Besluit verhoging van het recht geheven bij aanvraag van een verklaring van geen bezwaar [...] van naamloze en besloten vennootschappen

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2011

Besluit van 11 maart 1993, tot verhoging van het recht dat wordt geheven bij de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar bij oprichting en statutenwijziging van naamloze en besloten vennootschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 1 februari 1993, nr. 303435/93/6, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht;

Gelet op de artikelen 68 lid 1, 125 lid 3, 179 lid 1 en 235 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Gehoord de Raad van State, advies van 23 februari 1993, No. W03.93.0074;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 1993, nr. 311033/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Het bedrag dat ingevolge de artikelen 68 lid 1, 125 lid 3, 179 lid 3 en 235 lid 3 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet worden voldaan beloopt € 90,76 voor aanvragen, ingediend na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 maart 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven