Besluit herplaatsingsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 28-08-2002 t/m 31-12-2013

Besluit van 16 maart 1993, houdende regels inzake de zorg voor herplaatsing van personeel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1992, no. AT92/U725, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement, afdeling Arbeidsmarktbeleid;

Gelet op de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530);

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, no. W04.92.0303);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 maart 1993, no. AAT92/309;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: het hoofd van het betrokken ministerie dan wel het daarmee overeenkomende bevoegde gezag bij de Hoge Colleges van Staat;

  • b. personeelsplan: een door Onze Minister vastgesteld en aan de betrokkenen bekendgemaakt plan van afvloeiing waarvan een door Onze Minister vastgesteld sociaal plan een onderdeel vormt;

  • c. gezamenlijke vacaturebank rijksoverheid: het geautomatiseerd systeem bedoeld in artikel 3.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Onze Minister is belast met de zorg voor de herplaatsing van personen, aan wie ontslag is verleend met recht op wachtgeld of uitkering krachtens het Rijkswachtgeldbesluit 1959 of de Uitkeringsregeling 1966, dan wel, wier betrekking blijkens een departementaal personeelsplan wordt opgeheven.

  • 2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de coördinatie van en de rapportage over het herplaatsingsbeleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert in overleg met Onze Ministers een geautomatiseerd systeem waarin een geactualiseerde stand van zaken betreffende openstaande vacatures bij de rijksoverheid wordt gehouden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

  • 3 Indien in de personeelsbezetting van een Hoog College van Staat een vacature ontstaat, waarin uit het eigen bestand van herplaatsingskandidaten van het betreffende Hoge College van Staat niet kan worden voorzien, meldt het bevoegd gezag bij het College van Staat deze aan bij de Mobiliteitsbank.

  • 4 Onze Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zorgt voor opname van de vacature in de Mobiliteitsbank.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit herplaatsingsbeleid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 maart 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de dertiende april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven