Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel [...] en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2019

Besluit van 24 februari 1993, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en enige andere rechtspositionele regelingen in verband met het met de centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 november 1992, nr. AB92/U1209, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 2 februari 1993, nr. W04.92.0562);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 februari 1993, nr. AB93/134, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel XI

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel I, onderdeel L is niet van toepassing ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren bedoeld in de artikelen 3 en 108 van de Wet op de rechterlijke organisatie, en de rechterlijke ambtenaren in opleiding, bedoeld in artikel 59i van die wet.

Artikel XII

[Vervallen per 01-01-2020]

Ambtenaren voor wie een salarisschaal geldt behorend tot hoofdgroep V of VI van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, alsmede ambtenaren die een ambt bekleden vermeld in bijlage A van genoemd besluit, die bij de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen E en P van dit besluit nog niet in algemene dienst van het rijk zijn aangesteld, zijn met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit in algemene dienst van het rijk aangesteld, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij een Hoog College van Staat.

Artikel XIII

[Vervallen per 01-01-2020]

Toelagen voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit toegekend op grond van de artikelen 12b of 18b van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 blijven gedurende de periode waarvoor zij zijn toegekend, doch ten hoogste voor een periode van drie jaren na de inwerkingtreding van artikel IV onderdeel C en F van dit besluit, gehandhaafd onder de voorwaarden waaronder zij waren toegekend, zolang en voor zover zij niet reeds eerder worden ingetrokken.

Artikel XIV

[Vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 24 februari 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de zestiende maart 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina