Aanpassingsregeling pensioenen 1991

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 14-05-1993 t/m 03-05-2007

Besluit van 17 maart 1993, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel A 8 van de Algemene Burgerlijke pensioenwet en in daarmee overeenkomende bepalingen in andere pensioenwetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 26 oktober 1992, nr. AW92/U1059, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen A 8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegenpensioenwet; artikel 8, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; artikel L 1 van de Algemene militaire pensioenwet en daarmee overeenkomende bepalingen van de vroegere militaire pensioenwetten; artikel 8 van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandskorps alsmede artikel 30g van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956;

De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 1993, nr. W04.92.0596);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 5 maart 1993, nr. AW93/80, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene burgerlijke pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet dan wel een pensioen of uitkering, bedoeld in artikel T 3 van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de verhogingen krachtens de artikelen 66, 102 en 148 van de Pensioenwet 1922, zoals die wet luidde op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 7c, F 9a, H 3a, H 7a, H 9a en H 9b van de Algemene burgerlijke pensioenwet;

 • b. middelsom: de middelsom van berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel F 6 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, of wat daarmee overeenkomt, doch indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt onder middelsom verstaan de middelsom waarnaar dat andere pensioen is berekend;

 • c. pensioengrondslag: de pensioengrondslag, bedoeld in artikel F 7a, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet; indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt onder pensioengrondslag verstaan de pensioengrondslag waarnaar dat andere pensioen is berekend;

 • d. aangepaste middelsom: de middelsom zoals die laatstelijk is aangepast overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 juni 1992 (Stb. 382).

Aanpassing middelsommen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De aangepaste middelsommen van de pensioenen die zijn toegekend met ingang van een datum voor 1 april 1991 worden met ingang van 1 april 1991 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,034.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de middelsommen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, eerste volzin, nadat de daar vermelde vermenigvuldiging met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlage P of R heeft plaatsgevonden en voor zover de ingangsdatum van de desbetreffende pensioenen ligt tussen 1 januari 1991 en 1 april 1991.

 • 3 Een pensioen of gedeelte van een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van 1 april 1991 aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste middelsom dan wel van de daarvan afgeleide pensioengrondslag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De aangepaste middelsommen van de pensioenen toegekend op of na 1 april 1991 worden, indien die middelsommen worden gevormd door berekeningsgrondslagen voor jaren voorafgaand aan 1990, nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,034.

 • 2 Een pensioen of gedeelte van een pensioen, bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste middelsom, met inachtneming van de bedragen, genoemd in artikel 5.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De middelsommen van de pensioenen toegekend met ingang van een datum na 1 januari 1991 worden, indien die middelsommen worden gevormd door berekeningsgrondslagen voor de jaren 1989 en 1990 vermenigvuldigd met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlage P. Indien de middelsom wordt gevormd door de berekeningsgrondslag voor 1990 wordt die middelsom vermenigvuldigd met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlage R. Indien de ingangsdatum ligt op of na 1 april 1991 wordt de middelsom vervolgens vermenigvuldigd met de factor 1,034.

 • 2 Een pensioen of gedeelte van een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de overeenkomstig dat lid vastgestelde middelsom. Indien de ingangsdatum van dat pensioen ligt op of na 1 april 1991 geschiedt de berekening met inachtneming van de bedragen, genoemd in artikel 5.

Bedragen in de Algemene burgerlijke pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Met ingang van 1 april 1991 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene burgerlijke pensioenwet genoemde bedragen:

  artikel F 6, vierde lid

  : f 6 838,42

  artikel F 7, tweede lid

  : f 37 171,-

   

  : f 20 799,-

  artikel F 9a, vierde lid

  : f 68 384,17

   

  : f 59 722,54

  artikel F 12, zesde lid

  : f 6 838,42

  artikel H 9a, vierde lid

  : f 59 722,54

  artikel H 9b, derde lid

  : f 59 722,54

  artikel J 12, eerste lid

  : f 26 508,-

  artikel R 4, eerste lid

  : f 417,-

 • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 april 1991: f 151 301,-.

