Instelling College van Deskundigen Volksgezondheid Transparant 1993

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 15-02-1993 t/m 27-08-2004

Instelling College van Deskundigen Volksgezondheid Transparant 1993

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende dat in de nota ‘Informatiebeleid in een veranderend stelsel van zorg’ (Kamerstukken II, 1991–1992, 22.540, nr. 2) wordt uitgesproken dat een extern college van deskundigen voorstellen voor partiële financiering vanuit het stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid Transparant’ zal beoordelen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een college van deskundigen volksgezondheid transparant 1993 (hierna te noemen: het college), dat tot taak heeft advies uit te brengen over de ingediende subsidieaanvragen in het kader van het stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid Transparant 1993’ zoals verwoord in de brochure ‘Stimuleringsprogramma Volksgezondheid Transparant 1993’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het college adviseert de minister ten aanzien van de hem voorgelegde subsidie-aanvragen over de vraag of de daarin opgenomen projecten passen binnen het stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid Transparant 1993’ en over de vraag of daarop één van de uitsluitingsgronden van toepassing is.

 • 2 Met betrekking tot de aan de minister voorgelegde subsidie-aanvragen voor projecten die niet op grond van het in het eerste lid bedoelde advies moeten worden afgewezen, adviseert het college de minister over:

  • a. de mate waarin het voorstel aansluit bij het relevante beleid van de minister;

  • b. de kwaliteit van het voorstel;

  • c. de oorspronkelijkheid van het voorstel;

  • d. de mate van samenwerking en uitstraling die in het voorstel zijn beschreven;

  • e. de praktische toepasbaarheid van de te verwachten resultaten van het voorstel;

  • f. de mate waarin aansluiting wordt gezocht bij andere, relevante ontwikkelingen.

 • 3 Het advies, bedoeld in het tweede lid, gaat vergezeld van een advies over de rangschikking van de projecten naar prioriteitsgebied naar gelang zij een hogere dan wel relatief lagere betekenis hebben voor de doelstellingen van het stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid Transparant 1993’.

 • 4 De adviezen van het college worden per project met redenen omkleed en bevatten een weergave van de wijze waarop zij tot stand is gekomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het college bestaat uit:

  • -

   prof. ir. C. de Jong, Voorburg, voorzitter tevens lid;

  • -

   prof. ir. T. M. A. Bemelmans, Eindhoven, lid;

  • -

   ir. S. B. Braaksma, Zwolle, lid;

  • -

   de heer L. J. H. Jansen, Assen, lid;

  • -

   mevrouw M. ten Kroode, Utrecht, lid;

  • -

   dr. D. van der Meer, Utrecht, lid;

  • -

   drs. F. T. Schut, Rotterdam, lid;

  • -

   de heer H. J. Wiegant, Schoonhoven, lid.

 • 2 De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door:

  • -

   drs. A. M. Bertens, als waarnemer namens de Ziekenfondsraad;

  • -

   mr. L. J. S. Wever, als waarnemer namens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van het college wordt gevoerd door Senter te 's-Gravenhage.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het college bepaalt zijn eigen werkwijze.

 • 2 Het college kan voor de vervulling van zijn taak werkgroepen instellen.

 • 3 Het college is bevoegd ten behoeve van de uitvoering van de hem opgedragen taak personen en instanties te consulteren.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het college zal vóór 15 mei 1993 zijn advies uitbrengen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van het college ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van deze regeling voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de minister goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het college geschiedt door het secretariaat van het college met inachtneming van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als dit geschiedt op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 2 De bescheiden worden bij de opheffing van het college overgedragen aan het archief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Naar boven