Centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van rijksmonumenten

[Regeling vervallen per 20-05-2006.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 11-02-1993 t/m 19-05-2006

Centralisatie vaststelling fiscale gevolgen bij onderhoud of restauratie van rijksmonumenten

 • 1. Sedert 1 januari 1985 bestaat er een regeling op grond waarvan aan eigenaren van een rijksmonument met plannen voor de restauratie van hun monument, vooraf meer duidelijkheid kan worden verschaft over de fiscale gevolgen van deze voorgenomen werkzaamheden.

  Deze regeling heeft alleen betrekking op monumentenpanden die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

  Deze mogelijkheid geldt zowel voor monumentenpanden in privé-vermogen als voor monumentenpanden welke behoren tot een ondernemingsvermogen.

  Zowel belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting als belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting komen voor deze mogelijkheid in aanmerking.

 • 2. Belastingplichtige eigenaren van een dergelijk rijksmonument kunnen de fiscale gevolgen van een restauratieplan vooraf door de Belastingdienst vast laten stellen. De eigenaar moet daartoe een verzoek doen bij de Belastingdienst/Particulieren Amersfoort/Bureau monumentenpanden (hierna: BBM).

  Het verzoek moet vergezeld gaan van de voor een juiste beoordeling benodigde gegevens. Het BBM zal aangeven welke gegevens voor deze beoordeling noodzakelijk zijn.

  Eigenaren van een rijksmonumentenpand kunnen gebruik maken van een gecombineerd aanvraagformulier. Bij onderhoud of restauratie van een rijksmonumentenpand kan door middel van dit gecombineerde aanvraagformulier een tweetal verzoeken (gelijktijdig) worden ingediend, te weten:

  • een verzoek om toekenning van rijkssubsidie op grond van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (BRRM);

  • een verzoek om vaststelling van de fiscale gevolgen van voorgenomen onderhoudswerkzaamheden aan een monumentenpand.

  Het gecombineerde aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente of bij het BBM.

  Het formulier moet worden ingediend bij de gemeente waar het monument is gelegen. De gemeente draagt zorg voor een onverwijlde doorzending van de benodigde gegevens aan het BBM.

  Aanvraagformulieren waarin alleen om vaststelling van de fiscale gevolgen wordt verzocht, worden ook bij rechtstreekse indiening door het BBM in behandeling genomen.

 • 3. Het genoemde verzoek moet gedaan worden vóór de aanvang van de eerste werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het restauratieplan. Bovendien mag met deze feitelijke uitvoering van het restauratieplan pas worden gestart nadat de situatie ter plekke onderzocht is door een restauratiespecialist van de eenheid Registratie en successie, tenzij het BBM schriftelijk heeft medegedeeld dat een dergelijk onderzoek niet zal plaatsvinden.

 • 4. Het BBM neemt binnen 10 weken nadat het verzoek als compleet is aangemerkt een beslissing met betrekking tot de fiscale gevolgen van de voorgenomen restauratie. Indien het BBM niet in staat is binnen de hiervoor genoemde termijn van 10 weken een beslissing te nemen dan wordt de belastingplichtige daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de datum waarop de beslissing kan worden verwacht. Alvorens tot vaststelling van de fiscale gevolgen van de voorgenomen restauratie over te gaan zal het Bureau monumentenpanden de bevoegde eenheid Particulieren, Particulieren/Ondernemingen, Ondernemingen of Grote ondernemingen raadplegen.

 • 5. Ik heb het BBM gemachtigd om een standpunt in te nemen namens de eenheid van de Belastingdienst waaronder de betrokken belastingplichtige ressorteert.

  Het BBM zal echter alleen een bindende beslissing afgeven indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in punt 3 hiervoor.

  Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan kan het BBM in zich daartoe lenende gevallen vooraf nog wel advies afgeven, dat echter niet bindend is voor de bevoegde inspecteur.

  De beslissing van het BBM is bindend voor de bevoegde eenheid van de Belastingdienst, indien en voor zover op het moment waarop aan de beslissing voor de heffing van de loon-, inkomsten- of vennootschapsbelasting gevolgen worden verbonden, geen wijzing is opgetreden in de feiten en omstandigheden, welke ten grondslag hebben gelegen aan de onder punt 4 bedoelde beslissing.

 • 6. Het BBM zal de beslissing of het advies schriftelijk aan de betrokken belastingplichtige meedelen.

  Het BBM zal tevens afschriften van de beslissing of het advies zenden aan de betrokken eenheden van de Belastingdienst. Mits de aanvrager daarin heeft toegestemd, zal het BBM ook een afschrift zenden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

 • 7. De beslissing heeft het karakter van een mededeling en is dus niet een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking. Eerst nadat de beslissing is verwerkt in een wel voor bezwaar en beroep vatbare beschikking (beschikking vermindering loonbelasting, definitieve aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting e.d) kan daar tegen worden opgekomen.

 • 8. De volledige gegevens van het BBM luiden:

  Belastingdienst/Particulieren Amersfoort

  Bureau monumentenpanden

  Postbus 4050

  3800 EB Amersfoort

  Telefoonnummer: 033-505222 (doorkiesnummer)

  Telefaxnummer: 033-560870.

 • 9. Tot slot wijs ik erop dat ik, gelet op de parlementaire geschiedenis inzake de aftrekregeling voor monumentenwoningen, geen aanleiding heb gevonden deze regeling ook van toepassing te verklaren op de eigen woningen, die vallen onder een beschermd stads- of dorpsgezicht maar die niet zijn aan te merken als beschermde monumenten in de zin van artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

 • 10. De aanschrijvingen van 28 april 1982, nr. 282-5151, IB’65-833 en 11 september 1987, nr. DB87/5848, LB’65-551/IB’65-1015/Vpb’69-39 worden hierbij ingetrokken.

Naar boven