Aanwijzing KCB-controleurs voor kwaliteitscontroles groenten en fruit

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-09-1998 t/m 31-12-2009

Aanwijzing KCB-controleurs voor kwaliteitscontroles groenten en fruit

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gehoord het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Als onbezoldigd ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst worden aangewezen de ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet aangewezen personen, welke in dienst zijn van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, heeft slechts betrekking op de taken, welke ingevolge artikel 5, eerste lid, laatste volzin, van de Landbouwkwaliteitsregeling controle groenten en fruit 1993 aan de Plantenziektenkundige Dienst zijn opgedragen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst is bevoegd omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden door het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, zowel ten algemene als in individuele gevallen aanwijzingen te geven, welke door de verantwoordelijke organen of personeelsleden van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit stipt dienen te worden opgevolgd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit doet aan de Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst geregeld, in een nader door de directeur te bepalen frequentie, verslag omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden. Bovendien verstrekt het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit op verzoek van de directeur steeds onmiddellijk alle door de directeur gevraagde informatie omtrent de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, door het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit geschiedt voor rekening van het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 april 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven