweede lid, uitsluitend voor dat deel een plantenpaspoort afgegeven.

 • 6 Een onderzoek als bedoeld in het eerste lid geschiedt uitsluitend bij de natuurlijke of rechtspersoon, die in het officiële register, bedoeld in artikel 18, is opgenomen.

 • 7 In afwijking van het tweede lid wordt voor planten, plantaardige produkten of andere materialen waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 2, derde lid, is verleend, een plantenpaspoort verstrekt indien, behoudens het onderwerp van de ontheffing, de planten, plantaardige produkten of andere materialen voldoen aan het bepaalde in het eerste lid. Op het plantenpaspoort wordt vermeld: Dit materiaal wordt op grond van richtlijn 2008/61/EG naar een andere plaats overgebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een plantenpaspoort als bedoeld in artikel 6 bestaat uit een label en een begeleidend document, waarop de gegevens, voorgeschreven in de bijlage van richtlijn 92/105/EEG, staan vermeld, waarbij op het label minimaal de in de punten 1 tot en met 5 en op het begeleidend document minimaal de in de punten 1 tot en met 10 van de bijlage bij richtlijn 92/105/EEG genoemde gegevens zijn aangegeven, danwel alleen een label, mits daarop alle in de punten 1 tot en met 10 van de bijlage bij richtlijn 92/105/EEG genoemde gegevens zijn vermeld.

 • 2 Een plantenpaspoort moet zijn gesteld in een der officiële talen van de Europese Gemeenschappen.

 • 3 Een plantenpaspoort is slechts geldig, indien is voldaan aan de vereisten gesteld in artikel 1, tweede lid, onderdelen a en c, artikel 2, tweede lid en artikel 3, tweede lid, van richtlijn 92/105/EEG.

 • 4 Een plantenpaspoort kan door een ander plantenpaspoort worden vervangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, derde lid, van richtlijn 2000/29/EG.

 • 5 Een plantenpaspoort wordt aangemaakt, gedrukt of nadien bewaard door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een door de Minister aangewezen instantie, dan wel door een geregistreerde producent, handelaar of importeur die daartoe schriftelijke toestemming van de Minister heeft gekregen.

 • 6 Een producent, handelaar of importeur, welke toestemming heeft verkregen overeenkomstig het vijfde lid, kan het plantenpaspoort gebruiken wanneer het plantenpaspoort is afgegeven overeenkomstig artikel 6, eerste lid, indien genoemde producent, handelaar of importeur daartoe schriftelijke toestemming van de Minister heeft gekregen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2021]

Commerciële kopers van planten, plantaardige producten of andere materialen bewaren, als eindgebruikers die uit hoofde van hun beroep bij de plantaardige productie betrokken zijn, de desbetreffende plantenpaspoorten ten minste één jaar en vermelden de referentiegegevens in hun administratie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2021]

Alvorens zaad, genoemd in bijlage IV, deel A, rubriek II, bij richtlijn 2000/29/EG in het verkeer wordt gebracht, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of een onder haar verantwoordelijkheid functionerende instelling een onderzoek in ten einde zekerheid te verkrijgen dat het zaad voldoet aan de bijzondere eisen die daarop betrekking hebben en in dat deel van die bijlage worden vermeld.

Paragraaf 3. Regelen betreffende in- en uitvoer van en naar derde landen

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Planten, plantaardige produkten of andere materialen, mogen slechts worden ingevoerd uit derde landen, indien zij voldoen aan:

 • 2 Het is verboden planten, plantaardige produkten of andere materialen genoemd in bijlage III, deel A, bij richtlijn 2000/29/EG uit derde landen in te voeren, indien deze van oorsprong zijn uit de daarbij genoemde landen.

 • 3 Het tweede lid vindt geen toepassing bij doorvoer, voor zover geen gevaar bestaat voor verspreiding van schadelijke organismen.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op hout, in de vorm van stuwmateriaal, tussenschotten, laadborden of verpakkingsmateriaal dat daadwerkelijk gebruikt wordt bij het vervoer van voorwerpen van allerlei aard.

Artikel 11

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 In beschermde gebieden mogen uitsluitend die planten, plantaardige produkten of andere materialen worden gebracht uit derde landen, die voldoen aan de vereisten, genoemd in artikel 5, tweede lid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 134, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie worden planten, plantaardige producten of andere materialen, van herkomst uit een derde land en genoemd in bijlage V, deel B, van richtlijn nr. 2000/29/EG onder één van de douaneregelingen, vermeld in artikel 5, zestiende lid, onderdelen a en b, van het Douanewetboek van de Unie geplaatst als deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. de planten, plantaardige producten of andere materialen zijn, blijkens onderzoek, niet besmet met in bijlage I, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen;

  • b. de planten en plantaardige producten zijn, blijkens onderzoek, niet besmet met in bijlage II, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen;

  • c. de planten, plantaardige producten of andere materialen, blijkens onderzoek, voldoen aan de eisen genoemd in bijlage IV, deel A;

  • d. de planten, plantaardige producten of ander materialen gaan, blijkens onderzoek, vergezeld van een fytosanitair certificaat of een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer als bedoeld in artikel 13

 • 2 Indien de zending bestemd is voor een beschermd gebied, dan is het eerste lid van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat het onderzoek zich tevens richt op de in deel B van bijlagen I, II en IV bij richtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen en bijzondere eisen.

 • 4 De controles van de documenten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, worden afgewikkeld op de plaats van binnenkomst.

 • 5 De controles van de identiteit en de fytosanitaire controles, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c en het tweede lid, worden uitgevoerd op de plaats van binnenkomst of op een andere dichtbij gelegen plaats die door de douaneautoriteiten en door de minister is erkend overeenkomstig richtlijn nr. 2004/103/EG.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid kunnen de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles, als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c en het tweede lid, worden uitgevoerd op de plaats van bestemming die door de douaneautoriteiten en door de minister is erkend overeenkomstig richtlijn nr. 2004/103/EG.

 • 7 In afwijking van het vijfde lid kunnen, in het geval van douanevervoer van niet-communautaire goederen de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles, als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c en het tweede lid, worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 13 quater, tweede lid, onderdeel c, van richtlijn nr. 2000/29/EG en overeenkomstig richtlijn nr. 2004/103/EG.

 • 8 De minister erkent de plaats als bedoeld in het vijfde tot en met zevende lid.

 • 9 Een aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 • 10 De zending wordt op de plaats van onderzoek bijeen en duidelijk afgescheiden van andere planten en de grond gehouden totdat de minister schriftelijk heeft verklaard, dat dit niet meer wordt verlangd.

 • 11 Onverminderd het eerste lid, onderdeel d, is dit artikel is tevens van toepassing op planten, plantaardige producten of andere materialen, van herkomst uit een derde land en genoemd in bijlage V, deel B, van richtlijn nr. 2000/29/EG die onder één van de douanebestemmingen, vermeld in artikel 4, vijftiende lid, onderdelen b, c, d, en e of onder een van de douaneregelingen vermeld in artikel 4, zestiende lid, onderdelen b en c van het communautair douanewetboek worden geplaatst indien er gevaar voor verspreiding van schadelijke organismen bestaat.

 • 12 In afwijking van het eerste lid kan voor een deel van de zendingen, overeenkomstig een door de Commissie genomen besluit, afkomstig uit derde landen de vrijgave als bedoeld in het tiende lid worden afgeven na het uitvoeren van een onderzoek als bedoeld in het eerste lid, onder d.

 • 13 Dit artikel is niet van toepassing bij doorvoer en het binnenbrengen in de Gemeenschap van planten, plantaardige producten of andere materialen welke zonder enige wijziging in hun douanestatus via het grondgebied van een derde land worden overgebracht van een plaats in de gemeenschap naar een andere plaats in de Gemeenschap.

Artikel 12a

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsbesluit 2011/787/EU: Uitvoeringsbesluit 2011/787/EU van de Commissie van 29 november 2011 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk noodmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., wat Egypte betreft (PbEU 2011, L 319);

  • b. schadelijk organisme: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 • 2 Knollen van Solanum tuberosum L., andere dan bestemd voor opplant, van oorsprong uit Egypte mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien zij:

  • a. zijn gekweekt in een gebied dat is opgenomen in de lijst van ziektevrijegebieden, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van uitvoeringsbesluit 2011/787/EU;

  • b. voldoen aan de voorschriften van de bijlage van uitvoeringsbesluit 2011/787/EU;

  • c. worden binnengebracht in Eemshaven, Harlingen, Beverwijk, Amsterdam, Rotterdam of Vlissingen;

  • d. geïnspecteerd zijn op de aanwezigheid van het schadelijke organisme overeenkomstig de bijlage bij uitvoeringsbesluit 2013/413/EU en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden;

  • e. voorzien zijn van een etiket in een officiële taal van de Europese Unie met de vermelding dat ze uit Egypte komen, de naam van het schadelijk organisme vrij gebied, de naam en het identificatienummer van de producent en het nummer van de partij.

 • 3 De afvalstoffen die overblijven na het verpakken en verwerken in de Europese Unie van knollen van Solanum tuberosum L., andere dan bestemd voor opplant, van oorsprong uit Egypte worden zo verwijderd dat het schadelijk organisme zich niet in de Europese Unie kan vestigen of verspreiden.

Artikel 12b

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 12, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op snijbloemen van Orchidaceae van oorsprong uit Thailand, met dien verstande dat het onderzoek, bedoeld in onderdeel d, mede omvat het onderzoek of de zending vergezeld gaat van een fytosanitair certificaat dat voldoet aan de bijzondere eisen van beschikking 98/109/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 februari 1998 tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Thailand tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Thrips palmi Karny.

Artikel 12c

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsbesluit 2018/638: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/638 van de Commissie van 23 april 2018 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Spodoptera frugiperda (Smith) te voorkomen (PbEU 2018, L 105);

  • b. schadelijk organisme: Spodoptera frugiperda (Smith);

  • c. gevoelige planten: vruchten van Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. en Solanum melongena L., en planten, met uitzondering van levende pollen, plantenweefselcultures, zaden en granen, van Zea mays L. van oorsprong uit derde landen met uitzondering van Zwitserland.

 • 2 Gevoelige planten mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien:

  • a. ze vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 13, eerste lid, punt ii), van richtlijn 2000/29/EG;

  • b. de oorsprong voldoet aan het bepaalde in artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2018/638, en

  • c. zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig artikel 5 van uitvoeringsbesluit 2018/638 worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden.

Artikel 12d

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Het binnenbrengen en het vervoer in de Europese Unie van met het pepinomozïekvirus besmette zaden van tomaten is verboden.

 • 2 Zaden van tomaten mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien zij:

  • a. voldoen aan de voorwaarden van punt 2 van de bijlage bij Beschikking 2004/200/EG van de Commissie van 27 februari 2004 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen (PbEU 2004, L 64), en

  • b. bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig artikel 13, eerste lid, onder i, van richtlijn 2000/29/EG zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van het pepinomozïekvirus en daarvan vrij zijn bevonden.

 • 3 Zaden van tomaten van oorsprong uit de Europese Unie mogen alleen in de Europese Unie worden vervoerd als zij voldoen aan de voorwaarden van punt 2 van de bijlage bij Beschikking 2004/200/EG van de Commissie van 27 februari 2004 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen (PbEU 2004, L 64).

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op vervoer van zaden die bestemd zijn voor verkoop aan eindconsumenten die geen professionele telers zijn, voor zover uit de verpakking van de zaden of uit andere aanduidingen duidelijk kan worden afgeleid dat zij voor deze verkoop aan consumenten bestemd zijn.

Artikel 12e

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. het schadelijke organisme: Aromia bungii (Faldermann);

  • b. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Prunus spp., met uitzondering van Prunus laurocerasus L.;

  • c. hout: hout, geheel of deels verkregen van de gevoelige planten, nader omschreven in artikel 1, onderdeel c, van uitvoeringsbesluit 2018/1503;

  • d. houten verpakkingsmateriaal: verpakkingsmateriaal, geheel of deels verkregen van de gevoelige planten;

  • e. afgebakende gebieden: in de Europese Unie, overeenkomstig artikel 5 van uitvoeringsbesluit 2018/1503, vastgestelde besmette zones en bufferzones;

  • f. uitvoeringsbesluit 2018/1503: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1503 van de Commissie van 8 oktober 2018 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Aromia bungii (Faldermann) te voorkomen (PbEU 2018, L 254).

 • 2 Het binnenbrengen in de Europese Unie en de verspreiding van het schadelijke organisme binnen de Europese Unie is verboden.

 • 3 Een ieder stelt de Minister op de hoogte van de aanwezigheid of vermoedelijke aanwezigheid van het schadelijke organisme.

 • 4 Gevoelige planten van oorsprong uit een afgebakend gebied mogen slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 7 van Uitvoeringsbesluit 2018/1503.

 • 5 Hout van oorsprong uit een afgebakend gebied en hout dat zijn natuurlijke oppervlak geheel of gedeeltelijk heeft behouden en dat in een afgebakend gebied is binnengebracht mag slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van artikel 8 van uitvoeringsbesluit 2018/1503.

 • 6 Houten verpakkingsmateriaal van oorsprong uit een afgebakend gebied mag slechts binnen de Unie worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 van uitvoeringsbesluit 2018/1503.

 • 7 Afval van behandeling of verwerking van hout respectievelijk houten verpakkingsmateriaal als bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, respectievelijk artikel 9, tweede lid, van uitvoeringsbesluit 2018/1503 wordt zodanig opgeruimd dat het schadelijk organisme zich niet buiten het afgebakende gebied kan verspreiden.

 • 8 Gevoelige planten afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen slechts in de Unie worden binnengebracht als zij voldoen aan de specifieke invoervoorschriften als bedoeld in artikel 11 van uitvoeringsbesluit 2018/1503.

 • 9 Hout afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mag slechts in de Unie worden binnengebracht als het voldoet aan de specifieke invoervoorschriften als bedoeld in artikel 12 van uitvoeringsbesluit 2018/1503.

Artikel 12f

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1 wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  a. het schadelijke organisme:

  Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

  b. gevoelige planten:

  planten, met uitzondering van vruchten en zaden, van Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., andere dan Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook.& Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh en Viburnum spp. L.;

  c. gevoelig hout:

  hout van Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. en Taxus brevifolia Nutt.;

  d. gevoelige schors:

  aparte schors van hout van Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. en Taxus brevifolia Nutt.;

  e. beschikking nr. 2002/757/EG:

  beschikking nr. 2002/757/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 september 2002 houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen (PbEG L 252/37).

 • 2 Het binnenbrengen in de Unie en de verspreiding in de Unie van niet-Europese of Europese isolaten van het schadelijke organisme is verboden.

 • 3 Gevoelige planten en gevoelig hout worden slechts op het grondgebied van de Unie binnengebracht indien zij voldoen aan de punten 1a en 2 van bijlage I bij beschikking nr. 2002/757/EG, indien de in de eerste alinea van artikel 13, eerste lid, van richtlijn 2000/29/EG bedoelde formaliteiten zijn vervuld en indien zij op basis van deze formaliteiten met betrekking tot de aanwezigheid van niet-Europese isolaten van het schadelijke organisme vrij van het schadelijke organisme worden bevonden.

 • 4 Het bepaalde in de punten 1a en 2 van bijlage I bij beschikking nr. 2002/757/EG is slechts van toepassing op, op of na 1 november 2002 verzonden, voor de Unie bestemde gevoelige planten en gevoelig hout van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

 • 5 De in deel A, rubriek I, punt 3, van bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG vastgestelde maatregelen ten aanzien van hout van Quercus L., met inbegrip van hout dat niet zijn natuurlijke ronde oppervlakte heeft behouden, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, zijn niet van toepassing op gevoelig hout van Quercus L. dat aan de vereisten van punt 2, onder b), van bijlage I bij beschikking nr. 2002/757/EG voldoet.

 • 6 Gevoelige planten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika worden alleen binnen de Unie vervoerd als zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort.

 • 7 Met ingang van 1 november 2002 worden voor opplant bestemde planten van Viburnum spp., Camellia spp. en Rhododendron spp., andere dan Rhododendron simsii Planch, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit derde landen, andere dan de Verenigde Staten van Amerika, nadat zij op het grondgebied van de Unie zijn binnengebracht, alleen binnen de Unie vervoerd indien zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort.

 • 8 Gevoelige schors van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika wordt niet op het grondgebied van de Unie toegelaten.

 • 9 Voor opplant bestemde planten van Viburnum spp., Camellia spp. en Rhododendron spp., andere dan Rhododendron simsii Planch, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit de Unie, worden niet in het verkeer gebracht, tenzij zij voldoen aan de voorwaarden van punt 3 van bijlage I bij beschikking nr. 2002/757/EG. De producenten van deze planten worden geregistreerd overeenkomstig § 4.

 • 10 In afwijking van de artikelen 12, eerste lid, onder d, en 13, eerste en tweede lid, mag gezaagd hout van Quercus L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, dat bij een van de GN-codes en omschrijvingen uit Bijlage V, deel B, onder I.6., van Richtlijn 2000/29/EG is ingedeeld, zonder fytosanitair certificaat Nederland worden binnengebracht, mits dergelijk hout voldoet aan de voorwaarden van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2013/780/EU van de Commissie van 18 december 2013 houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (PbEU 2013, L 346).

 • 11 In afwijking van het derde lid mag gezaagd hout dat vrij is van bast van Quercus spp. L. van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika in de Unie worden binnengebracht zonder te voldoen aan punt 2 van bijlage I bij beschikking nr. 2002/757/EG, mits het voldoet aan de voorwaarden van bijlage II bij beschikking nr. 2002/757/EG.

Artikel 12i

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1 wordt onder toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • a. het schadelijke organisme: Anoplophora chinensis (Forster);

  • b. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. en Ulmus spp.;

  • c. uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU van de Commissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU 2012 L 64);

  • d. afgebakende gebieden: in de Europese Unie, overeenkomstig artikel 6 van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU, vastgestelde besmette zones en bufferzones.

 • 2 Gevoelige planten afkomstig uit derde landen, met uitzondering van gevoelige planten afkomstig uit China, waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen slechts in de Gemeenschap worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoen aan de specifieke invoervoorschriften van bijlage I, onderdeel 1, onder A, sub 1, bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU; en

  • b. zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Gemeenschap overeenkomstig bijlage I, onderdeel 1, onder A, sub 2, bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden.

 • 3 Voor opplant bestemde planten van Acer spp, met uitzondering van zaden daarvan, afkomstig uit China mogen tot en met de datum, genoemd in artikel 3, tweede lid, eerste alinea, van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU niet in de Gemeenschap worden binnengebracht.

 • 4 Onverminderd het derde lid mogen gevoelige planten afkomstig uit China slechts in de Gemeenschap worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoen aan de specifieke invoervoorschriften van bijlage I, onderdeel 1, onder B, sub 1 bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU,

  • b. zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Gemeenschap overeenkomstig bijlage I, onderdeel 1, onder B, sub 2 bij uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden, en

  • c. zij voldoen aan artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

 • 5 Gevoelige planten, van oorsprong uit afgebakende gebieden, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 1 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

 • 6 Gevoelige planten, niet van oorsprong uit afgebakende gebieden, maar binnengebracht in een afgebakend gebied, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 2 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

 • 7 Gevoelige planten, ingevoerd overeenkomstig het tweede lid, afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden van punt 3 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU.

Artikel 12j

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1 wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • a. het schadelijke organisme: Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

  • b. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stamdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp. Tilia spp. en Ulmus spp.;

  • c. uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU van de Commissie van 9 juni 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Anoplophora glabripennis (Motschulsky) te voorkomen (PbEU 2015, L 146);

  • d. houten verpakkingsmateriaal: verpakkingsmateriaal, geheel of deels verkregen van de gevoelige planten;

  • e. hout: hout, geheel of deels verkregen van de gevoelige planten, dat voldoet aan artikel 1, onder b, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 2 Gevoelige planten afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoen aan de specifieke invoervoorschriften van bijlage II, rubriek 1, punt A, onder 1, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU, en

  • b. zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig bijlage II, rubriek 1, punt A, onder 2, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden.

 • 3 Hout afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mag slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoet aan de specifieke invoervoorschriften van bijlage II, rubriek 1, punt B, onder 1 en 2, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU; en

  • b. zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig bijlage II, rubriek 1, punt B, onder 3, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU wordt geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden.

 • 4 Gevoelige planten, van oorsprong afkomstig uit een overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU afgebakend gebied, mogen slechts worden vervoerd als zij voldoen aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt A, onder 1, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 5 Gevoelige planten die in een overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU afgebakend gebied zijn binnengebracht, mogen slechts worden vervoerd als zij voldoen aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt A, onder 2, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 6 Gevoelige planten afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als zij voldoen aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt A, onder 3, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 7 Hout, van oorsprong afkomstig uit een overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU afgebakend gebied, mag slechts worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt B, onder 1 tot en met 3, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 8 Hout dat zijn natuurlijke ronde oppervlak geheel of gedeeltelijk heeft behouden en dat in een overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU afgebakend gebied is binnengebracht, mag slechts worden vervoerd als zij voldoet aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt B, onder 1 en 3, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

 • 9 Houten verpakkingsmateriaal, van oorsprong afkomstig uit een overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU afgebakend gebied, mag slechts worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van bijlage II, rubriek 2, punt C, bij uitvoeringsbesluit nr. 2015/893/EU.

Artikel 12k

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1 wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • a. schadelijk organisme: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) of Epitrix tuberis (Gentner);

  • b. uitvoeringsbesluit 2012/270/EU: uitvoeringsbesluit 2012/270/EU van de Commissie van 16 mei 2012 betreffende noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) en Epitrix tuberis (Gentner) te voorkomen (PbEU 2012, L132).

 • 2 Het is verboden het schadelijke organisme in te voeren en binnen Nederland te verspreiden.

 • 3 Knollen van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt, mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoen aan de specifieke invoervoorschriften van punt 1 van sectie 1 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/270/EU en

  • b. zij, onverminderd de artikelen 12 en 12a, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig punt 5 van sectie 1 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/270/EU zijn geïnspecteerd.

 • 4 Knollen van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijke organisme er voorkomt en die zijn ingevoerd overeenkomstig het derde lid, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden van punt 3 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/270/EU.

 • 5 Knollen van Solanum tuberosum L. van oorsprong uit gebieden in de Europese Unie die overeenkomstig artikel 5 van uitvoeringsbesluit nr. 2012/270/EU zijn afgebakend, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd als zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 1 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/270/EU.

Artikel 12l

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • uitvoeringsbesluit nr. 2012/697/EU: uitvoeringsbesluit 2012/697/EU van de Commissie van 8 november 2012 wat betreft maatregelen het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het geslacht Pomacea (Perry) te voorkomen (PbEU 2012, L 311).

 • 2 Het is verboden het geslacht Pomacea (Perry) in te voeren en binnen Nederland te verspreiden.

 • 3 Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die alleen groeien in water of in grond die permanent is verzadigd met water, van oorsprong uit derde landen, mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als:

  • a. zij voldoen aan de invoervoorschriften van punt 1 van sectie 1 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/697/EU en

  • b. zij, onverminderd de artikelen 12, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig punt 2 van sectie 1 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/697/EU zijn geïnspecteerd.

 • 4 Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die alleen groeien in water of in grond die permanent is verzadigd met water, van oorsprong uit gebieden in de Europese Unie die overeenkomstig artikel 5 van uitvoeringsbesluit nr. 2012/697/EU zijn afgebakend, mogen alleen binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht als zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/697/EU.

Artikel 12m

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. het schadelijke organisme: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, die in Richtlijn 2000/29/EG Guignardia citricarpa Kiely wordt genoemd;

  • b. vruchten: vruchten van Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. en hybriden daarvan, met uitzondering van vruchten van Citrus aurantium L. en Citrus latifolia Tanaka, van oorsprong uit Brazilië, Zuid-Afrika, Uruguay en Argentinië;

  • c. uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen (PbEU 2016, L 125).

 • 2 Vruchten, met uitzondering van vruchten die uitsluitend bestemd zijn voor de industriële verwerking tot sap, mogen slechts in de Unie worden binnengebracht overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 7 van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715.

 • 3 Vruchten, uitsluitend bestemd voor industriële verwerking tot sap, mogen in de Unie worden binnengebracht, vervoerd, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 17 van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715.

 • 4 Vruchten als bedoeld in het derde lid worden binnengebracht in Rotterdam en Vlissingen.

 • 5 Een importeur stelt overeenkomstig artikel 13 van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 de verantwoordelijke officiële instantie van de plaats van binnenkomst voldoende van te voren in kennis van zijn intentie om vruchten, bedoeld in het derde lid, binnen te brengen.

 • 6 Een verwerker van vruchten tot sap stelt de verantwoordelijke officiële instantie voldoende van te voren in kennis van het vervoer van de vruchten van de plaats van binnenkomst naar de verwerkingslocatie of opslaglocatie en van de opslaglocatie naar de verwerkingslocatie.

 • 7 De minister verleent op verzoek een erkenning voor de verwerkingslocatie of opslaglocatie van vruchten, bedoeld in het derde lid.

 • 8 De afvalstoffen en bijproducten die overblijven na verwerking worden gebruikt of vernietigd overeenkomstig artikel 15 van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715.

 • 9 Een wijziging van uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 12p

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 12m wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • a. vruchten: vruchten van Citrus L., FortunellaSwingle, PoncirusRaf., MicrocitrusSwingle, NaringiAdans. enSwingleaMerr., en de hybriden daarvan, van oorsprong uit derde landen;

  • b. uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374: uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374 van de Commissie van 15 december 2017 tot vaststelling van de omstandigheden voor het verkeer, de opslag en de verwerking van bepaalde vruchten en de hybriden daarvan, van oorsprong uit derde landen, om het binnenbrengen in de Unie van bepaalde schadelijke organismen te voorkomen (PbEU 2017, L 337).

 • 2 Vruchten mogen binnen de Europese Unie worden verplaatst overeenkomstig artikel 3 van uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374.

 • 3 Vruchten mogen uitsluitend industrieel worden verwerkt overeenkomstig artikel 4 van uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374 in een erkende verwerkingslocatie.

 • 4 Vruchten die niet meteen industrieel worden verwerkt mogen uitsluitend worden opgeslagen overeenkomstig artikel 5 van uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374 in een erkende opslaglocatie.

 • 5 De Minister verleent op verzoek een erkenning voor de verwerkingslocatie, bedoeld in het derde lid, en voor de opslaglocatie, bedoeld in het vierde lid.

Artikel 12r

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Onverminderd artikel 1 wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan onder:

  • a. schadelijk organisme: elke ondersoort van Xylella fastidiosa (Wells et al.);

  • b. gevoelige planten: waardplanten en alle voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van de in bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU opgenomen geslachten of soorten;

  • c. professionele marktdeelnemer: een professionele marktdeelnemer als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU;

  • d. uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU: uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU van de Commissie van 18 mei 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen (PbEG 2015, L 125);

  • e. waardplanten: alle voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van de geslachten en soorten die zijn opgenomen in de databank van de Commissie van voor Xylella fastidiosa vatbare waardplanten waarvan is vastgesteld dat zij op het grondgebied van de Europese Unie vatbaar zijn voor het schadelijk organisme of van de ondersoorten waarvoor een lidstaat een afgebakend gebied heeft vastgesteld.

 • 2 Gevoelige planten worden slechts op het grondgebied van de Europese Unie binnengebracht indien zij voldoen aan artikel 16 of artikel 17 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU en zij, onverminderd artikel 12, bij binnenkomst in de Europese Unie overeenkomstig artikel 18 van het uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU officieel zijn gecontroleerd en het schadelijk organisme niet is aangetroffen.

 • 3 Gevoelige planten met uitzondering van planten die gedurende de gehele productiecyclus in vitro zijn geteeld en planten die behoren tot de in bijlage III van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU vermelde variëteiten van gevoelige planten, die gedurende ten minste een deel van hun leven in een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU zijn geteeld, mogen niet worden vervoerd, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU.

 • 4 Van de ontvangst en levering van gevoelige planten die gedurende ten minste een deel van hun leven in een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU zijn geteeld of door een dergelijk gebied zijn vervoerd alsmede van de ontvangst en levering van voor opplant bestemde planten van de soorten Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. en Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb die nooit in een dergelijk gebied zijn geteeld, houdt de professionele marktdeelnemer een register bij overeenkomstig artikel 10 van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU. De gegevens worden tenminste drie jaar bewaard.

 • 5 De professionele marktdeelnemer meldt de levering en ontvangst van partijen planten als bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU onverwijld aan de Minister overeenkomstig artikel 10, vierde lid, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU.

 • 6 Gevoelige planten afkomstig uit derde landen waarvan bekend is dat het schadelijk organisme er voorkomt, mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als zij, onverminderd artikel 12, overeenkomstig artikel 18 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijk organisme en geen tekenen van aanwezigheid van het schadelijk organisme zijn gevonden.

 • 7 Het binnenbrengen in de Europese Unie van voor opplant bestemde planten van Coffea, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit Costa Rica of Honduras, is verboden.

 • 8 Voor opplant bestemde planten van Coffea, met uitzondering van zaden, van oorsprong uit Costa Rica of Honduras, die vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel in de Europese Unie zijn binnengebracht, mogen worden verplaatst nadat de Minister hiervan op de hoogte is gebracht.

 • 9 Waardplanten die niet in een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 4 van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU zijn geteeld mogen worden vervoerd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 9, achtste lid, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU.

 • 10 Gevoelige planten, die gedurende de gehele productiecyclus in vitro zijn geteeld, en gedurende ten minste een deel van hun leven in een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 4 van het uitvoeringsbesluit 2015/789/EU zijn geteeld, mogen niet worden vervoerd, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 bis van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU.

 • 11 Onverminderd het negende lid mogen prebasismoederplanten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 3, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie en prebasismateriaal zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van de soorten Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch en P. salicina Lindley die buiten een afgebakend gebied als bedoeld in artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2015/789/EU zijn geteeld en ten minste een deel van hun leven buiten insectenvrije faciliteiten hebben doorgebracht, slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan artikel 9, negende lid, van uitvoeringsbesluit nr. 2015/789/EU.

Artikel 12s

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. het schadelijke organisme: tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

  • b. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten van de soorten Solanum lycopersicum L. en Capsicum annuum;

  • c. uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1615: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1615 van de Commissie van 26 september 2019 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) te voorkomen (PbEU 2019, L 250).

 • 2 Het is verboden het schadelijke organisme in te voeren en binnen Nederland te verspreiden.

 • 3 Gevoelige planten van oorsprong uit de Europese Unie mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort en voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1615.

 • 4 Gevoelige planten mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien:

  • a. zij vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 13, eerste lid, punt ii), van richtlijn 2000/29/EG;

  • b. zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 van uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1615; en

  • c. zij, onverminderd artikel 12, overeenkomstig artikel 7 van uitvoeringsbesluit 2019/1615 worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van het schadelijke organisme en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden.

Artikel 12t

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsbesluit 2019/1614: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1614 van de Commissie van 26 september 2019 tot machtiging van de lidstaten om voor andere dan voor opplant bestemde aardappelen uit de regio’s Akkar en Bekaa in Libanon af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (PbEU 2019, L 250);

  • b. schadelijk organisme: Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann en Kotthoff) Davis et al.

 • 2 Knollen van Solanum tuberosum L., andere dan bestemd voor opplant, uit de regio’s Akkar en Bekaa in Libanon mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien zij:

  • a. voldoen aan de voorschriften van de bijlage bij uitvoeringsbesluit 2019/1614;

  • b. voorzien zijn van een fytosanitair certificaat dat voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 2 van uitvoeringsbesluit 2019/1614;

  • c. worden binnengebracht in Eemshaven, Harlingen, Beverwijk, Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen;

  • d. geïnspecteerd zijn op de aanwezigheid van het schadelijke organisme overeenkomstig artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2019/1614 en geen tekenen van aanwezigheid van dat schadelijke organisme zijn gevonden;

  • e. voorzien zijn van een etiket dat voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 6 van uitvoeringsbesluit 2019/1614.

 • 3 Een importeur brengt overeenkomstig artikel 8 van uitvoeringsbesluit 2019/1614 de verantwoordelijke officiële instantie van de plaats van binnenkomst voldoende van te voren op de hoogte van zijn intentie om knollen van Solanum tuberosum L., andere dan bestemd voor opplant, uit de regio’s Akkar en Bekaa in Libanon binnen te brengen.

 • 4 De afvalstoffen die overblijven na het verpakken en verwerken in de Europese Unie van knollen van Solanum tuberosum L., andere dan bestemd voor opplant, uit de regio’s Akkar en Bekaa in Libanon worden zo verwijderd dat het schadelijke organisme zich niet in de Europese Unie kan vestigen of verspreiden.

Artikel 12u

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsbesluit 2019/1739: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1739 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het Rose Rosettevirus te voorkomen (PbEU 2019, L 265);

  • b. schadelijk organisme: Rose Rosettevirus;

  • c. vector: Phyllocoptes fructiphilus;

  • d. gevoelige planten: planten, met uitzondering van zaden, van Rosa ssp. van oorsprong uit Canada, India of de VS.

 • 2 Het binnenbrengen en de verspreiding van het schadelijke organisme in de Europese Unie is verboden.

 • 3 Gevoelige planten mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht indien:

  • a. ze vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat dat voldoet aan artikel 5, eerste lid, van uitvoeringsbesluit 2019/1739;

  • b. ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, tweede tot en met vierde lid, van uitvoeringsbesluit 2019/1739;

  • c. ze zodanig zijn verwerkt, verpakt en vervoerd dat besmetting door de vector wordt voorkomen.

Artikel 12v

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. uitvoeringsbesluit 2019/2032: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2032 van de Commissie van 26 november 2019 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (voorheen Gibberella circinata) te voorkomen en tot intrekking van Beschikking 2007/433/EG (PbEU 2019, L 313);

  • b. het schadelijke organisme: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;

  • c. gevoelige planten: planten van het geslacht Pinus L. en de soort Pseudotsugamenziesii (Mirbel) Franco;

  • d. houten verpakkingsmateriaal: verpakkingsmateriaal voor hout in de vorm van pakkisten, kratten, tonnen en dergelijke verpakkingsmiddelen, kabelhaspels, laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, stuwmateriaal (al dan niet gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen), met uitzondering van ruw hout met een dikte van ten hoogste 6 mm, verwerkt hout bij de productie waarvan gebruik is gemaakt van lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan, en stuwmateriaal ter ondersteuning van zendingen hout dat van hetzelfde type hout is gefabriceerd als dat van de zending hout, dezelfde kwaliteit heeft en aan dezelfde fytosanitaire voorschriften van de Europese Unie voldoet als de zending hout;

  • e. afgebakende gebieden: in de Europese Unie, overeenkomstig artikel 4 van uitvoeringsbesluit 2019/2032, vastgestelde besmette zones en bufferzones.

 • 2 Een ieder stelt de minister op de hoogte van de aanwezigheid of vermoedelijke aanwezigheid van het schadelijke organisme.

 • 3 Gevoelige planten mogen slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 6 van Uitvoeringsbesluit 2019/2032.

 • 4 Hout van gevoelige planten, hout van coniferen (Pinales) en bast van coniferen (Pinales) van oorsprong uit een afgebakend gebied mag slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van uitvoeringsbesluit 2019/2032.

 • 5 Hout van coniferen in de vorm van houten verpakkingsmateriaal van oorsprong uit een afgebakend gebied mag slechts binnen de Europese Unie worden vervoerd als het voldoet aan de voorwaarden van artikel 8 van uitvoeringsbesluit 2019/2032.

 • 6 Gevoelige planten van oorsprong uit niet-Europese derde landen mogen slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als ze voldoen aan de specifieke invoervoorschriften als bedoeld in artikel 9 van uitvoeringsbesluit 2019/2032.

 • 7 Hout van gevoelige planten, hout van coniferen (Pinales) en bast van coniferen (Pinales) van oorsprong uit niet-Europese derde landen, mag slechts in de Europese Unie worden binnengebracht als het voldoet aan de specifieke invoervoorschriften als bedoeld in artikel 10 van uitvoeringsbesluit 2019/2032.

Artikel 13

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Planten, plantaardige produkten of andere materialen, van herkomst uit een derde land en genoemd in bijlage V, deel B, rubriek I, bij richtlijn 2000/29/EG die tevens genoemd zijn in bijlage IV, deel A, rubriek I, bij richtlijn 2000/29/EG moeten bij invoer vergezeld zijn van een bij die zending behorend fytosanitair certificaat, afgegeven door de officiële dienst voor plantenbescherming van het land van oorsprong. Het bepaalde in de eerste volzin is niet van toepassing:

  • a. wat hout betreft, indien het krachtens de bijzondere eisen van bijlage IV bij richtlijn 2000/29/EG voldoende is dat het hout van de bast is ontdaan;

  • b. in de overige gevallen, voor zover ook op andere plaatsen dan de plaatsen van oorsprong kan worden voldaan aan de bijzondere eisen van bijlage IV bij richtlijn 2000/29/EG.

 • 2 Planten, plantaardige produkten of andere materialen, van herkomst uit een derde land en genoemd in bijlage V, deel B, rubriek I, bij richtlijn 2000/29/EG waarop het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing is, moeten bij invoer vergezeld zijn van een bij die zending behorend fytosanitair certificaat, afgegeven door de officiële dienst voor plantenbescherming van het land van oorsprong danwel door de officiële dienst van de plantenbescherming van het land van herkomst.

 • 3 Indien een zending als bedoeld in het eerste of tweede lid in een ander land dan het land van oorsprong naar het oordeel van de officiële dienst voor plantenbescherming van dat land aan een fytosanitair risico is blootgesteld geweest, ongeacht het feit of die zending is opgesplitst, opgeslagen of overgepakt, moet de zending bij invoer vergezeld zijn van een door de officiële dienst voor plantenbescherming van het land van oorsprong afgegeven fytosanitair certificaat of een officieel gewaarmerkte copie daarvan alsmede van een fytosanitair certificaat, afgegeven door de officiële dienst voor plantenbescherming van het andere land.

 • 4 Indien een zending als bedoeld in het eerste lid in een ander land dan het land van oorsprong is opgesplitst, opgeslagen of overgepakt en in dat land naar het oordeel van de officiële dienst voor plantenbescherming van dat land niet aan een fytosanitair risico is blootgesteld geweest, moet de zending bij invoer vergezeld zijn van een door de officiële dienst voor plantenbescherming van het land van oorsprong afgegeven fytosanitair certificaat of een officiële gewaarmerkte copie daarvan alsmede van een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgegeven door de officiële dienst voor plantenbescherming van het andere land.

 • 5 Indien een zending als bedoeld in het tweede lid in een ander land dan het land van oorsprong is opgesplitst, opgeslagen of overgepakt en in dat land naar oordeel van de officiële dienst voor plantenbescherming van dat land niet aan een fytosanitair risico is blootgesteld geweest, moet de zending bij invoer vergezeld zijn van een door de officiële dienst voor plantenbescherming van het land van oorsprong afgegeven fytosanitair certificaat of een officiëel gewaarmerkte copie daarvan en van een door de officiële dienst voor plantenbescherming van het andere land afgegeven fytosanitair certificaat voor wederuitvoer dan wel van een fytosanitair certificaat afgegeven door de officiële dienst voor plantenbescherming van het andere land.

 • 6 Dit artikel is niet van toepassing indien planten, plantaardige produkten en andere materialen worden ingevoerd vanuit een andere Lid-Staat via een derde land, voor zover er geen gevaar bestaat voor verspreiding van schadelijke organismen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 De invoer van schadelijke organismen genoemd in bijlage I of II bij richtlijn 2000/29/EG in geïsoleerde toestand is verboden.

 • 2 De Minister kan, op aanvraag, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid voor proefnemingen wetenschappelijke doeleinden of voor selectiewerkzaamheden. Een ontheffing wordt alleen verleend indien is voldaan aan het bepaalde in richtlijn 2008/61/EG.

Artikel 15

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Ten behoeve van planten en plantaardige produkten, bestemd voor uitvoer, wordt een fytosanitair certificaat door de Minister slechts afgegeven, indien na onderzoek van de zending, alsmede aan de verpakking daarvan danwel geheel of gedeeltelijk aan de hand van een representatief monster en zonodig aan de gebruikte of te gebruiken vervoermiddelen, is gebleken dat voldaan is aan de fytosanitaire bepalingen van het land van bestemming.

 • 2 Een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer wordt door de Minister slechts afgegeven, indien na onderzoek is gebleken, dat voldaan is aan de fytosanitaire invoerbepalingen van het land waarvoor de zending bestemd is.

 • 3 Een certificaat als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt afgegeven onder de voorwaarde dat het vervoermiddel waarmee de zending wordt vervoerd slechts zendingen bevat die voldoen aan de fytosanitaire invoereisen van het land van bestemming als aangegeven op het afgegeven certificaat.

Artikel 16

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een certificaat als bedoeld in artikel 15 moet zijn gesteld in een der officiële talen van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 Een certificaat is niet eerder opgemaakt dan 14 dagen voor de datum waarop de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen, het derde land van afgifte hebben verlaten.

 • 3 Een certificaat moet op eerste vordering bij een ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een beambte van een onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit functionerende instelling, of een ambtenaar van de Belastingdienst bevoegd inzake douane worden ingeleverd.

Paragraaf 4. Regelen met betrekking tot registratie

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 17

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een plantenpaspoort wordt slechts verstrekt ten behoeve van partijen planten, plantaardige producten of andere materialen, genoemd in bijlage V, deel A, bij richtlijn nr. 2000/29/EG, en zaad, genoemd in bijlage IV bij richtlijn nr. 2000/29/EG, afkomstig van een importeur die is geregistreerd in een door de minister bijgehouden register.

 • 2 Distributeurs en verpakkers laten opslagplaatsen en verzendingscentra, waar knollen van Solanum tuberosum L., andere dan pootaardappelen, afkomstig van meerdere producenten zijn opgeslagen of worden verpakt, opnemen in het register, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Registratie vindt plaats indien de aanvrager heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 2, tweede en derde lid, en artikel 3 van richtlijn 92/90/EEG.

Artikel 18

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Registratie, bedoeld in artikel 17, geschiedt door toezending van een volledig en naar waarheid ingevuld registratieformulier aan de directeur danwel een door deze aangewezen instantie.

 • 2 Een registratieformulier kan op aanvraag worden verkregen bij de directeur dan wel de door deze aangewezen instantie.

 • 3 De directeur dan wel de door deze aangewezen instantie stelt de aanvrager als bedoeld in artikel 17, eerste lid, in kennis van de inschrijving in het register onder vermelding van het aan de aanvrager toegekende individuele registratienummer.

 • 4 In het register wordt in ieder geval vermeld:

  • a. het individueel registratienummer;

  • b. de naam en de aard van de onderneming waarop de registratie betrekking heeft;

  • c. het volledige adres van de geregistreerde;

  • d. de voorwaarden of beperkingen waaronder de inschrijving is verleend;

  • e. de produkten waarop de registratie betrekking heeft.

  • f. datum van eerste aanvraag.

Artikel 19

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Van iedere wijziging van de in artikel 18, vierde lid, genoemde gegevens dient binnen vier weken nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan mededeling gedaan te worden aan de door de directeur dan wel de door deze aangewezen instantie.

 • 2 Indien blijkt dat aan de verplichtingen genoemd in artikel 17, tweede lid, niet meer wordt voldaan kan door de directeur beslist worden, dat de registratie wordt doorgehaald. Doorhaling geschiedt niet dan na voorafgaande waarschuwing door of namens de directeur en na het verstrijken van een daarbij te stellen termijn waarbinnen aan de vorenbedoelde voorschriften dient te zijn voldaan.

 • 3 Het tweede lid geldt tevens indien aan het vereiste in het eerste lid van dit artikel niet wordt voldaan.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-03-2021]

Artikel 20

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een aanvraag tot een onderzoek als bedoeld in de artikelen 6 en 15 moet door de exporteur of diens gemachtigde ten minste 24 uur – zaterdagen, zondagen, Goede Vrijdag en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend – voor het tijdstip van de voorgenomen uitvoer bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, of een door de Minister aangewezen instantie geschieden.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde onderzoek vindt niet plaats op zaterdagen, zondagen, Goede Vrijdag en algemeen erkende feestdagen. Op andere dagen geschiedt het onderzoek uitsluitend tussen 8.00 en 17.00 uur. Op de plaats van onderzoek dient een goede verlichting aanwezig te zijn, moet de aangemelde zending goed toegankelijk zijn en dient de zending op een overzichtelijke wijze te worden aangeboden, zodat het onderzoek naar behoren kan plaatsvinden; een en ander ter beoordeling van de met het onderzoek belaste ambtenaar.

  Tevens dienen alle vereiste bescheiden te worden overgelegd en dient de gevraagde medewerking en noodzakelijke outillage te worden verleend aan de met het onderzoek belaste ambtenaar.

 • 3 Door de Minister kan, indien naar zijn oordeel van een bijzonder geval sprake is, onder door hem te stellen voorwaarden worden afgeweken van het in het eerste en tweede lid bepaalde.

Artikel 20a

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 De ontvanger kan een zending op elektronische wijze aanbieden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het onderzoek, bedoeld in artikel 12, eerste lid.

 • 3 Het aanbieden voor onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschiedt via een daarvoor bestemd elektronisch systeem met behulp van een door de Minister beschikbaar gestelde toegang.

 • 4 De Minister kan besluiten de verstrekte toegang te blokkeren, indien de indiener of een met hem geassocieerd bedrijf of organisatie in het verleden een elektronische aanbieding voor onderzoek heeft ingediend in strijd met deze regeling.

 • 5 De Minister kan een elektronische aanbieding voor onderzoek weigeren, indien dit niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 6 De Minister kan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor de Minister zou leiden.

 • 7 De Minister kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 8 De Minister deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.

 • 9 Als tijdstip waarop een elektronisch bericht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 10 De Minister kan besluiten de elektronische aanbieding voor onderzoek niet te behandelen, indien het elektronisch bericht geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van het vijfde, zesde en zevende lid. Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20b

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Indien een zending overeenkomstig artikel 20a aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor onderzoek is aangeboden, stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de ontvanger van de zending of diens gemachtigde via het systeem, bedoeld in artikel 20a, derde lid, op de hoogte van de toepassing van artikel 12, elfde lid, dan wel van de onverkorte toepassing van artikel 12, eerste lid. De ontvanger van de zending of diens gemachtigde doet bij de elektronische aangifte ten invoer, mededeling aan de douane over de toepassing van artikel 12, elfde lid.

 • 2 Indien een zending overeenkomstig artikel 20a aan de NVWA voor onderzoek is aangeboden en aan artikel 12, twaalfde lid, toepassing is gegeven, kan het besluit bedoeld in artikel 12, tiende lid, worden bekendgemaakt door elektronische toezending.

Artikel 21

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Een wijziging van een of meer onderdelen van de in artikel 1 genoemde richtlijnen treedt voor de toepassing van de artikelen uit deze regeling, waarin naar die onderdelen wordt verwezen, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

 • 3 de Minister doet van een wijziging als bedoeld in het eerste lid mededeling in de Staatscourant.

Artikel 22

[Vervallen per 01-03-2021]

De Regeling invoer, uitvoer en vervoer van planten wordt ingetrokken.

Artikel 23

[Vervallen per 01-03-2021]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1993.

Artikel 24

[Vervallen per 01-03-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.

's-Gravenhage, 26 mei 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina