Regeling jaarlijkse opgave Wet op het consumentenkrediet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 29-04-2004 t/m 31-12-2005

Regeling jaarlijkse opgave Wet op het consumentenkrediet

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 24, tweede lid, en 64 van de Wet op het consumentenkrediet;

Gezien het advies van de Adviescommissie consumentenkrediet (advies van 14 april 1993, nr. AC 248);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De opgave van de in artikel 24, eerste lid, van de Wet op het consumentenkrediet bedoelde gegevens wordt gedaan volgens de indeling van de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De opgave wordt aan de Minister van Economische Zaken verstrekt

  • a. in schriftelijke vorm, dan wel

  • b. door toezending van langs electronische weg vastgelegde gegevens.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling jaarlijkse opgave Wet op het consumentenkrediet.

Deze regeling zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 26 mei 1993

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Financiën.]

Naar boven