Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet (het cursorisch beroepsonderwijs, [...] en de wijze van voldoening van lesgeld)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-08-1993 t/m 30-11-2005

Besluit van 5 april 1993, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met onder meer het cursorisch beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en de wijze van voldoening van lesgeld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 25 januari 1993, nr. 92079400/1337, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5, vierde lid, en 6, vierde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 maart 1993, nr. WO5.93.042);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 29 maart 1993, nr. 93019969/1337, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Voor zover de eindtermen alsmede de indeling daarvan in basiseenheden, bedoeld in artikel 2.15 onderscheidenlijk artikel 2.64 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs voor de opleidingen leerlingwezen in de sector landbouw en natuurlijke omgeving en de opleidingen deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving op 1 augustus 1993 nog niet zijn vastgesteld blijven de bepalingen genoemd in artikel 11, eerste en tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet zoals die luiden op 31 juli 1993 van toepassing tot het moment dat die eindtermen alsmede de indeling daarvan in basiseenheden zijn vastgesteld.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de vijftiende april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven