Vaststelling premie geneeskundige verzorging politie 1984

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 19-03-1993 t/m 31-01-2005

Vaststelling premie geneeskundige verzorging politie 1984

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 9, derde lid, Besluit geneeskundige verzorging politie 1984;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1993 wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 5,96% van de heffingsgrondslag, met een werkgeversbijdrage van 4,62% en een werknemersbijdrage van 1,34%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale premie ten laste van verzekerden wordt samengesteld uit een nominale premie GVP en een nominale premie AWBZ met de verdeling:

  • a. een nominale premie GVP van f 16,50 per volwassene per maand en f 8,25 per kind jonger dan 18 jaar per maand tot een maximum van twee kinderen, en

  • b. een nominale premie AWBZ van f 11,10 per volwassene per maand en f 3,70 per kind jonger dan 18 jaar per maand.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:

voor groep A:

het salarisbedrag behorend bij het maximum van salarisschaal 8 van het Bezoldigingsbesluit Politie 1958, verhoogd met de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958, onderscheidenlijk artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de Rijkspolitie 1975 over dit salarisbedrag;

voor groep B:

het salarisbedrag behorend bij schaal 11, anciënniteit 7, van het Bezoldigingsbesluit Politie 1958, verhoogd met de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958, onderscheidenlijk artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de Rijkspolitie 1975 over dit salarisbedrag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1993.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Justitie,
Voor deze,
Het

hoofd van de directie Politie

,

H. P. Wooldrik

.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

directeur Politie

,

J. Kapsenberg

Naar boven