Instelling projectgroep emancipatiebeleid ‘herverdeling van onbetaalde arbeid'

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-05-1993 t/m 24-09-2008

Instelling projectgroep emancipatiebeleid ‘herverdeling van onbetaalde arbeid'

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende, dat uit een oogpunt van vrouwenemancipatie een beleid dient te worden ontwikkeld teneinde de herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen te bevorderen, waarvoor intensivering van het overleg tussen de betrokken departementen wenselijk is alsmede dat voor het ontwikkelen van dit beleid in overeenstemming met het benoemen tot algemeen speerpunt in het Beleidsprogramma Emancipatie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992–1993, 22913, nr. 1) het gewenst is een projectgroep in te stellen;

Besluit:

Begrippen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Staatssecretaris:

de bewindspersoon belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid.

Instelling

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Er is een projectgroep ‘herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen’, hierna te noemen de projectgroep.

Taken

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De taken van de projectgroep zijn:

 • a. aan de hand van de startnotitie (Bijlage II bij het Beleidsprogramma Emancipatie ‘Tweede Kamer, vergaderjaar 1992–1993, 22913, nr. 1, pagina 125 en pagina 135 tot en met 145’) aan de Staatssecretaris te adviseren over de ontwikkeling van nieuw beleid en vergroting van het in zicht in de problematiek alsmede in de advisering aan te geven op welke wijze de samenhang kan worden aangebracht van het lopende beleid met het te entameren beleid;

 • b. aan de Staatssecretaris te adviseren over nieuwe activiteiten en beleidsintensiveringen;

 • c. aan de Staatssecretaris te rapporteren over de voortgang;

 • d. toe te zien op de uitvoering van activiteiten die in het kader van het project worden uitgevoerd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De adviezen en andere producten van de projectgroep dienen minimaal gegevens te bevatten over:

 • a. de beleidsinstrumenten welke moeten worden ingezet bij het realiseren van de aanbevolen maatregelen en de concrete doeleinden die daarmee worden beoogd;

 • b. de wijze waarop en de mate waarin departementen aan de realisering van de doeleinden zullen bijdragen;

 • c. maatregelen met betrekking tot de positie van allochtone vrouwen en meisjes;

 • d. de wijze waarop de projectgroep toeziet op de uitvoering van de activiteiten die in het kader van het project worden uitgevoerd;

 • e. de budgettaire en financiële consequenties;

 • f. de wijze van evalueren van de effecten van het uit te voeren beleid.

Samenstelling

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. De projectgroep bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de onder b. genoemde leden en extern deskundigen.

 • b. De Minister van Economische Zaken, van Financiën, van Onderwijs en Wetenschappen, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wijzen elk een ambtenaar van zijn ministerie als lid aan.

 • c. De Staatssecretaris benoemt de voorzitter en de extern-deskundigen.

 • d. De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van zijn ministerie als secretaris aan.

 • e. De Staatssecretaris voorziet in de administratieve ondersteuning van de projectgroep.

Vergoedingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. De projectgroep kan voorstellen voor het aangaan van financiële verplichtingen ter beslissing voorleggen aan de Directeur van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid.

 • b. Aan de leden worden voor het bijwonen van vergaderingen van de projectgroep en van haar subgroepen vergoedingen voor reis- en verblijfkosten toegekend op de voet van de ter zake voor burgerlijk rijkspersoneel geldende vergoedingsregelingen.

Werkwijze

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. De projectgroep richt haar werkzaamheden naar eigen inzicht in.

 • b. De projectgroep is bevoegd subgroepen in te stellen.

 • c. De projectgroep bepaalt de taken en bevoegdheden van de subgroepen.

 • d. Aan de subgroepen kunnen ook niet-leden van de projectgroep deelnemen.

 • e. Van de leden van de projectgroep of subgroepen die dat aangeven, kunnen minderheidsstandpunten vermeld worden.

Verslagen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. De projectgroep brengt halfjaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen aan de Staatssecretaris.

 • b. De projectgroep brengt in september 1994 een interimrapportage uit aan de Staatssecretaris.

 • c. De projectgroep brengt voor 8 maart 1996 eindverslag uit.

 • d. De projectgroep kan zo vaak als zij dit nodig acht voorstellen doen aan de Staatssecretaris.

Bekendmaking

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 5 maart 1993

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven