Begeleidingscommissie filosofie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 05-06-1993 t/m 30-12-2004

Begeleidingscommissie filosofie

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Instelling commissie

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een Begeleidingscommissie Filosofie, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2. Taak

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • de minister van onderwijs en wetenschappen (verder te noemen: de minister) te adviseren terzake het centraal examen v.w.o. filosofie;

 • de ontwikkeling van het vak filosofie in het voortgezet onderwijs te stimuleren.

Artikel 3. Benoeming

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister benoemt de leden van de commissie.

Artikel 4. Samenstelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie is bij de instelling als volgt samengesteld:

 • a. prof. dr. H.P. Kunneman te Culemborg, lid tevens voorzitter.

 • b. drs. J.A. Wessels te Arnhem, lid, tevens secretaris tot 1 december 1993.

 • c. H.R. van Mourik te Amsterdam, lid, met ingang van 1 december 1993 tevens secretaris.

 • d. prof. dr. O.D. Duintjer te Amsterdam.

 • e. drs. J.G.M. van Helmond te Valkenburg.

 • f. drs. H. Klitsie te Amsterdam.

 • g. dr. J.H. Pott te Amsterdam.

 • h. drs. H. Schwab te Amsterdam.

Artikel 5. Werkwijze

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Artikel 6. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen, voor zover van toepassing, een vergoeding van onkosten en vacatiegelden als bedoeld in het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205).

 • 2 Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de leden genoemd in artikel 4 onder f en i, en evenmin op de leden genoemd onder b en c, gedurende de periode dat zij tevens secretaris zijn. Zij ontvangen voor de te verrichten werkzaamheden van deze commissie een nader overeen te komen vergoeding.

 • 3 De leden van de commissie kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 worden toegekend en vanaf 1 april 1993 volgens het Reisbesluit binnenland.

 • 4 De kosten van de commissie worden vergoed voor zover daarvoor door de Minister goedkeuring is gegeven.

Artikel 7. Vervallen beschikking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De beschikkingen van 26 maart 1973 AVO 528890 en AVO 528891 vervallen.

Artikel 8. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking zal worden geplaatst in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze beschikking is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

Artikel 10. Afschriften

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,
namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur voortgezet onderwijs

Naar boven