Wijzigingswet Reconstructiewet Midden-Delfland

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 21-04-1993 t/m heden

Wet van 18 maart 1993, tot wijziging van de Reconstructiewet Midden-Delfland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bij de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233) behorende kaart te wijzigen in verband met een wijziging van het in deze wet begrepen gebied Midden-Delfland;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Uitgegeven de twintigste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven