Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen

Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 19-05-2012 t/m heden

Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Kanaal van Gent naar Terneuzen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel a, 1°, van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen;

Besluit:

Artikel 2

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit van het kanaal van Gent naar Terneuzen DGSM/J 30.334/92 d.d. 10 maart 1992 (Stcrt. 1992, 57), wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993. Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 april 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven