Regeling loodsladders

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 18-04-1993 t/m 31-07-2006

Regeling loodsladders

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Gelet op artikel 3, aanhef en onder a, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Gelet op artikel 3 van verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bevoegd opsporingsambtenaar:

ambtenaar belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 3, 3a, 4, 5 en 9 van de Visserijwet 1963;

b. buitenlands vissersvaartuig:

een vissersvaartuig dat de vlag voert van, of geregistreerd is in, een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan Nederland;

c. schipper:

elke gezagvoerder van een vissersvaartuig onderscheidenlijk buitenlands vissersvaartuig of degene die de schipper vervangt;

d. verordening:

verordening (EEG) nr. 1382/87 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de inspectie van vissersvaartuigen (PbEG L 132);

e. bijlage II:

bijlage II bij de verordening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De schipper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

  • a. aan boord een loodsladder aanwezig is die schoon is en in goede staat wordt gehouden;

  • b. de loodsladder te allen tijde voldoet aan het bepaalde in de onderdelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van bijlage II;

  • c. aan boord voorzieningen als bedoeld in de onderdelen 7, 8, 9, 10 en 11 van de bijlage II worden getroffen om bevoegde opsporingsambtenaren veilig en gemakkelijk aan en van boord te doen gaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

De schipper is op eerste vordering van een bevoegd opsporingsambtenaar verplicht:

  • a. te stoppen, te manoeuvreren of andere handelingen te verrichten om het betreden van het te inspecteren vaartuig mogelijk te maken;

  • b. communicatie-apparatuur en de communicatie-officier van het te inspecteren vaartuig ten behoeve van het verzenden en ontvangen van berichten in verband met de inspectie ter beschikking te stellen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling loodsladders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 maart 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voor deze: De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

Naar boven