Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 16-10-2012 t/m 30-06-2013

Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 3 van het Dierproevenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Als diploma bedoeld in artikel 3 van het Dierproevenbesluit wordt erkend het diploma van:

de opleiding MAS-Diveto A-opleiding (differentiatie veterinair assisteren),

Agrarisch Onderwijs Centrum te Barneveld;

de opleidingen proefdierverzorging en biotechniek, MBO College

Arnhem/Laboratoriumopleidingen, Arnhem;

de opleidingen tot proefdierverzorger en tot biotechnicus, Dr. Ir. W. L. Ghijsen Instituut te Utrecht;

de opleiding tot proefdierverzorger van het Reynevelt College te Delft;

de opleiding tot proefdierverzorger van het Clusius College te Alkmaar;

de afstudeerrichting proefdierbeheer, Van Hall Instituut te Groningen;

de opleiding zelfstandig beroepsbeoefenaar dierenzorg, Groenhorst college, locatie Barneveld;

de opleiding kaderfunctionaris dierenzorg, Groenhorst college, locatie Barneveld;

de opleiding gespecialiseerd beroepsbeoefenaar dierenzorg, Groenhorst college, locatie Barneveld;

de opleiding kaderfunctionaris dierenonderneming, Groenhorst college, locatie Barneveld;

met dien verstande dat het certificaat ‘Uitvoeren Proefdierverzorging’ deel uitmaakt van de diploma's van het Groenhorstcollege, locatie Barneveld en als zodanig op het aanhangel bij deze diploma's is vermeld;

de opleiding tot dierenarts, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht;

de opleiding HBO-biologie en medisch laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting dierkunde, Hogeschool Utrecht;

de opleiding HBO-biologie en medisch laboratoriumonderzoek, afstudeerrichting medische biologie, Hogeschool Rotterdam en omstreken;

het diploma proefdierverzorger van het AOC Helicon opleidingen MBO te Oss;

de opleiding tot biotechnische medewerker, AOC Helicon opleidingen MBO te Oss;

de opleiding biotechnicus van het Groenhorst College te Barneveld;

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, met specialisatie Proefdierkunde van de Avans Hogeschool te Breda;

de HBO-opleiding ‘Wildlife’ van de Hogeschool Van Hall Larenstein;

de opleiding proefdierverzorger (MBO-niveau 3) die deel uitmaakt van de HBO-opleiding ‘Toegepaste Biologie’, uitstroomprofiel ‘Dier’ van de Hogeschool HAS, Den Bosch;

een opleiding die is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvan de deelkwalificatie ‘verzorgen proefdieren’ onderdeel heeft uitgemaakt.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Als els van bekwaamheid bedoeld in artikel 3 van het Dierproevenbesluit geldt een curriculum, anders dan genoemd in artikel 1, dat moet zijn afgesloten met het HBO-certificaat dierproeven (artikel 12 WOD).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

In het kader van de verzorging en behandeling van dieren die voor proeven worden gebruikt, is het verrichten van de navolgende werkzaamheden voorbehouden aan de navolgende categorieën van personen:

  • a. het uitvoeren van enkele eenvoudige biotechnische handelingen, zoals het afnemen van bloed, het oraal ingeven, het toedienen van eenvoudige injecties, het verwijderen van hechtingen en het op verantwoorde wijze doden van kleine proefdieren: de proefdierverzorger, de biotechnische medewerker en de zoölogische analist;

  • b. het uitvoeren van andere biotechnische werkzaamheden dan bedoeld onder a, zoals het canuleren van (bloed)vaten, het wegnemen van (delen van) organen, het toepassen van (inhalatie)narcose en het op verantwoorde wijze doden van grotere proefdieren: de biotechnisch medewerker en de zoölogische analist.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning diploma's Dierproevenbesluit.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
namens deze,
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Naar boven