Regeling verwijdering justitiële gegevens

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 24-04-1993 t/m heden

Regeling verwijdering justitiële gegevens

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 8 van het Besluit registratie justitiële gegevens;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 Van een in de algemene documentatieregisters opgenomen kaart waarop zowel gegevens voorkomen waarvan de bewaringstermijn nog niet is verstreken als gegevens die moeten worden verwijderd, wordt een kopie gemaakt.

  • 3 Op de kopie van de kaart worden de gegevens, waarvoor de bewaringstermijn nog niet is verstreken, onleesbaar gemaakt. Deze kaart wordt in het archiefbestand opgenomen.

Artikel 3

Het archiefbestand wordt gerangschikt op geboortejaar en daarbinnen op alfabetisch-lexicografische volgorde. Het archiefbestand wordt bewaard op een uitsluitend voor de beheerder van de afdeling van de justitiële documentatie toegankelijke plaats.

Artikel 4

De elektronische gegevensdrager (optical disk) waarop gegevens die in afwachting en ten behoeve van de conversie van de algemene documentatieregisters naar een geautomatiseerde justitiële documentatie voorkomen, maakt eveneens deel uit van het in artikel 1, eerste lid, bedoelde archiefbestand.

Artikel 6

  • 1 Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Regeling verwijdering justitiële gegevens’, zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

  • 2 Zij treedt in werking op de tweede dag na publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot 13 maart 1993.

's-Gravenhage, 26 maart 1993

De

Minister

voornoemd,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven