Vaststelling taken Bureau Secretaris-Generaal

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 13-05-1993 t/m heden

Vaststelling taken Bureau Secretaris-Generaal

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

Het Bureau Secretaris-Generaal heeft tot taak:

 • a. het, in beleidsmatig, procedureel en administratief opzicht, bewaken van en adviseren over de kwaliteit van de stukken die vanuit het departement worden aangeleverd aan de politieke en ambtelijke leiding;

 • b. het adviseren van de politieke en ambtelijke leiding over aangelegenheden die niet tot het terrein van een andere (centrale) dienst behoren;

 • c. het coördineren van de totstandkoming van het internationaal beleid van het ministerie en het ondersteunen van de ambtelijke leiding in dezen, voor zover geen sprake is van:

  • -

   internationaal beleid dat slechts het terrein van één dienst betreft;

  • -

   onderwerpen die aan de orde zijn in de Europese Gemeenschappen;

  • -

   onderwerpen die in andere internationale organisaties aan de orde zijn en een directe relatie hebben met door de Europese Gemeenschappen behandelde onderwerpen;

 • d. het onderhouden van contacten vanuit het ministerie met betrekking tot het onder c genoemde beleid;

 • e. het secretarieel en administratief ondersteunen van de politieke en ambtelijke leiding;

 • f. het bewaken van de voortgang van de behandeling van de beleidsprioriteiten en van de beantwoording van kamervragen;

 • g. het coördineren van de (inter)departementale inbreng bij parlementaire aangelegenheden;

 • h. het bewaken van de voortgang en van de kwaliteit van de behandeling van Nationale ombudsmanzaken;

 • i. het vervullen van diverse secretariaten, waaronder dat van de Bestuursraad;

 • j. het verzorgen van de voorbereiding en follow-up van de bezoeken van de minister en/of de ambtelijke leiding aan het buitenland en bezoeken van buitenlandse delegaties;

 • k. het vervullen van het voorzitterschap en het secretariaat van het Coördinerend Overleg Internationale Betrekkingen;

 • l. het coördineren van het algemene beveiligingsbeleid;

 • m. het voorbereiden van het beleid met betrekking tot het verlenen van koninklijke onderscheidingen en het uitvoeren van dat beleid.

Artikel 3

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 maart 1991, nr. 91/02546 houdende vaststelling van taken van het Bureau Secretaris-Generaal wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 1993.

Deze beschikking zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 mei 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven