Erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-06-1998 t/m 30-06-2004

Besluit van 14 mei 1993, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur directoraat-generaal van de Volksgezondheid, directie Civiele Verdediging en Vredescalamiteiten van 9 september 1992, nr. CVVC/VMMK/V/851245, gedaan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;

Gezien het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van 20 december 1991, nr. 4123-42;

Gezien het advies van de Brandweerraad van 10 december 1991, nr. RBR91/U2546;

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1992, nr. W 13.92 0358);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, DGVgz/AGB/GZ 932933, 28 april 1993, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

 • b. gewondennest: een veilige plaats in de directe omgeving van de ramp of het zware ongeval waar eerste hulp, dan wel aanvullende eerste hulp, wordt verleend en van waaruit met het oog op vervoer voortgezette behandeling plaatsvindt;

 • c. verzamelplaats gewonden: plaats waar de op behandelings- en afvoerurgentie gerichte geneeskundige zorg met het oog op het vervoer naar ziekenhuizen plaatsvindt.

§ 2. Aantal geneeskundige eenheden

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een instelling komt slechts voor erkenning in aanmerking indien zij één of meer geneeskundige eenheden beschikbaar stelt.

§ 3. Samenstelling van een geneeskundige eenheid

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een geneeskundige eenheid bestaat uit een commandogroep, drie geneeskundige groepen en twee verzorgingsgroepen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een commandogroep bestaat ten minste uit:

 • a. een commandant;

 • b. een schrijver;

 • c. een gewondenverzorger;

 • d. drie gewondenhelpers;

 • e. een chauffeur;

 • f. twee ondersteunende medewerkers.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een geneeskundige groep bestaat ten minste uit:

 • a. een commandant;

 • b. een arts;

 • c. een verpleegkundige;

 • d. zes gewondenverzorgers;

 • e. vijf gewondenhelpers;

 • f. twee chauffeurs.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een verzorgingsgroep bestaat ten minste uit:

 • a. een kok;

 • b. een chauffeur;

 • c. twee ondersteunende medewerkers.

§ 4. Taken en geoefendheid van een geneeskundige eenheid

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een geneeskundige eenheid verricht ten minste de volgende taken:

 • a. het inrichten en in bedrijf houden van drie gewondennesten;

 • b. het inrichten en in bedrijf houden van één verzamelplaats gewonden;

 • c. het gewondentransport tussen de gewondennesten en de verzamelplaats gewonden;

 • d. de voorbereiding op de onder a tot en met c genoemde taken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

In een gewondennest worden ten minste de volgende taken verricht:

 • a. de eerste hulp dan wel de aanvullende eerste hulp aan gewonden;

 • b. het opvangen van ambulante gewonden en het verwijzen daarvan naar de verzamelplaats gewonden;

 • c. het invullen van de gewondenkaarten.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

In een verzamelplaats gewonden worden ten minste de volgende taken verricht:

 • a. het selecteren van de gewonden naar afvoerurgentie;

 • b. het verrichten van de noodzakelijke geneeskundige handelingen ter voorbereiding op het vervoer van de gewonden naar een ziekenhuis;

 • c. het behandelen van ambulante gewonden;

 • d. het verzorgen en begeleiden van gewonden, die nog niet naar een ziekenhuis zijn afgevoerd;

 • e. het zorgdragen voor overleden slachtoffers;

 • f. het administreren en registreren van de op behandeling en afvoer betrekking hebbende gegevens.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

De geoefendheid van een geneeskundige eenheid wordt bevorderd door ten minste eenmaal per jaar de volgende oefeningen te houden:

 • a. een voorbereide oefening, zo mogelijk in samenwerking met hulpverleningseenheden van andere disciplines;

 • b. een niet voorbereide oefening, waarbij alarmering, opkomst en inzet van de geneeskundige eenheid worden getest.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een geneeskundige eenheid bezit een zodanige paraatheid dat twee uur na alarmering de in de artikelen 4 tot en met 6 bedoelde functionarissen aanwezig zijn op of nabij de plaats van de ramp of het zware ongeval en de eerste gewonden voor vervoer naar het ziekenhuis gereed kunnen liggen.

§ 5. Opleiding en keuring van het personeel van een geneeskundige eenheid

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

De in artikel 5, onder c, bedoelde verpleegkundige:

 • a. [Red: dit onderdeel is vervallen;]

 • b. heeft aansluitend aan de opleiding minimaal één jaar praktijkervaring; en

 • c. is in het bezit van een door Onze Minister aan te wijzen getuigschrift op het gebied van de hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 De in de artikelen 4, onder c, en 5, onder d, bedoelde gewondenverzorgers zijn in het bezit van een geldig Eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken als bedoeld in de Regeling betreffende het eenheidsdiploma EHBO, met de aantekening Gewondenzorg onder Rampomstandigheden, bedoeld in de Regeling aantekening GOR.

 • 2 De in de artikelen 4, onder d, en 5, onder e, bedoelde gewondenhelpers zijn in het bezit van een geldig Eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

 • 1 Personen die een functie uitoefenen als bedoeld in dit besluit zijn op grond van een geneeskundig onderzoek beoordeeld op hun geschiktheid voor de aan hen toebedeelde werkzaamheden.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op personen met de functie van schrijver in een commandogroep of arts of verpleegkundige in een geneeskundige groep.

 • 3 Een onderzoek als bedoeld in het eerste lid vindt plaats overeenkomstig de regels, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage en is uitgevoerd door een bedrijfsarts werkzaam bij een gemeentelijke gezondheidsdienst.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Degene die een onderzoek als bedoeld in artikel 15 heeft ondergaan, kan binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de uitslag van het onderzoek een verzoek om herkeuring indienen bij een bedrijfsarts bij een andere gemeentelijke gezondheidsdienst dan de gemeentelijke gezondheidsdienst die de keuring heeft verricht.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

In afwijking van de artikelen 12 en 13, onder c, voldoen artsen en verpleegkundigen uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van die bepalingen aan die bepalingen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Een verklaring van geschiktheid afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit is ten aanzien van een persoon die vóór de inwerkingtreding van dit besluit reeds deel uitmaakte van een geneeskundige eenheid gedurende twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit gelijkgesteld met een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 12 en 13, onder c, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de tiende juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorende bij artikel 15, derde lid, van het Erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Keuringsprocedure en keuringseisen personeel geneeskundig peloton

Uit een geneeskundig onderzoek kan blijken of het personeel van een geneeskundige eenheid in staat kan worden geacht de op te dragen werkzaamheden naar behoren te verrichten. Daartoe is een algemeen geneeskundig onderzoek niet voldoende.

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Het personeel moet in staat zijn tot lang staan, soepel lopen en het dragen van zware lasten. Men moet het werk verrichten bij hitte, koude en vaak met natte kleding.

Men moet een helm, stofbril, speciale beschermende kleding (ook handschoenen) kunnen dragen.

Bij de uitoefening van de functie moet men psychische stress-situaties kunnen doorstaan en daarbij rustig en weloverwogen kunnen blijven handelen.

Bij het werk wordt veel gevraagd van het cardiorespiratoire systeem, het bewegingsapparaat en de zintuigen.

Voor de functies is vereist:

Somatisch: Een lichamelijk goede conditie met goed belastbare wervelkolom en extremiteiten. Het normaal functioneren van de luchtwegen. Goede thermoregulatie.

Psychisch: Het moet duidelijk zijn dat deze functie, met name ook voor de persoonlijke veiligheid, hoge eisen stelt. Men moet een evenwichtige persoonlijkheid zijn. Het is noodzakelijk dat men zelfbewust en slagvaardig kan optreden.

A. Keuringsprocedure

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

1. De keuringen zijn functiegericht en vinden plaats aan de hand van de onder B. genoemde eisen die zijn geformuleerd voor de meest belastende functie. De keurend arts past de eisen gedifferentieerd toe, dat wil zeggen dat hij hierbij rekening houdt met de taken die aan de functie zijn verbonden. Iedere functie stelt immers andere eisen aan een persoon.

Keuring bestaat uit:

 • 1. invullen van uitgebreid anamnese formulier door keurling zelf;

 • 2. algemeen geneeskundig onderzoek inclusief eenvoudig urine-onderzoek;

 • 3. alleen op indicatie:

  • - uitgebreider urine-onderzoek

  • - bloedonderzoek

  • - ECG

  • - röntgen, e.d.

2. Keuringsuitslagen:

 • 1. onvoorwaardelijk goedgekeurd, d.w.z. inzetbaar voor alle functies (keuringsklasse I);

 • 2. voorwaardelijk goedgekeurd, d.w.z. inzetbaar voor een beperkt aantal functies (keuringsklasse II);

 • 3. onvoorwaardelijk afgekeurd, d.w.z. totale ongeschiktheid;

 • 4. voorwaardelijk afgekeurd, d.w.z. keurling wordt voor een periode van 12 maanden afgekeurd; na 12 maanden vindt opnieuw een keuring plaats, waarna in principe volledige goedkeuring kan plaatsvinden.

3. Inzetbaarheid betekent, dat de keurling gedurende zijn gehele inzet van 8 uur zijn functie kan uitoefenen. Het cardiovasculaire en het respiratoire apparaat, het houdings- en bewegingsapparaat en de zintuigen van de hulpverleners kunnen tijdens de uitoefening van de functie belast worden.

4. Keuringen vinden plaats bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten door een bedrijfsarts die goed op de hoogte is van de lichamelijke en psychische eisen die de desbetreffende functie stelt.

 • - Bij ieder "nieuw" lid van een geneeskundige eenheid vindt een keuring plaats;

 • - Om de 2 jaar wordt door iedere keurling een uitgebreide "eigen" verklaring ingevuld. Deze eigen verklaring wordt beoordeeld door een arts van het Provinciaal Commando van het Nederlandse Rode Kruis, voorzover het om een erkende instelling van het Nederlandse Rode Kruis gaat. Deze arts stuurt, indien er afwijkingen zijn in de gezondheidstoestand van de keurling de verklaring door naar de GGD, waarna een herkeuring kan plaatsvinden. Indien het een andere erkende instelling dan die van het Nederlandse Rode Kruis betreft, wordt de eigen verklaring beoordeeld door een arts van de GGD;

 • - Vanaf het 40e levensjaar vindt in ieder geval om de 4 jaar een herkeuring plaats, vanaf het 50e jaar vindt deze herkeuring om de 2 jaar plaats en vanaf het 55e jaar jaarlijks.

B. Keuringseisen

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Anamnese/Onderzoek

C

Biometrie

Criterium

Endocrine organen

     

diabetes mellitus

r

   

hypo- of hyperthyreoïdie

r

   
       

Psychische stoomissen

     

duizeligheid;

     

functioneel

r

   

org. psychosyndromen

r

   

psychotische toestandsbeelden;

r

   

neurosen/psychopathieën (algemene verslavingen)

r

   
 

a

   
   

Zintuigenonderzoek

 
   

visus ongecorrigeerd

min. 0.1 (n.v.t. bij contactlensgebruik)

   

gecorrigeerd

beide ogen min. 0.8

   

kleurenzien

hoofdkleuren

   

dieptezien

voldoende

   

gezichtsvelden

ongestoord

   

toonaudiogram

categorie 3

       

Zenuwstelsel/Zintuigen

     

duizeligheid (organisch)

a

   

epilepsie en andere aandoeningen gepaard gaande met recidiverende bewustzijnsdaling:

a

   

migraine;

r

   

status na overige neurologische ziekten

r

   

otitis media (chron/recidief)

r

   
       

Tractus circulatorius

 

ECG

geen ischaemie

     

ST-depressie

angina pectoris

a

 

elev./neg. T

decompensatio cordis

a

 

geen AV/blok (gr. II, tot)

myocardinfarct

a

 

geen paroxysmale tachycardie

vitium cordis

a

 

geen sinusarrest

     

geen nod. ritme

     

geen cardiomyopathie

hypertensie

r

R.R.

S 160 mmHg

     

D 95 mmHg

syndroom van Raynaud

a

   

thoracic outlet syndroom

a

   

circulatiearterieel aan de benen;

r

   

veneuze circulatiestoornissen

r

   
       

Tractus respiratorius

 

Fev. VC

max. 10% afw.

       

CARA

r

 

norm. zie A II-2, par. 4,5)

pneumothorax (spontaan)

r

   

rhinitis atopica (allergica/vasomotorica sinusitis

r

   

(chron./recidiv.)

     
       

Tractus digestivus

     
       

chronische leverziekten

r

   

colitis chronica/M. Crohn

r

   

hernia diaphragmatica

r

   

liesbreuk

r

   

ulcuslijden

r

   
       

Tractus urogenitalis

     
       

nierafwijkingen met functiestoornissen;

r

   

stress-incontinentie

r

   
       

Huid

     
       

constitutioneel (atopisch) eczeem aan de handen;

r

   

hyperhydrosis

r

   

ortho- of allergisch contacteczeem

r

   

psoriasis, speciaal aan de handen;

r

   

pyodermie

a

   
       

Tractus locomotorius

     
       

wervelkolom

     

M. Bechterew

a

   

Anamnese/Onderzoek

C

Biometrie

Criterium

M. Scheuermann

r

   

discopathie

r

   

HNP-cons. behandeld

a

   

HNP-geopereerd

r

   

spondylarthrosis

r

   

spondylolysis/spondylolisthesis

r

   

overige anomalieën

r

   
       

Bovenste extremiteiten:

     

onvoldoende grijpfunctie van een hand;

a

   

overige anatom./funct. afwijkingen

r

   

Onderste extremiteiten:

     

meniscuslaesie

a

   

idem geopereerd

r

   

arthrose

r

   

overige anatom./funct. afwijkingen

r

   
Naar boven