Instellingsbesluit Onderzoekscommissie toepassing ABW

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-05-1993 t/m 24-09-2008

Instellingsbesluit Onderzoekscommissie toepassing ABW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende, dat er de laatste tijd diverse signalen zijn ontvangen die wijzen op een aanzienlijk onterecht gebruik van de Algemene Bijstandswet (ABW); dat de inhoud van deze signalen en de verontrusting waartoe ze bij velen leiden een onafhankelijk onderzoek rechtvaardigen naar de gegrondheid van de signalen; dat het wenselijk is een onafhankelijke commissie in te stellen die een dergelijk onderzoek verricht;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een onafhankelijke Onderzoekscommissie toepassing ABW, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De commissie heeft de volgende taak:

 • a. Het onderzoeken van de ernst en omvang en de achterliggende oorzaken van het onterecht gebruik van de ABW en in dit onderzoek de wisselwerking tussen regelgeving en uitvoering op het terrein van de ABW te betrekken;

 • b. Bij het in te stellen onderzoek als kader te hanteren de opzet die bij brief van 22 februari 1993 is toegezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en binnen de hierboven onder a. omschreven opdracht de nadere uitwerking van het kader ter hand te nemen alsmede, waar de commissie dit voor een adequate uitvoering van de opdracht nodig acht, dit kader aan te vullen. De commissie zal deze nadere uitwerking en aanvulling op korte termijn aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorleggen;

 • c. Voor het doen uitvoeren van het veldonderzoek samen te werken met onderzoeksbureau Regioplan, dat krachtens een daartoe door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verstrekken opdracht hiermee zal worden belast. De inhoudelijke vaststelling, binnen de door het ministerie aangegeven financiële kaders, van de opdracht aan Regioplan is een verantwoordelijkheid van de commissie;

 • d. Eigener beweging of op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tussenbericht aan deze uit te brengen over de stand van zaken in het onderzoek en de voorlopige bevindingen;

 • e. Vóór 15 september 1993 met gebruikmaking van de resultaten van het door het genoemde onderzoeksbureau uitgevoerde veldonderzoek, aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een definitief rapport van bevindingen uit te brengen en daarin, voor zover de bevindingen er aanleiding toe geven, aanbevelingen te doen ter vergroting van de bestendigheid van de ABW tegen onterecht gebruik.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 In de commissie hebben zitting:

  • prof. dr. A. van der Zwan, tevens voorzitter

  • mr. J. Drijber

  • dr. G. B. M. Engbersen

 • 2 Als secretaris van de commissie wordt aangewezen drs. C. A. M. Hermans.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks wenden tot gemeentebesturen en gemeentelijke instanties, Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening, het Openbaar Ministerie en de direct bij de ABW betrokken sectoren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaronder de Rijksconsulenten Sociale Zekerheid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De door het onderzoek verkregen informatie mag door de commissie slechts naar buiten worden gebracht in de vorm van geanonimiseerde en niet tot een individuele persoon of individuele instantie herleidbare gegevens.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen. In het geval zich binnen de commissie een verschil van inzicht voordoet, wordt met meerderheid van stemmen besloten.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 maart 1993

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

.
De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven