Aanwijzing werkzaamheden veterinaire hoofdinspecteur

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 20-02-1993 t/m heden

Aanwijzing werkzaamheden veterinaire hoofdinspecteur

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Gezondheidswet;

Besluit:

Artikel 1

De veterinaire hoofdinspecteur neemt bij de vervulling van zijn taak Richtlijn 89/608/EEG van de Raad van 21 november 1989 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de Lid-Staten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de veterinaire en zoötechnische wetgeving (PbEG L 351) in acht.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 30 juni 1991.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven