Regeling bepaling geluidszones langs wegen 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 17-04-1993 t/m 31-12-2006

Regeling bepaling geluidszones langs wegen 1993

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 75, tweede en derde lid, van de Wet geluidhinder;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De grenslijn aan weerszijden van de weg, waar de zone langs een weg, als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, begint, wordt gevormd door de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

  • 2 Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het Besluit bepaling geluidszones langs wegen wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bepaling geluidszones langs wegen 1993.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Naar boven