Wijzigingsbesluit Besluit ter uitvoering artikel 1 Wet buitengewoon pensioen

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-1995.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 02-06-1993 t/m heden

Besluit van 26 maart 1993, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1978 (Stb. 422) ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, houdende de omschrijving van de categorieën van personen op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 december 1992, nr. DVVB/WUP-U-922445;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945;

Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Stichting 1940-1945;

De Raad van State gehoord (advies van 3 maart 1993, No. W13.92.0612);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 maart 1993, nr. DVVB/WUP-U-93530;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Een besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad tot gelijkstelling als bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 juli 1978, dat is genomen voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit doch waarop op die datum door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een beslissing inzake zijn instemming nog niet is genomen, kan door de Pensioen- en Uitkeringsraad worden afgehandeld als ware die instemming verleend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 maart 1993

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de eerste juni 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven