Wijzigingswet Wet milieubeheer (instelling Raad voor het milieubeheer)

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 05-05-1993 t/m heden

Wet van 21 april 1993, tot wijziging van de Wet milieubeheer (instelling Raad voor het milieubeheer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een adequate advisering ten aanzien van de hoofdlijnen van het te voeren milieubeleid wenselijk is de taak, samenstelling en omvang van de Centrale raad milieubeheer te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 In afwijking van artikel 2.6, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt voor de eerste maal, nadat deze wet in werking is getreden, de in dat artikel bedoelde voordracht tot benoeming van de voorzitter gedaan zonder dat de raad is gehoord.

  • 2 In afwijking van artikel 2.6, derde lid, van de Wet milieubeheer worden voor de eerste maal, nadat deze wet in werking is getreden:

    • a. ten hoogste zeven leden voor een periode van drie jaren, en

    • b. ten hoogste zeven leden voor een periode van vier jaren benoemd.

Artikel XII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 1993. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 april 1993, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 mei 1993.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 april 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de vierde mei 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven