Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1993–1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m 30-12-2004

Vaststelling van de geldswaarden per formatierekeneenheid voor het schooljaar 1993–1994

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 96c, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93d, derde lid, Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel 84a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Geldswaarde formatierekeneenheden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Indien er sprake is van uitbesteding aan extern personeel bedraagt de geldswaarde, bedoeld in het eerste lid, in het schooljaar 1993–1994 voor het voortgezet onderwijs f 336,-, voor het basisonderwijs f 351,- en voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs f 423,-.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Artikel 3. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1993–1994.

Deze regeling zal met de toelichting in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Naar boven