Besluit Commissie voor de Rijkshuisvesting

Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 14-08-1993 t/m heden

Besluit Commissie voor de Rijkshuisvesting

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. commissie:

commissie, genoemd in artikel 2.

Artikel 3

 • 1 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de eisen die gesteld worden aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering en de bedrijfsvoering van de Rijksgebouwendienst vanuit algemeen regeringsbeleid, in het bijzonder vanuit het beleid ten aanzien van milieubeheer, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, arbeidsomstandigheden en van financieel-economische en bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen.

 • 2 De commissie onthoudt zich van advisering op terreinen waarop ten behoeve van de rijkshuisvesting reeds andere adviesorganen werkzaam zijn.

Artikel 4

 • 1 De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

 • 2 De commissie bestaat uit ten hoogste tien leden. De leden zijn deskundig op verschillende voor de rijkshuisvesting relevante beleidsterreinen en worden mede benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten.

 • 3 De adviezen van de commissie worden ter kennis gebracht van de secretarissen-generaal van alle ministeries.

Artikel 5

 • 1 De commissie bestaat uit:

  Voorzitter:

  mr. M. D. van Wolferen (Staatsraad)

  Secretaris:
  • mr. F. W. R. Evers (Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst)

  • (plv. drs. F. M. Erkens) (plv.)

  Adjunct-secretaris:

  drs. W. W. Jansen (Rijksgebouwendienst)

  Leden:
  • mr. J. Demmink (Directeur-Generaal voor Europese Zaken en Immigratie-aangelegenheden; Justitie)

  • mr. L. A. Geelhoed (Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken)

  • drs. T. van de Graaf (Raadadviseur van de Minister-President; Algemene Zaken)

  • mw. mr. J. A. M. Kroese-Duijsters (Directeur-Generaal Ruimtelijke Ordening; VROM)

  • mw. drs. E. J. Mulock Houwer (Directeur-Generaal van de Arbeid; Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

  • ir. A. B. M. van der Plas (Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

  • mw. dr. B. E. C. Plesch (plv. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken)

  • drs. J. K. T. Postma (Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën).

 • 2 De samenstelling van de commissie kan door de minister worden gewijzigd na overleg met de voorzitter van de commissie.

Artikel 6

 • 1 De leden van de commissie hebben op persoonlijke titel zitting in de commissie.

 • 2 Zij kunnen zich niet laten vervangen voor het bijwonen van bijeenkomsten van de commissie.

 • 3 De bijeenkomsten van de commissie zijn niet openbaar; op ad hoc basis kunnen door de voorzitter externe deskundigen worden uitgenodigd voor deelname aan deze bijeenkomsten.

 • 4 De bijeenkomsten van de commissie zullen tenminste twee maal per jaar plaatsvinden.

Artikel 7

Ten behoeve van de commissie functioneert een bij de Rijksgebouwendienst ondergebracht secretariaat.

Artikel 8

 • 1 Telkens binnen een termijn van drie jaren worden de werkzaamheden van de commissie geëvalueerd en brengt de commissie daarover advies uit aan de minister.

 • 2 Op basis van deze evaluatie en het advies daarover van de commissie beslist de minister over voortzetting van de werkzaamheden van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Algemene Secretarie-aangelegenheden Rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De bescheiden worden na eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van de Rijksgebouwendienst.

Artikel 9

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Commissie voor de Rijkshuisvesting.

  Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 1993

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven