Regeling IJsselmeervisserij 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 24-12-2006 t/m 31-12-2008

Regeling IJsselmeervisserij 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985;

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. grote fuik:

aalfuik die met behulp van stokken of palen wordt uitgezet en verbonden is aan schutwant, al dan niet deel uitmakend van een fuikregel;

c. schietfuik:

aalfuik die door een vleugel met een tweede aalfuik wordt verbonden, welke beide fuiken paarsgewijs worden uitgezet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met:

  • a. de grote fuik in de periode van 1 januari tot en met 30 april;

  • b. de schietfuik in de periode van 1 oktober tot en met 30 april;

  • c. het staand net in de periode van 16 maart tot en met 30 juni;

  • d. het aalhoekwant in de periode van 1 november tot en met 11 april;

  • e. het aalkistje in de periode van 1 november tot en met 11 april;

  • f. de aaskuil in de periode van 1 november tot en met 11 april;

  • g. de zegen in de periode van 16 maart tot en met 31 oktober.

 • 2 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met het staand net, het aalhoekwant of het aalkistje van vrijdagmiddag 16.00 uur tot de daaropvolgende maandagmorgen 8.00 uur.

 • 3 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met de aaskuil van donderdag zonsondergang tot de daaropvolgende maandag 8.00 uur en voorts dagelijks van zonsondergang tot de daaropvolgende morgen 8.00 uur.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en b, is het toegestaan te vissen met de grote fuik en de schietfuik ten behoeve van de vangst van spiering gedurende een periode die de minister daartoe jaarlijks kan vaststellen, welke periode is gelegen in het tijdvak dat een aanvang neemt op 1 maart en eindigt uiterlijk vijf weken nadien.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, is het toegestaan in de periode van 1 januari tot en met 30 april te vissen met de grote fuik mits in het achterste deel van de fuik een netwerk, bestaande uit tenminste 80 mazen met een maaswijdte van tenminste 40 mm is aangebracht achter de laatste inkeling zodanig dat deze mazen in de te water staande fuik vierkant van vorm zijn en vis via deze mazen uit de fuik kan ontsnappen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het is verboden te vissen met de schietfuik in het IJsselmeer in:

  • a. het gebied begrensd door de kust van Friesland, de Meerdijk van de Noordoostpolder en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

   • 52°45.89' NB en 005°35.78' OL;

   • 52°49.11' NB en 005°34.97' OL;

   • 52°49.35' NB en 005°21.18' OL;

   • 52°50.78' NB en 005°19.27' OL;

   • 52°52.59' NB en 005°21.62' OL;

   • 52°53.19' NB en 005°21.14' OL;

   • 53°04.12' NB en 005°19.68' OL;

  • b. het gebied begrensd door de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend tussen de punten met de coördinaten:

   • 52°46.47' NB en 005°06.79' OL;

   • 52°45.30' NB en 005°12.47' OL;

  • c. het gebied begrensd door de Houtribdijk, de Krabbersgatdam en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

   • 52°42.24' NB en 005°18.45' OL;

   • 52°43.15' NB en 005°20.43' OL;

   • 52°40.26' NB en 005°29.37' OL;

   • 52°39.55' NB en 005°28.92' OL;

   • 52°38.00' NB en 005°24.96' OL;

  • d. het gebied begrensd door de Houtribdijk, de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

   • 52°38.00' NB en 005°24.96' OL;

   • 52°38.97' NB en 005°14.03' OL;

   • 52°36.56' NB en 005°08.32' OL;

   • 52°37.86' NB en 005°03.88' OL;

   • 52°35.95' NB en 005°01.46' OL;

  • e. de Gouwzee voor zover gelegen ten zuiden van de lijn lopend tussen de punten met de coördinaten:

   • 52°29.55' NB en 005°04.60' OL;

   • 52°29.32' NB en 005°05.63' OL;

  • f. de havens van het IJsselmeer, voor zover gelegen landinwaarts van de lijn lopende over het groene en rode licht van de haveningang(en), met inbegrip van de Vluchthaven van het Oostvaardersdiep en de havens van Lelystad en met inbegrip van de Pampushaven voor zover gelegen landinwaarts van de lijn lopende over het rode licht van de haveningang en het punt met de coördinaat 52°22.84' NB en 005 °07.48' OL.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet gedurende de door de minister krachtens artikel 2, vierde lid, vastgestelde periode.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het is verboden te vissen met de aaskuil in het IJsselmeer in:

 • a. het gebied begrensd door de kust van de Noordoostpolder, de Friese kust, de Afsluitdijk, de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 52°45.89' NB en 005°35.78' OL;

  • 52°49.35' NB en 005°21.18' OL;

  • 52°50.78' NB en 005°19.27' OL;

  • 52°52.59' NB en 005°21.62' OL;

  • 52°53.19' NB en 005°21.14' OL;

  • 53°00.25' NB en 005°19.18' OL;

  • 52°50.75' NB en 005°06.82' OL;

  • 52°45.30' NB en 005°12.46' OL;

 • b. het gebied begrensd door:

  • 1°. de kust van Noord Holland;

  • 2°. de kust van Flevoland;

  • 3°. de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

   • 52°44.50' NB en 005°16.94' OL;

   • 52°43.15' NB en 005°20.43' OL;

   • 52°42.24' NB en 005°18.45' OL;

  • 4°. de lijn lopend over de Leidam van het Krabbersgat en over de punten met de coördinaten:

   • 52°41.06' NB en 005°16.55' OL;

   • 52°38.97' NB en 005°14.03' OL;

   • 52°35.96' NB en 005°07.65' OL;

   • 52°27.59' NB en 005°08.35' OL;

   • 52°23.08' NB en 005°07.28' OL;

  • 5°. de lijn lopend over de Oostvaardersdijk, over de havenmonden en over de punten met de coördinaten:

   • 52°34.10' NB en 005°28.07' OL;

   • 52°34.84' NB en 005°31.64' OL.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De regeling op grond van artikel 6, derde lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 van 5 oktober 1989, nr. J 898917, (Stcrt. 195) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling IJsselmeervisserij 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven