Regeling houdende instructie en vergoeding gecommiteerden mbo-examens

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 05-05-1993 t/m 30-11-2005

Regeling houdende instructie en vergoeding gecommiteerden mbo-examens

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, derde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Een gecommitteerde heeft de volgende taken:

  • a. hij woont de examens bij;

  • b. hij zendt jaarlijks voor 15 september een verslag aan de Inspectie van de examens die hij heeft afgenomen in het voorgaande schooljaar;

  • c. hij toetst de examens aan de vastgestelde eindtermen;

  • d. hij woont examenvergaderingen bij en

  • e. stelt de Inspectie onmiddellijk op de hoogte van vermoede onregelmatigheden.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verslag bevat de werkwijze, het programma, de werkzaamheden en de inhoudelijke en procedurele bevindingen van de gecommitteerde.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Een gecommitteerde, functionarissen in dienst van het Rijk uitgezonderd, ontvangt uit 's Rijks kas een vergoeding van f120 per examendag. Tevens kan hij aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit 1971.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling houdende instructie en vergoeding gecommiteerden mbo-examens.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

plv. Secretaris-Generaal

M. Brabers

Naar boven