Wijzigingsbesluit Algemeen Reglement Vervoer, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 17-08-1993 t/m 30-11-2015

Besluit van 19 mei 1993, houdende wijziging van het Algemeen Reglement Vervoer (Stb. 1966, 556), het Reglement Dienst Hoofd- en Lokaalspoorwegen (Stb. 1977, 152) en het Besluit personenvervoer (Stb. 1987, 506)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 10 november 1992, nr. WJZ/V225391, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Gelet op Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (PbEG van 24 augustus 1991, nr. L 230);

Gelet op artikel 27 van de Spoorwegwet (Stb. 1875, 67) en de artikelen 2, tweede lid, 34 en 49 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175);

Raad van State gehoord (advies van 24 december 1992, nr. W09.92.0541);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 mei 1993, nr. WJZ/V321707, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2015]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2015]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2015]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2015]

Met betrekking tot de aanpassing van de voor het jaar 1992 verleende bijdrage voor de exploitatie van interlokaal openbaar vervoer per trein blijft hoofdstuk 9 van het Besluit personenvervoer van toepassing.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2015]

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 mei 1993

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de zeventiende juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven