Regeling afrekening exploitatiekosten 1992

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m 31-07-2008

Regeling houdende nadere voorschriften afrekening exploitatiekosten 1992

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De circulaires van 9 augustus 1983, kenmerk VO/BZ-450.042, van 27 maart 1985, kenmerk VO/LMB/FZ 84-023, en van 12 maart 1987, kenmerk DGVO-14037, worden ingetrokken.

  • 2 Het bevoegd gezag van een dagschool voor v.b.o. of scholengemeenschap (v.w.o./)a.v.o./v.b.o. dat in het kader van de regeling ‘Energiebesparende maatregelen in de non-profit sector’ thans nog leningen inclusief rentekosten aflost op basis van jaarlijks gerealiseerde energiebesparingen, dient het nog resterende af te lossen bedrag, verhoogd met de nog verschuldigde rente tot uiterlijk 1 januari 1994, op te nemen ten laste van post 50 ‘brandstof e.d.’ (onder regelnummer 0237 ‘finale afrekening energiebesparing’) van de rekening en verantwoording over 1992.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag van een dagschool voor v.w.o. of a.v.o. of scholengemeenschap voor (v.w.o./)a.v.o. dat op grond van artikel 87, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals dat luidde op 31 juli 1992, voor een periode van maximaal vijf jaren aanspraak heeft op een verhoging van het bedrag van het vaste deel der exploitatiekosten van de school door samenvoeging van twee of meer scholen, dient het totale bedrag van die verhoging, voor zover de aanspraak zich uitstrekt over de jaren 1993 en volgende, op te nemen ten laste van post 3 (onder regelnummer 2215) van de rekening en verantwoording over 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het bevoegd gezag van een dagschool voor v.b.o. of scholengemeenschap voor (v.w.o./)a.v.o./v.b.o. dat eerst in 1993 een belastingaanslag ontvangt die betrekking heeft op een vergoedingsjaar voorafgaand aan 1993, welke door het bevoegd gezag is voldaan in de periode 1 januari 1993 tot en met 30 juni 1993, dient deze betaling ten laste te brengen van de rekening en verantwoording 1992.

  • 2 Het bevoegd gezag van een dagschool voor v.b.o. of scholengemeenschap voor (v.w.o./)a.v.o./v.b.o. dat in 1992 termijnbetalingen aan het energiebedrijf heeft gedaan, die een kortere periode dan twaalf maanden omvatten, dient de termijnbetalingen van de ontbrekende maanden die voldaan zijn in de periode 1 januari 1993 tot en met 30 juni 1993 ten laste te brengen van de rekening en verantwoording 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Naar boven