Regeling gegevensverstrekking op grond van artikel 14b van de Wet op het consumentenkrediet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 25-03-1993 t/m 31-12-2005

Vaststelling van de ingevolge artikel 14b van de Wet op het consumentenkrediet door kredietinstellingen en financiële instellingen gevestigd in andere Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte te verstrekken gegevens en bescheiden, alsmede wijziging van de Regeling register vergunninghouders Wet op het consumentenkrediet

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 14b, tweede lid, 20 en 64 van de Wet op het consumentenkrediet;

Gezien de adviezen van de Adviescommissie consumentenkrediet van 27 januari 1993, nr. AC 227 en van 2 maart 1993, nr. AC. 236;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De gegevens die ingevolge artikel 14b van de Wet op het consumentenkrediet worden verstrekt, zijn:

  • a. de handelsnaam en het adres van de betrokken instelling;

  • b. de criteria die de instelling voornemens is ten grondslag te leggen aan het al dan niet inwilligen van kredietaanvragen;

  • c. gegevens die inzicht geven in het beleid dat de instelling voornemens is te voeren ten aanzien van kredietnemers die nalatig zijn in de nakoming van hun verplichting tot betaling ingevolge de krediettransactie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De bescheiden die ingevolge artikel 14b van de Wet op het consumentenkrediet worden verstrekt, zijn:

  • a. een ontwerp van het beschikbaar te stellen prospectus, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet;

  • b. een ontwerp van de akte, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet, alsmede van de schriftelijke bevestiging, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de wet;

  • c. een ontwerp van de provisie-overeenkomst, bedoeld in het Besluit provisie kredietbemiddeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De gegevens en bescheiden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden verstrekt in de Nederlandse taal. Een instelling die geen vestiging in Nederland heeft kan de in artikel 1 bedoelde gegevens ook verstrekken in het Duits, Engels of Frans en van de in artikel 2 bedoelde bescheiden, indien daarvan niet een in het Nederlands gesteld exemplaar is vervaardigd, een exemplaar dat is gesteld in een van de andere genoemde talen verstrekken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling gegevensverstrekking op grond van artikel 14b van de Wet op het consumentenkrediet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 maart 1993

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne C.M.T. van Rooy

Naar boven