Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 23-07-2019 t/m heden

Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • paardachtigen: als huisdier gehouden paarden en ezels of kruisingen daarvan;

  • geregistreerde paardachtigen: paardachtigen die zijn ingeschreven of zijn geregistreerd en in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie van een stamboek, overeenkomstig verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij (‘Fokkerijverordening’) (PbEU 2016, L 171).

Artikel 2

De bepalingen voor hippische wedstrijden, met name wedrennen, springconcoursen, dressuurproeven, menproeven en proeven inzake model en gangen, bevatten geen voorschriften die een ongelijke behandeling inhouden tussen paardachtigen die:

  • a. zijn geregistreerd in Nederland en die zijn geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap;

  • b. van oorsprong afkomstig zijn uit Nederland en die van oorsprong afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.

Artikel 4

Degene die een wedstrijd als bedoeld in artikel 2 organiseert is verplicht, indien de inschrijving voor die wedstrijd van een paardachtige die is geregistreerd in of van oorsprong afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland wordt geweigerd, de reden van de weigering schriftelijk mee te delen aan de eigenaar of diens gemachtigde.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven