Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (leerlingenstatuut)

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 19-02-1993 t/m 31-07-2022

Wet van 29 januari 1993, tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en van de Wet medezeggenschap onderwijs (leerlingenstatuut)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, voor scholen voor voortgezet onderwijs een regeling te treffen die er in voorziet dat op elke school een leerlingenstatuut wordt vastgesteld, waarin rechten en plichten van leerlingen worden omschreven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

De bevoegde gezagorganen van instellingen van voortgezet onderwijs dragen er zorg voor dat het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het voortgezet onderwijs, is vastgesteld uiterlijk een half jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 januari 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de achttiende februari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven