Exploitatiekostenvergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1992

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m 22-01-2014

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag dat in het jaar 1992 voor de door het Rijk in stand gehouden scholen en scholengemeenschappen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs is uitgegeven voor exploitatiekosten, bedraagt f 2.065.246.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag van de kosten van de administratie van de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, die niet op die scholen wordt gevoerd en het bedrag ter bestrijding van verschuldigde contributies worden voor 1992 vastgesteld op f 66.088.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag, bedoeld in artikel 85, eerste lid, onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), zoals dat luidde op 31 juli 1992, zijnde de som van de in de artikelen 1 en 2 vermelde bedragen, bedraagt voor 1992 f 2.131.334.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Gelet op de in artikel 3 vastgestelde totale uitgaven worden ter berekening van de vergoeding van de exploitatiekosten de volgende bedragen gehanteerd:

 • a. Voor een dagschool voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en/of een dagschool voor algemeen voortgezet onderwijs met uitzondering van een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt voor het jaar 1992 het bedrag per ruimte-eenheid, per leerling en voor het vaste deel der exploitatiekosten als volgt vastgesteld:

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4.172,21;

  • 2. het bedrag per leerling op f 181,96;

  • 3. het bedrag voor het vaste deel der exploitatiekosten op f 31.471,50.

 • b. Voor een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt voor het jaar 1992 het bedrag per ruimte-eenheid, per leerling en voor het vaste deel der exploitatiekosten als volgt vastgesteld:

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4.172,21;

  • 2. het bedrag per leerling op f 181,96.

  • 3. het bedrag voor het vaste deel der exploitatiekosten op f 11.814,00

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het gemiddeld aantal ruimte-eenheden voor het jaar 1992 wordt berekend op basis van de formule:

(7/12 × het reguliere aantal leraarlessen per 15 september 1991) + (5/12 × het reguliere aantal leraarlessen per 15 september 1992) gedeeld door 31.

Vervolgens wordt de aldus gevonden uitkomst rekenkundig afgerond. Het reguliere aantal leraarlessen voor de laatste vijf maanden van 1992 dient het bevoegd gezag te bepalen op grond van de leraarlessenformule zoals die gold tot 31 juli 1992.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven