Benoeming regionale examencommissie

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 14-05-1993 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende benoeming van de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234), voor het werkgebied 'Rijkswaterstaat regio binnen'

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Voor de periode van 2 januari 1993 tot en met 31 december 1993 worden in de regionale examencommissie voor de Rijkswaterstaat, belast met het afnemen van examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234) voor het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’ benoemd tot:

  • a. voorzitter: M. Verkiel te Dordrecht;

  • b. secretaris: A. M. van Zanten te Dordrecht;

  • c. leden: A. van den Berg te Nieuwegein; Th. J. Centen te Duiven; J. Cergnul te Maastricht; M. Hage te 's Heer Hendrikskinderen; A. de With te Valburg; E. L. IJmker te Weesp.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter stelt in overleg met de secretaris een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van de regionale kwalificatie voor het werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De regionale examencommissie is gehuisvest bij de Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, afdeling Scheepvaartzaken, v. Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Het in deze beschikking bedoelde werkgebied ‘Rijkswaterstaat regio binnen’ bestaat uit alle wateren in beheer bij het Rijk, met uitzondering van de Westerschelde met haar mondingen, het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de Oude Maas benedenstrooms van kmr 998.000, de Nieuwe Maas benedenstrooms kmr 991.700, de Nieuwe Waterweg, het Noodrzeekanaal met inbegrip van de sluizen, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 januari 1993.

Deze beschikking, die in afschrift aan de in artikel 1 genoemde personen wordt gezonden, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven