Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 31-03-2004 t/m 31-05-2007

Besluit van 29 april 1993, tot vaststelling van nieuwe regels inzake het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en preparaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 februari 1993, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, nr. DGA/AIB/WJZ/93/00543A;

Gelet op de richtlijn nr. 91/155/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1991 houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering voor het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van richtlijn 88/379/EEG van de Raad (PbEG L 76) en op artikel 27 van de richtlijn nr. 92/32/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1992 tot zevende wijziging van richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG L 154), alsmede op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 1993, nr. W12.93.0078);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 1993, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, nr. DGA/AIB/WJZ/93/04097A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

 • 1 Degene die een stof of preparaat, behorende tot een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de wet, aan een ander voor beroepsmatig gebruik ter beschikking stelt, verstrekt aan die ander kosteloos een deugdelijk veiligheidsinformatieblad dat hem in staat stelt om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, verstrekt degene die een niet-gasvormig preparaat aan een ander voor beroepsmatig gebruik ter beschikking stelt, aan die ander op diens verzoek kosteloos een deugdelijk veiligheidsinformatieblad dat hem in staat stelt om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk, indien dat preparaat een stof bevat die in een afzonderlijke concentratie groter is dan of gelijk is aan 1 gewichtspercent en:

 • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een gasvormig preparaat dat een in dat lid bedoelde stof bevat, welke stof in een afzonderlijke concentratie gelijk is aan of groter is dan 0,2 volumepercent.

 • 4 Het veiligheidsinformatieblad bevat adequate gegevens omtrent:

  • a. de identiteit van de stof of het preparaat;

  • b. de aan de stof of het preparaat verbonden gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers;

  • c. de aan de stof of het preparaat verbonden gevaren voor het milieu;

  • d. de wijze waarop de in de onderdelen b en c genoemde gevaren zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of beperkt.

 • 5 Het veiligheidsinformatieblad omvat de navolgende rubrieken;

  • a. identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming;

  • b. samenstelling van en informatie over de bestanddelen;

  • c. identificatie van de gevaren;

  • d. eerste-hulp-maatregelen;

  • e. brandbestrijdingsmaatregelen;

  • f. maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat;

  • g. hanteren en opslag;

  • h. maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming;

  • i. fysische en chemische eigenschappen;

  • j. stabiliteit en reactiviteit;

  • k. toxicologische informatie;

  • l. milieu-informatie;

  • m. instructies voor verwijdering;

  • n. informatie met betrekking tot het vervoer;

  • o. wettelijk verplichte informatie;

  • p. overige informatie.

 • 6 Het veiligheidsinformatieblad is gedateerd en de daarin opgenomen gegevens zijn duidelijk leesbaar en gesteld in de Nederlandse taal. Indien de stof of het preparaat bestemd is om te worden gebruikt in een laboratorium en tevens de nominale inhoud van de verpakking niet meer bedraagt dan één liter, mag het veiligheidsinformatieblad in plaats van in de Nederlandse taal ook in de Franse, Duitse of Engelse taal worden gesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2, voldoet de inhoud van een veiligheidsinformatieblad aan hetgeen daaromtrent is bepaald in de bijlage van de richtlijn 91/155/EEG.

 • 2 Indien de bijlage van de richtlijn 91/155/EEG wordt gewijzigd doet de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarvan mededeling in de Staatscourant; hij vermeldt daarbij met ingang van welke datum de wijziging moet worden toegepast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

 • 1 Een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aan de beroepsmatige gebruiker verstrekt op of voorafgaand aan het moment waarop de stof of het preparaat voor de eerste maal aan hem ter beschikking wordt gesteld.

 • 2 Indien zich één of meer voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers dan wel voor het milieu relevante veranderingen voordoen in de in het veiligheidsinformatieblad, bedoeld artikel 2, eerste tot en met derde lid, opgenomen gegevens, wordt het veiligheidsinformatieblad daaraan aangepast.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde veiligheidsinformatieblad wordt voorzien van de vermelding "herziening van", gevolgd door de vermelding van de datum van de herziening.

 • 4 Vanaf de datum van de herziening wordt aan die beroepsmatige gebruikers aan wie de stof of het preparaat voor de eerste maal sinds de herziening ter beschikking wordt gesteld, het nieuwe veiligheidsinformatieblad verstrekt. Het nieuwe veiligheidsinformatieblad wordt eveneens verstrekt aan die beroepsmatige gebruikers aan wie in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van de herziening de stof of het preparaat ter beschikking is gesteld.

 • 5 Een veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid, wordt aan de beroepsmatige gebruiker schriftelijk of op elektronische wijze verstrekt. Elektronische verstrekking vindt alleen plaats indien de geadresseerde over de benodigde middelen beschikt om het veiligheidsinformatieblad in ontvangst te nemen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

In gevallen waarin een stof of preparaat niet alleen aan beroepsmatige gebruikers, maar ook aan particulieren ter beschikking wordt gesteld en de krachtens de artikelen 34 tot en met 39 van de wet op de verpakking van de stof of het preparaat aangebrachte aanduidingen zodanige informatie bevatten dat de beroepsmatige gebruiker op basis daarvan doeltreffende arbeidsbeschermende maatregelen kan nemen, behoeft een veiligheidsinformatieblad alleen te worden verstrekt indien de beroepsmatige gebruiker dit verzoekt.

Artikel 5a

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

Degene die een preparaat in de handel brengt waarvoor met toepassing van artikel 2, eerste tot en met derde lid, een veiligheidsinformatieblad wordt opgesteld, bewaart de gegevens die zijn gebruikt voor het maken van dat veiligheidsinformatieblad.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • a. cosmetica als bedoeld in het Cosmeticabesluit (Warenwet);

 • b. stoffen en preparaten in de vorm van afvalstoffen waarop richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194) of richtlijn nr. 78/319/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1978 betreffende toxische en gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 84) van toepassing zijn;

 • c. munitie en springstoffen die in de handel worden gebracht om door explosie of door een pyrotechnisch effect een beoogde uitwerking hebben;

 • d. stoffen en preparaten in douanevervoer, die onder toezicht staan van de douane en niet worden bewerkt of verwerkt;

 • e. radioactieve stoffen als bedoeld in richtlijn nr. 80/836/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980, houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG L 246);

 • f. geneesmiddelen als bedoeld in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening;

 • g. diergeneesmiddelen als bedoeld in de Diergeneesmiddelenwet.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-06-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking:

  • a. voor zover het preparaten betreft, met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst;

  • b. voor zover het stoffen betreft, met ingang van 31 oktober 1993.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 april 1993

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Uitgegeven de achttiende mei 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven