Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. (vereenvoudiging formatiegrondslag)

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 08-04-1994 t/m 26-10-2006

Besluit van 6 april 1993, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. in verband met vereenvoudiging van de grondslag voor de bepaling van het aantal formatierekeneenheden (vereenvoudiging formatiegrondslag)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 28 december 1992, nr. 92097802/3257, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 84 en 84a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad van 8 december 1992, nr. OR 92000253/S;

De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 1993, nr. W05.92 0660);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 2 april 1993, nr. 93018 956/3257, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijzigingen Formatiebesluit dagscholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II. Verhoging aantal fre's

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

 • 1 Indien van een school of scholengemeenschap als bedoeld in het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. het aantal formatierekeneenheden waarop de school of scholengemeenschap aanspraak heeft volgens:

  • a. het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 2, paragraaf 1, van dat besluit,

  • b. artikel 15 van dat besluit,

  • c. artikel 16 juncto artikel 22, van dat besluit, en

  • d. de Regeling convenantseenheden v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., lager is dan het aantal formatierekeneenheden dat voor die school of scholengemeenschap geldt bij toepassing van de onder a, c en d bedoelde voorschriften zoals deze luidden op 31 juli 1993, en op grond van de onder b bedoelde voorschriften zoals deze luiden op 1 augustus 1993, wordt het aantal formatierekeneenheden voor de schooljaren 1993-1994 tot en met 1995-1996 onderscheidenlijk tot en met 1996-1997, verhoogd met een percentage van dit verschil zoals aangegeven in het tweede onderscheidenlijk derde lid.

 • 2 De verhoging, bedoeld in het eerste lid, is in het schooljaar

  • a. 1993-1994: 100%;

  • b. 1994-1995: 66%;

  • c. 1995-1996: 33%.

 • 3 Indien het in het eerste lid bedoelde verschil 8% of meer bedraagt, is de verhoging, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van het tweede lid, in het schooljaar

  • a. 1994-1995: 100%;

  • b. 1995-1996: 66%;

  • c. 1996-1997: 33%.

Artikel III. Verlaging aantal fre's

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

 • 1 Indien van een school of scholengemeenschap als bedoeld in het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. het aantal formatierekeneenheden waarop de school of scholengemeenschap aanspraak heeft volgens:

  • a. het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 2, paragraaf 1, van dat besluit,

  • b. artikel 15 van dat besluit,

  • c. artikel 16 juncto artikel 22, van dat besluit, en

  • d. de Regeling convenantseenheden v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., hoger is dan het aantal formatierekeneenheden dat voor die school of scholengemeenschap geldt bij toepassing van de onder a, c en d bedoelde voorschriften zoals deze luidden op 31 juli 1993, en op grond van de onder b bedoelde voorschriften zoals deze luiden op 1 augustus 1993, wordt het aantal formatierekeneenheden voor de schooljaren 1993-1994 tot en met 1995-1996 verlaagd met een percentage van dit verschil zoals aangegeven in het tweede lid.

 • 2 De verlaging, bedoeld in het eerste lid, is in het schooljaar

  • a. 1993-1994: 100%;

  • b. 1994-1995: 66%;

  • c. 1995-1996: 33%.

Artikel IV. Overgangsrecht fusie per 1-8-1993

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

 • 1 Indien een school of scholengemeenschap:

  • a. op 1 augustus 1993 met toepassing van artikel 75a van de Wet op het voortgezet onderwijs is ontstaan door samenvoeging, en

  • b. het aantal formatierekeneenheden waarop deze school of scholengemeenschap ingevolge de voorschriften, bedoeld in artikel II, eerste lid, onderdelen a tot en met d, aanspraak heeft, lager is dan het gezamenlijke aantal formatierekeneenheden waarop de scholen of scholengemeenschappen waaruit door de samenvoeging de school of scholengemeenschap is ontstaan, aanspraak zouden hebben ingevolge de voorschriften van artikel II, eerste lid, onderdelen a, c en d, zoals die voorschriften luidden op 31 juli 1993, en onderdeel b, zoals die voorschriften luiden op 1 augustus 1993, wordt het aantal formatierekeneenheden met dit verschil verhoogd wat het schooljaar 1993-1994 en het schooljaar 1994-1995 betreft.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde verhoging:

  • a. is ten aanzien van scholengemeenschappen v.w.o./a.v.o./v.b.o. als bedoeld in het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. eveneens van toepassing wat het schooljaar 1995-1996 betreft, en

  • b. is ten aanzien van scholengemeenschappen v.w.o./h.a.v.o./m.a.v.o./v.b.o. als bedoeld in het Formatiebesluit v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. eveneens van toepassing wat het schooljaar 1995-1996 en het schooljaar 1996-1997 betreft.

 • 3 In afwijking van artikel 19, derde lid, van het Formatiebesluit dagscholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., deelt het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap die met ingang van 1 augustus 1993 door samenvoeging ontstaat, indien het eerste lid, onderdeel b, geen toepassing kan vinden, het in dat derde lid bedoelde besluit uiterlijk op 31 juli 1993 aan Onze Minister mede.

Artikel V. Overgangsrecht fusie per 1-8-1994 of 1-8-1995

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

 • 2 In geval van een samenvoeging met ingang van 1 augustus 1994 of 1 augustus 1995 wordt een verhoging ingevolge artikel II of ingevolge het eerste lid, verminderd met het verschil tussen:

  • a. het aantal formatierekeneenheden waarop de school of scholengemeenschap die door de samenvoeging is ontstaan, aanspraak heeft ingevolge de voorschriften, bedoeld in artikel II, eerste lid, onderdelen a tot en met d, en

  • b. het gezamenlijke aantal formatierekeneenheden dat voor de scholen of scholengemeenschappen waaruit door de samenvoeging de school of scholengemeenschap is ontstaan, geldt bij toepassing van de in onderdeel a bedoelde voorschriften, voor zover dit aantal lager is dan het in onderdeel a bedoelde aantal.

 • 3 Voor de scholen of scholengemeenschappen waaruit een school of scholengemeenschap met ingang van 1 augustus 1994 of 1 augustus 1995 door samenvoeging is ontstaan, eindigt met ingang van het schooljaar 1994-1995 onderscheidenlijk het schooljaar 1995-1996 een op grond van artikel III vastgestelde verlaging.

Artikel VI. Grondslag en wijze van toepassing verhoging en verlaging ingevolge artikelen II tot en met V

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Bij de toepassing van de artikelen II tot en met V:

 • a. geldt als grondslag het aantal leerlingen dat op 15 september 1992 als werkelijk schoolgaand bij de school of scholengemeenschap is ingeschreven, behoudens voor zover het betreft artikel V, tweede lid, onderdelen a en b,

 • b. omvatten de in die artikelen bedoelde aantallen formatierekeneenheden niet tevens de formatierekeneenheden in verband met schoonmaakwerkzaamheden,

 • c. geldt wat de formatie in verband met technisch ondersteunende werkzaamheden betreft, voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie, het aantal lessen per week dat gedurende het schooljaar 1992-1993 als grondslag gold, en

 • d. vindt artikel 21, eerste lid, van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. overeenkomstige toepassing.

Artikel VII. Vervallen artikel 8, tweede tot en met vijfde lid

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII. Herplaatsing tekst Formatiebesluit

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

De tekst van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o. wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel IX. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel IV, derde lid, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 april 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de twintigste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven