Wijzigingsbesluit Besluit stralenbescherming Kernenergiewet

[Regeling vervallen per 17-03-2010.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 30-06-1993 t/m 16-03-2010

Besluit van 25 mei 1993, houdende wijziging van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 augustus 1992, nr. DGVgz/AGB-926666, Directie Algemene Gezondheidszorg en Beroepen, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 september 1984 (84/466/Euratom, PbEG L 265) tot vaststelling van fundamentele maatregelen met betrekking tot de stralingsbescherming van personen die medisch worden onderzocht of behandeld en op de artikelen 32, 34 en 67 van de Kernenergiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 oktober 1992, nr. W13.92.0404);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 maart 1993, nr. DGVgz/AGB-9211339, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 17-03-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 66 van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, zoals dat ingevolge dit besluit is komen te luiden, blijft ten aanzien van de gebruiker van een röntgentoestel dat niet voldoet aan voornoemd artikel en dat tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit in gebruik is geweest, gedurende dertig dagen na dat tijdstip buiten toepassing. Indien de gebruiker voor het einde van de in de eerste volzin genoemde termijn een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten, teneinde te voorzien in de beschikbaarheid van een toestel dat voldoet aan artikel 66 van het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet, zoals dat ingevolge dit besluit is komen te luiden, blijft dit artikel ten aanzien van hem eveneens buiten toepassing gedurende de tijd die voor levering en installatie van een beeldversterker met televisieketen noodzakelijk is te achten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 25 mei 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven