Reisbesluit binnenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2016.
Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0005889
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Autoregeling LNV
 2. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 3. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
 4. Regeling Dienstauto’s SZW 2009
 5. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 6. Reisregeling binnenland
 7. Vergoedingenregeling reiskosten Kiesraad
 8. Vergoedingenregeling reiskosten rijksgecommitteerde

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Dienstreizenproblematiek
 2. Circulaire aanvulling dienstreizenproblematiek

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 10, 11, 59
 2. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 3. Arrest Hoge Raad inzake belastbaarheid vergoeding parkeer-, tol- en veergelden
  Tekst: tekst
 4. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel: 5
 5. Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019
  Artikel: 2
 6. Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT
  Artikel: 2
 7. Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs
  Artikel: 4
 8. Benoemingsbesluit referendumcommissie
  Artikel: 3
 9. Besluit Commissie leeftijdsonderzoek
  Artikel: 7
 10. Besluit Landelijke commissie medische aspecten van het vreemdelingenbeleid
  Artikel: 6
 11. Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010
  Artikel: 11
 12. Besluit beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 13. Besluit commissie risicobeoordeling nieuwe drugs 2003
  Artikel: 4
 14. Besluit houdende vergoeding voorzitter en leden bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
  Artikel: 2
 15. Besluit instelling Commissie evaluatie Wet op het Notarisambt
  Artikel: 4
 16. Besluit instelling Commissie evaluatie stelsel van speciale eenheden
  Artikel: 6
 17. Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden
  Artikel: 7
 18. Besluit instelling adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS
  Artikel: 5
 19. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
  Artikel: 3a
 20. Besluit instelling interventieteam interetnische spanningen 2005
  Artikel: 8
 21. Besluit instelling interventieteam relationele druk en geweld 2005
  Artikel: 8
 22. Besluit instelling interventieteam toegankelijkheid 2005
  Artikel: 8
 23. Besluit instelling interventieteam veiligheid en jeugd 2005
  Artikel: 8
 24. Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
  Artikel: 2
 25. Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie
  Bijlage: bijlage
 26. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 6a
 27. Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden
  Artikel: 10
 28. Besluit tarieven in strafzaken 2003
  Artikel: 11
 29. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 8
 30. Besluit vacatiegeld Raad van Advies College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 3
 31. Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
  Artikel: 2
 32. Besluit vergoeding voorzitters en leden Nationaal Thematische Netwerken ESF EQUAL
  Artikel: 1
 33. Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikel: 7
 34. Besluit werving en selectie
  Artikel: 29
 35. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  Artikelen: 3, 13
 36. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 5
 37. Circulaire aanvulling dienstreizenproblematiek
  Tekst: tekst
 38. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007
  Artikelen: 41, 57
 39. Examenreglement voor luchtvarenden 2004
  Artikel: 28
 40. Instellingsbesluit Adviescollege Landelijk management development brandweer
  Artikel: 6
 41. Instellingsbesluit Adviescommissie Benoemingen Politie
  Artikel: 6
 42. Instellingsbesluit Adviescommissie Talen Wbtv
  Artikel: 4
 43. Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs
  Artikel: 6
 44. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs
  Artikel: 11
 45. Instellingsbesluit Bovenregionaal Advies College management development politie
  Artikel: 8
 46. Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid
  Artikel: 8
 47. Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA
  Artikel: 8
 48. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 9
 49. Instellingsbesluit Commissie Hoekstra
  Artikel: 4
 50. Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze
  Artikel: 6
 51. Instellingsbesluit Commissie Regieorgaan Geesteswetenschappen
  Artikel: 8
 52. Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensische Opsporing
  Artikel: 9
 53. Instellingsbesluit Commissie feitenonderzoek uitzettingen naar de Democratische Republiek Congo
  Artikel: 8
 54. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 10
 55. Instellingsbesluit Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis
  Artikel: 10
 56. Instellingsbesluit Cyber Security Raad
  Artikel: 4
 57. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 6
 58. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ
  Artikel: 7
 59. Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp
  Artikel: 4
 60. Instellingsbesluit Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 61. Instellingsbesluit Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 6
 62. Instellingsbesluit Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek
  Artikel: 7
 63. Instellingsbesluit Taskforce DeeltijdPlus
  Artikel: 9
 64. Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
  Artikel: 8
 65. Instellingsbesluit commissie Arbeidsparticipatie
  Artikel: 6
 66. Instellingsbesluit commissie Toegangsbeheer Schiphol
  Artikel: 8
 67. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 7
 68. Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie
  Artikel: 10
 69. Instellingsbesluit jury Jos Brink homo-emancipatieprijs
  Artikel: 10
 70. Instellingsbesluit tijdelijke adviescommissie subsidiëring flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 6
 71. Instellingsbesluit veiligheidsadviescommissie Schiphol
  Artikel: 5
 72. Instellingsbesluit visitatiecommissie cultuurfondsen 2013–2016
  Artikel: 6
 73. Instellingsregeling Regieraad ICT Politie
  Artikel: 10
 74. Instellingsregeling begeleidingscommissie DIMS
  Artikel: 8
 75. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 76. Regeling Commissie evaluatie Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 5
 77. Regeling Dienstauto’s SZW 2009
  Artikel: 1
 78. Regeling InnovatieImpuls Onderwijs
  Artikel: 18
 79. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS
  Artikel: 4
 80. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 6.5
 81. Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004
  Artikel: 14
 82. Regeling geneeskundig onderzoek en psychologisch onderzoek rechterlijke macht
  Artikelen: 1, 10
 83. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 28
 84. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 28
 85. Regeling op het notarisambt
  Artikelen: 12, 13
 86. Regeling regels vergoedingen bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 3
 87. Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie
  Artikel: 6
 88. Regeling vacatiegelden tuchtcolleges voor de gezondheidszorg 2009
  Artikel: 6
 89. Regeling vaststelling vergoeding commissie Advocatuur
  Artikel: 2
 90. Regeling vergoeding deskundige leden kamers voor het kwekersrecht
  Artikel: 4
 91. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
  Artikel: 42b
 92. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 23b, 23c, 58, 67
 93. Reisbesluit buitenland
  Artikel: 20
 94. Reisregeling binnenland
  Artikelen: 1, 4a
 95. Reisregeling buitenland
  Artikel: 2a
 96. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 2
 97. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 4
 98. Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT
  Artikel: 2
 99. Uitvoeringsbesluit pacht
  Artikelen: 48, 56
 100. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikelen: 7f, 8, 8a
 101. Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs
  Artikel: 1
 102. Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming
  Artikel: 3
 103. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders
  Artikel: 8
 104. Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen notariaat
  Artikel: 8
 105. Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002
  Artikel: 6
 106. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 5
 107. Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand
  Artikel: 5
 108. Vergoedingenregeling voorzitter PWC
  Artikel: 3
 109. Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014
  Artikel: 1
 110. Vergoedingsregeling tuchtcollege loodsen
  Artikel: 4
 111. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 2
 112. Wijziging Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk
  Tekst: tekst
 113. Wijziging rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
  Tekst: tekst
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Paragraaf: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2016

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 227 08-06-2016 Stb. 2016, 227
Wijziging 21-03-2014 Stb. 2014, 145 21-03-2014 Stb. 2014, 145
Wijziging 26-01-2009 Stb. 2009, 52 26-01-2009 Stb. 2009, 53
t/m 01-01-2004 1) Wijziging 10-10-2008 Stb. 2008, 483 10-10-2008 Stb. 2008, 483
Wijziging 13-04-2007 Stb. 2007, 214 13-04-2007 Stb. 2007, 214
Wijziging 24-07-2002 Stb. 2002, 433 24-07-2002 Stb. 2002, 433
t/m 01-01-2001 2) Wijziging 07-06-2002 Stb. 2002, 369 07-06-2002 Stb. 2002, 369
Wijziging 27-08-1998 Stb. 1998, 598 27-08-1998 Stb. 1998, 598
01-10-1994 Wijziging 29-07-1994 Stb. 1994, 600 29-07-1994 Stb. 1994, 600
27-05-1994 t/m 01-10-1993 3) Wijziging 25-04-1994 Stb. 1994, 346 25-04-1994 Stb. 1994, 346
01-04-1993 Nieuwe-regeling 01-03-1993 Stb. 1993, 144 01-03-1993 Stb. 1993, 144

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 121)
 2. Heeft betrekking op Artikel 182)
 3. Heeft betrekking op Artikel 133)
Naar boven