Verlenging van de instellingsduur van de Overleg Commissie Verkenningen (OCV)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 25-03-1993 t/m 30-12-2004

Verlenging van de instellingsduur van de Overleg Commissie Verkenningen (OCV)

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat bij zijn besluit van 19 mei 1992, kenmerk OWB/MLV 92029903, werd ingesteld de Overleg Commissie Verkenningen voor een periode tot 1 januari 1993;

Dat de instellingsduur moet worden verlengd met vier jaren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De instellingsduur van de Overleg Commissie Verkenningen wordt verlengd tot 1 januari 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie brengt, als uitbreiding van de taakomschrijving van artikel 3 van het instellingsbesluit, de minister tevens uiterlijk 1 mei 1994 een openbaar rapport uit ten behoeve van het Wetenschapsbudget 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3, vierde lid, van het instellingsbesluit vervalt. Artikel 7, eerste lid, van het instellingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

1. De Commissie stelt een werkprogramma op voor de periode waarvoor zij is ingesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De voorzitter en de leden van de Commissie worden met ingang van 1 januari 1993 herbenoemd tot 1 januari 1997.

 • 2 De huidige secretaris wordt met ingang van 1 januari 1993 ontslagen en met ingang van die datum tot 1 januari 1997 wordt tot secretaris benoemd: drs. H.B. Donkersloot.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van de bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift wordt gezonden aan:

  • -

   de voorzitter en leden van de Commissie;

  • -

   de leden van het Interdepartementaal Overleg voor het Wetenschapsbeleid;

  • -

   de leden van het Interdepartementaal Overleg voor het Technologiebeleid;

  • -

   alle ministers;

  • -

   de Colleges van Bestuur van de Universiteiten;

  • -

   de voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid;

  • -

   de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;

  • -

   de president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen;

  • -

   de voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten;

  • -

   de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;

  • -

   de voorzitter van de Raad van Bestuur TNO;

  • -

   de voorzitter van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek;

  • -

   de voorzitter van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking;

  • -

   Raad voor Gezondheidsonderzoek;

  • -

   Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek;

  • -

   de voorzitter van de Commissie voor Overleg Sectorraden;

  • -

   de voorzitter van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties;

  • -

   de voorzitter van het Nederlands Forum der Wetenschap en Techniek;

  • -

   de Algemene Rekenkamer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin dit besluit is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 1993.

Naar boven