Hoofdstuk 2. Spoorwegpensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 In dit hoofdstuk wordt onder pensioen verstaan: een pensioen dat is toegekend krachtens de Spoorwegpensioenwet dan wel een pensioen of uitkering, bedoeld in artikel T 3 van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de verhogingen krachtens de artikelen 32, 51 en 99 van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925, zoals die wet luidde op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 6c, F 7a, H 3a, H 7a, H 9a en H 9b van de Spoorwegpensioenwet.

 • 2 Artikel 1, onderdelen b tot en met d, is van overeenkomstige toepassing.

Aanpassing, middelsommen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassing van de middelsommen en van de pensioenen geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 4, met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 8.

Bedragen in de Spoorwegpensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Met ingang van 1 april 1991 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Spoorwegpensioenwet genoemde bedragen:

  artikel F 5, vierde lid

  : f 6 838,42

  artikel F 6, tweede lid

  : f 37 171,-

   

  : f 20 799,-

  artikel F 7a, vierde lid

  : f 68 384,17

   

  : f 59 722,54

  artikel F 10, zesde lid

  : f 6 838,42

  artikel H 9a, vierde lid

  : f 59 722,54

  artikel H 9b, derde lid

  : f 59 722,54

  artikel J 12, eerste lid

  : f 26 508,-

  artikel R 4, eerste lid

  : f 417,-

 • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Spoorwegpensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 april 1991: f 151 301,-.

Hoofdstuk 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend krachtens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers dan wel een pensioen of uitkering, bedoeld in artikel 37 of 82 van die wet, benevens een pensioen dat is toegekend krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening als bedoeld in de vijfde afdeling van die wet;

 • b. berekeningsgrondslag: het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend, doch indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend;

 • c. aangepaste berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast overeenkomstig koninklijk besluit van 24 juni 1992 (Stb. 382).

Aanpassing berekeningsgrondslagen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn toegekend met ingang van een datum voor 1 april 1991 worden met ingang van 1 april 1991 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,034.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van 1 april 1991 aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag, behoudens artikel 12, derde lid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn of worden toegekend na 1 april 1991 worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor 1 april 1991, nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,034.

 • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 12.

Bedragen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Met ingang van 1 april 1991 luiden de bedragen in de artikelen 93 en 94 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985, als volgt:

  artikel 93, eerste, tweede en derde lid

  : f 151.301,-

  artikel 94, onderdeel a

  : f 151.301,-

   

  : f 108.071,-

  artikel 94, onderdeel b

  : f 151.301,-

   

  : f 21.614,-

   

  : f 43.228,-

Hoofdstuk 4. Nieuw-Guinea pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend dan wel mede toegekend krachtens de Wet van 25 mei 1962 (Stb. 196);

 • b. pensioenuitkering: een pensioen vermeerderd met de aanpassingstoeslag, bedoeld in artikel 21, vierde lid, van de Aanpassingsregeling pensioenen 1976 en met de bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 31 van die regeling, zoals laatstelijk vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 juni 1992 (Stb. 382).

Aanpassing van aanpassingstoeslagen en bijzondere uitkeringen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Met ingang van 1 april 1991 worden de aanpassingstoeslagen en bijzondere uitkeringen, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, op de voor of op die datum ingegane pensioenen zodanig nader aangepast dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 3,4 percent.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassingstoeslag en de bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 13, onderdeel b, op een pensioen dat is of wordt toegekend na 1 april 1991 worden met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen vastgesteld overeenkomstig artikel 14.

Hoofdstuk 5. Indonesische pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. pensioen: een pensioen, weduwenpensioen, wezenonderstand of uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c of d, van de Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 dan wel een krachtens het tweede lid van dat artikel daarmee gelijkgestelde uitkering;

 • b. aanpassingstoeslag: de aanpassingstoeslag zoals geregeld in de in onderdeel a genoemde wet;

 • c. pensioenuitkering: een pensioen vermeerderd met de bij of krachtens de in onderdeel a genoemde wet verleende toeslagen, uitgezonderd de aanvulling op de invaliditeitstoeslag, bedoeld in artikel 3a van die wet, zoals laatstelijk vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 juni 1992 (Stb. 382).

Aanpassing van aanpassingstoeslagen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Met ingang van 1 april 1991 worden de aanpassingstoeslagen op de voor of op die datum ingegane pensioenen zodanig nader aangepast, dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 3,4 percent.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassingstoeslag op een pensioen toegekend na 1 april 1991 wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen vastgesteld overeenkomstig artikel 17.

Hoofdstuk 6. Algemene militaire pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. pensioen: een pensioen of uitkering toegekend krachtens of op de voet van de Algemene militaire pensioenwet of een vroegere militaire pensioenwet in de zin van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de pensioenverhogingen krachtens de artikelen 22 van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 en van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 dan wel krachtens de artikelen 25 en 28 van de Militaire weduwenwet 1922, zoals die wetten luidden op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 7a, F 11a, H 1, elfde en veertiende lid, en H 4, vijfde en zevende lid, van de Algemene militaire pensioenwet;

 • b. grondslagperiode: het inkomenstijdvak dat voor de vaststelling van de in onderdeel c omschreven berekeningsgrondslag in aanmerking is genomen;

 • c. berekeningsgrondslag:

  • 1°. voor pensioenen waarvan de grondslagperiode eindigt voor 1 april 1991: de berekeningsgrondslag van die pensioenen, zoals laatstelijk aangepast overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 juni 1992 (Stb. 382);

  • 2°. voor pensioenen waarvan de grondslagperiode aanvangt voor 1 april 1991 en eindigt na 31 maart 1991, de pensioen- of berekeningsgrondslag in de zin van de Algemene militaire pensioenwet, doch indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt ten aanzien van dat pensioen onder pensioen- of berekeningsgrondslag verstaan de pensioen- of berekeningsgrondslag van dat andere pensioen;

  • 3°. voor pensioenen die geheel of gedeeltelijk zijn of worden berekend met toepassing van artikel F 10b van de Algemene militaire pensioenwet: de bedragen die ingevolge dat artikel zijn afgeleid van pensioengrondslagen als bedoeld onder 1° of 2°.

Aanpassing berekeningsgrondslagen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 19, onderdeel c, onder 1° of 3° juncto 1°, worden met ingang van 1 april 1991 of zoveel later als het pensioen is ingegaan nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,034.

 • 2 De berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 19, onderdeel c, 2° of 3° juncto 2°, worden aangepast met gebruikmaking van de bij dit besluit behorende bijlage R, met dien verstande dat de daarin genoemde factoren worden vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de noemer 360 bedraagt en de teller gelijk is aan het aantal dagen van de grondslagperiode dat is gelegen voor 1 april 1991, waarbij volle kalendermaanden worden gesteld op dertig dagen.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Een pensioen of gedeelte van een pensioen wordt met ingang van 1 april 1991 of zoveel later als het pensioen is ingegaan, aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de berekeningsgrondslag ingevolge artikel 20.

Bedragen in de Algemene militaire pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 Met ingang van 1 april 1991 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene militaire pensioenwet genoemde bedragen:

  artikel C 5, onderdeel d

  : f 24.642,66

  artikel E 3, tweede lid

  : f 2.100,-

  artikel E 4

  : f 2.100,-

  artikel F 3, eerste lid

  : f 40.889,-

   

  : f 20.799,-

  artikel F 4, eerste lid

  : f 40.889,-

   

  : f 20.799,-

  artikel F 7, zevende lid, onderdeel e

  : f 31.004,08

  artikel F 7, tiende lid

  : f 216.992,55

  artikel F 7a, tweede lid

  : f 68.384,16

   

  : f 59.722,54

  artikel F 10a, tweede lid

  : f 31.004,08

  artikel F 10b, eerste lid

  : f 68.384,16

  artikel F 10b, tweede en derde lid

  : f 6.838,42

  artikel H 1, zestiende lid

  : f 59.722,54

  artikel M 4, eerste lid

  : f 26.512,-

  artikel V 13, tweede en derde lid

  : f 417,-

 • 2 Het bedrag in artikel J 1a, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 april 1991: f 151.301,-.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1991.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de dertiende mei 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage P. Bij een middelsom gevormd door de berekeningsgrondslagen voor 1989 en 1990

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Nr.

van en met

tot

vermenigvuldigingsfactor

1

 

26.379,82

1,0113

2

26.379,82

28.025,32

1,0116

3

28.025,32

29.118,82

1,0117

4

29.118,82

31.092,82

1,0120

5

31.092,82

31.953,82

1,0121

6

31.953,82

32.934,82

1,0122

7

32.934,82

34.004,06

1,0123

8

34.004,06

37.234,34

1,0126

9

37.234,34

38.259,80

1,0128

10

38.259,80

39.293,36

1,0129

11

39.293,36

41.373,44

1,0130

12

41.373,44

42.407,00

1,0131

13

42.407,00

44.461,16

1,0132

14

44.461,16

45.559,52

1,0133

15

45.559,52

47.774,06

1,0135

16

47.774,06

51.114,50

1,0142

17

51.114,50

53.307,98

1,0145

18

53.307,98

54.385,28

1,0147

19

54.385,28

56.586,86

1,0148

20

56.586,86

57.664,16

1,0150

21

57.664,16

58.858,10

1,0151

22

58.858,10

60.065,00

1,0152

23

60.065,00

61.245,98

1,0153

24

61.245,98

62.426,96

1,0154

25

62.426,96

63.582,02

1,0155

26

63.582,02

64.840,76

1,0156

27

64.840,76

65.982,86

1,0157

28

65.982,86

69.422,12

1,0159

29

69.422,12

70.564,22

1,0160

30

70.564,22

71.706,32

1,0161

31

71.706,32

72.757,70

1,0162

32

72.757,70

74.873,42

1,0164

33

74.873,42

75.924,80

1,0165

34

75.924,80

76.989,14

1,0166

35

76.989,14

78.040,52

1,0167

36

78.040,52

80.156,24

1,0168

37

80.156,24

82.310,84

1,0170

38

82.310,84

84.426,56

1,0171

39

84.426,56

85.490,90

1,0172

40

85.490,90

88.670,96

1,0174

41

88.670,96

89.999,36

1,0175

42

89.999,36

91.327,76

1,0176

43

91.327,76

92.720,96

1,0177

44

92.720,96

94.049,36

1,0178

45

94.049,36

95.377,76

1,0179

46

95.377,76

96.706,16

1,0180

47

96.706,16

99.371,06

1,0181

48

99.371,06

102.183,38

1,0182

49

102.183,38

104.858,00

1,0184

50

104.858,00

107.683,28

1,0185

51

107.683,28

109.236,86

1,0187

52

109.236,86

112.222,52

1,0188

53

112.222,52

113.711,30

1,0189

54

113.711,30

115.208,18

1,0190

55

115.208,18

118.470,86

1,0191

56

118.470,86

121.979,78

1,0192

57

121.979,78

123.732,62

1,0193

58

123.732,62

125.493,56

1,0194

59

125.493,56

127.246,40

1,0195

60

127.246,40

130.781,24

1,0196

61

130.781,24

132.534,08

1,0197

62

132.534,08

134.286,92

1,0198

63

134.286,92

137.808,80

1,0199

64

137.808,80

142.096,94

1,0200

65

142.096,94

146.338,10

1,0202

66

146.338,10

150.600,32

1,0204

67

150.600,32

154.893,32

1,0205

68

154.893,32

 

1,0206

Bijlage R. Bij een middelsom gevormd door de berekeningsgrondslagen voor 1990

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Nr.

Van en met

Tot

vermenigvuldigingsfactor

1

 

26.758,03

0,9970

2

26.758,03

27.316,03

0,9972

3

27.316,03

27.877,03

0,9974

4

27.877,03

28.417,03

0,9975

5

28.417,03

28.987,03

0,9977

6

28.987,03

29.524,03

0,9979

7

29.524,03

30.730,03

0,9981

8

30.730,03

31.516,03

0,9984

9

31.516,03

32.386,03

0,9986

10

32.386,03

33.376,03

0,9988

11

33.376,03

34.454,68

0,9990

12

34.454,68

35.559,52

0,9993

13

35.559,52

36.644,92

0,9995

14

36.644,92

37.714,12

0,9996

15

37.714,12

38.754,16

0,9999

16

38.754,16

39.797,44

1,0001

17

39.797,44

40.840,72

1,0002

18

40.840,72

41.896,96

1,0004

19

41.896,96

42.940,24

1,0005

20

42.940,24

43.944,64

1,0007

21

43.944,64

45.013,84

1,0008

22

45.013,84

46.121,92

1,0009

23

46.121,92

47.252,68

1,0011

24

47.252,68

48.360,76

1,0012

25

48.360,76

49.520,68

1,0016

26

49.520,68

51.749,80

1,0017

27

51.749,80

53.972,44

1,0020

28

53.972,44

55.064,32

1,0022

29

55.064,32

56.182,12

1,0023

30

56.182,12

57.290,20

1,0024

31

57.290,20

58.382,08

1,0025

32

58.382,08

59.590,60

1,0026

33

59.590,60

60.812,08

1,0027

34

60.812,08

62.007,64

1,0028

35

62.007,64

63.203,20

1,0029

36

63.203,20

64.372,84

1,0030

37

64.372,84

65.646,16

1,0031

38

65.646,16

66.802,84

1,0032

39

66.802,84

67.969,24

1,0033

40

67.969,24

70.285,84

1,0034

41

70.285,84

71.442,52

1,0035

42

71.442,52

72.599,20

1,0036

43

72.599,20

73.665,16

1,0037

44

73.665,16

75.810,04

1,0038

45

75.810,04

76.876,00

1,0039

46

76.876,00

77.954,92

1,0040

47

77.954,92

80.086,84

1,0041

48

80.086,84

81.165,76

1,0042

49

81.165,76

83.349,52

1,0043

50

83.349,52

85.494,40

1,0044

51

85.494,40

86.573,32

1,0045

52

86.573,32

89.797,12

1,0046

53

89.797,12

91.144,96

1,0047

54

91.144,96

92.492,80

1,0048

55

92.492,80

95.253,28

1,0049

56

95.253,28

96.601,12

1,0050

57

96.601,12

100.647,88

1,0051

58

100.647,88

102.148,00

1,0052

59

102.148,00

104.856,64

1,0053

60

104.856,64

107.565,28

1,0054

61

107.565,28

109.081,60

1,0055

62

109.081,60

112.172,56

1,0056

63

112.172,56

115.201,96

1,0057

64

115.201,96

118.244,32

1,0058

65

118.244,32

121.827,76

1,0059

66

121.827,76

125.369,08

1,0060

67

125.369,08

127.154,32

1,0061

68

127.154,32

132.519,76

1,0062

69

132.519,76

134.301,76

1,0063

70

134.301,76

139.654,24

1,0064

71

139.654,24

144.005,56

1,0065

72

144.005,56

148.314,76

1,0066

73

148.314,76

152.640,16

1,0067

74

152.640,16

157.001,20

1,0068

75

157.001,20

 

1,0069

Naar boven